Quyết định 1586/QĐ-UBND

Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1586/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1586/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 286/TTr-STNMT ngày 31 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 (năm) thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, thông báo 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (T-223).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1586/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC bị bãi bỏ

Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

LĨNH VỰC ĐT ĐAI: 05 TTHC công bố tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

1

T-BLI-085334-TT

Xác nhận Đơn xin thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

+ Luật Đất đai năm 2003 hết hiệu lực;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai hết hiệu lực.

2

T-BLI-085189-TT

Xác nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

3

T-BLI-104524-TT

Xác nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4

T-BLI-104537-TT

Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

5

T-BLI-085127-TT

Chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa 2 hộ gia đình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2017
Ngày hiệu lực06/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1586/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1586/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1586/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Chiến
        Ngày ban hành06/09/2017
        Ngày hiệu lực06/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1586/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1586/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ Bạc Liêu

            • 06/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực