Quyết định 1594/QĐ-UBND

Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch tuyển chọn và quy chế tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN VÀ QUY CHẾ TUYỂN CHỌN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẦU VƯỢT NÚT GIAO GIỮA ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT - ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

Căn cứ Văn bản 477/HĐND-KTNS ngày 19/9/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5);

Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc Thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc công trình xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tại văn bn số 702/BQLCTGT-GS2 ngày 30/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và Quy chế tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên tại quận Cầu Giấy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, đơn vị: Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Văn Chiến; các phòng: TH, TKBT, ĐT Thực, Đát, Năng, Phong;
- TT Tin học Công báo; Cổng giao tiếp điện t
TP;
- Lưu: VP, A
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT NÚT GIAO GIỮA ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT - ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên với các nội dung cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.1. Mc đích:

Xây dựng Kế hoạch để triển khai tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên đảm bảo chất lượng các công việc, tiến độ, nội dung theo Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công trình và Quy chế tuyển chọn nhằm lựa chọn được phương án tốt nhất về ý tưởng, giải pháp kiến trúc, quy hoạch, đáp ứng cao nhất các điều kiện cho việc thiết kế và đầu tư xây dựng công trình.

1.2. Yêu cầu:

- Ý tưởng thiết kế thể hiện đầy đủ các nội dung của Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công trình, tuân thủ Quy chế tuyển chọn thiết kế phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

- Đảm bảo yêu cầu về thời gian, tiến độ dự án và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị tham gia thực hiện tuyển chọn.

2. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

- Tổng hợp các thủ tục pháp lý và thu thập các tài liệu, số liệu, thông tin về quy hoạch, kiến trúc có liên quan đến phạm vi nghiên cứu quy hoạch dự án và cung cấp cho tổ chức, cá nhân dự thi.

- Thành lập Hội đồng tuyển chọn.

- Lập và phê duyệt Kế hoạch, Quy chế tuyển chọn.

- Lấy ý kiến chuyên gia chấm thi, báo cáo và phê duyệt kết quả

3. NỘI DUNG: Kế hoạch bao gồm các danh mục nội dung chi tiết phải triển khai kèm theo lịch trình thực hiện, cụ thể gồm:

- Xác định các mục nội dung phải thực hiện gồm, lập Hội đồng tuyển chọn phương án, lập Quy chế tuyển chọn, các thông tin hướng dẫn; các nội dung liên quan.

- Hội đồng tuyển chọn tổ chức chấm chọn phương án, báo cáo kết quả. UBND Thành phố phê duyệt phương án lựa chọn.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện;

(Nội dung cụ thể tại Bảng phân công nhiệm vụ và tiến độ thực hiện tuyển chọn gửi kèm theo Kế hoạch này).

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

4.1. UBND thành phố Hà Nội:

- Thành lập Hội đồng tuyển chọn phương án.

- Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển chọn.

- Phê duyệt Quy chế tuyển chọn.

- Phê duyệt Kết quả tuyển chọn.

4.2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông là cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND Thành phố, chỉ đạo tổ chức, điều phối chung các hoạt động tổ chức thực hiện việc tuyển chọn thiết kế ý tưởng dự án, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, xác định Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công trình.

4.3. Hội đồng tuyển chọn: Do UBND Thành phố thành lập tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 23/3/2018, để tư vấn giúp UBND thành phố đánh giá xếp hạng các phương án dự thi; Báo cáo và giải trình kết quả tuyển chọn với UBND Thành phố.

4.4. UBND quận Cầu Giấy: giúp UBND Thành phố tập hợp đầy đủ hồ sơ về điều kiện, đặc điểm tình hình, hiện trạng, thông tin liên quan phục vụ nghiên cứu lập dự án; Chỉ đạo UBND phường có liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ tài liệu, hướng dẫn khảo sát thực địa theo đề nghị của đơn vị tư vấn (kể cả trong thời gian ngoài giờ hành chính).

4.5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố:

- Phối hợp với các Sở ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn đơn vị tư vn trong quá trình nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - đường Hoàng Quốc Việt.

- Lập và trình UBND Thành phố phê duyệt Hội đồng tuyển chọn phương án.

- Tổ chức lập và trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển chọn; Quy chế tuyển chọn.

4.6. Các sở ngành, cơ quan đơn vị liên quan:

Thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ chức năng được giao và các nội dung công việc liên quan của Hội đồng tuyển chọn yêu cầu.

Trong quá trình áp dụng và triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUYỂN CHỌN

STT

Nội dung công việc, nhiệm vụ

Dkiến kết quả

Tiến độ thời gian

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Kết thúc

1

Thành lập Hội đồng tuyển chọn.

Quyết định 1440/QĐ-UBND ngày 23/3/2018

 

 

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP. Hà Nội

UBND TP (phê duyệt)

2

Hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án; xác định Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công trình.

 

 

14/3/2018

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP. Hà Nội

Sở QH-KT, Sở Giao thông vận tải, các Sở, Ngành, UBND quận Cầu Giấy.

3

Lập và trình duyệt kế hoạch tuyển chọn, quy chế tổ chức tuyển chọn.

 

20/3/2018

04/4/2018

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP. Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn

UBND TP phê duyệt

4

Hội đồng tuyển chọn phương án.

 

 

 

 

 

4.1

Hội đồng tuyển chọn họp đánh giá và xếp loại các phương án dự thi.

Biên bản Hội đồng; Phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng.

02/4/2018

06/4/2018

Hội đồng tuyển chọn

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP. Hà Nội

4.2

Phê duyệt kết quả tuyển chọn; Công bố kết quả.

Thông báo

06/4/2018

13/4/2018

UBND Thành phố

Hội đồng, Ban tổ chức, các Sở, Ngành liên quan.

(Trong trường hợp vì một số lý do khách quan tiến độ của từng công việc có thể được điều chỉnh nhưng tổng tiến độ thực hiện không vượt quá 10 ngày).

 

QUY CHẾ

TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT NÚT GIAO GIỮA ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT - ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 03/04/2018 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

Quy chế này là cơ sở pháp lý nhằm lựa chọn được phương án kiến trúc tối ưu nhất, thỏa mãn được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức giao thông một cách hợp lý, khoa học, thỏa mãn được các yêu cầu của nhiệm vụ được phê duyệt.

Việc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên nhằm lựa chọn được phương án tốt nhất về ý tưởng, giải pháp kiến trúc, quy hoạch, đáp ứng cao nhất các điều kiện cho việc thiết kế và lập Dự án: Xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5).

Điều 2. Yêu cầu đối với phương án tuyển chọn:

Đáp ứng được đầy đủ các nội dung của Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công trình đã được phê duyệt, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình, mỹ quan đô thị, hài hòa với cảnh quan khu vực nút giao.

Đảm bảo các quy định về hồ sơ tuyển chọn theo quy định của Quy chế này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hội đồng tuyển chọn: Do UBND thành phố Hà Nội thành lập tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 23/3/2018.

Hội đồng tuyển chọn có nhiệm vụ chủ trì, đánh giá, lựa chọn các tổ chức đơn vị đủ điều kiện tham gia lập phương án tuyển chọn, xếp loại các phương án tuyển chọn, báo cáo kết quả tuyển chọn với UBND Thành phố để được xem xét, quyết định.

Điều 4. Hình thức tuyển chọn:

Tổ chức lựa chọn phương án tối ưu từ ít nhất 03 phương án đề xuất của tổ chức tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động, đã có nhiều kinh nghiệm và uy tín, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và được Hội đồng tuyển chọn mi lựa chọn tham gia lập phương án thiết kế kiến trúc. Hội đồng chtiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có ít nhất 3/4 số thành

Điều 5. Đối tượng tham gia tuyển chọn:

1. Đối tượng tham gia tuyển chọn: Là các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Được Hội đồng tuyển chọn mời tham gia.

2. Đối tượng không được tham gia tuyển chọn: Các thành viên trong Hội đồng tuyển chọn, tổ công tác, tổ thư ký, tổ kỹ thuật hay các đối tượng có liên quan tới công tác tổ chức tuyển chọn.

Điều 6. Quy trình tuyển chọn phương án thiết kế:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thông báo cho đơn vị tư vấn tham gia lập phương án thiết kế kiến trúc cầu và Quy trình tuyển chọn.

2. Đơn vị tư vấn tham gia lập phương án thiết kế kiến trúc nhận các thông tin, hồ sơ, tài liệu về khu vực nghiên cứu dự án Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

4. Trên cơ sở các phương án đề xuất và nội dung trình bày thuyết trình bảo vệ phương án của đơn vị tư vấn, Hội đồng tuyển chọn xem xét, đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu nhất thông qua bỏ phiếu kín chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu.

5. Tiêu chí đánh giá phương án tuyển chọn, bao gồm:

- Năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn;

- Tiêu chí về kỹ thuật (vị trí công trình, quy mô công trình, giải pháp kết cấu kết cấu, biện pháp thi công, duy tu bảo dưỡng, đảm bảo tổ chức giao thông hợp lý).

- Tiêu chí về mỹ thuật (màu sắc; hình dáng kiến trúc; trang trí kiến trúc...);

- Tiêu chí kinh tế.

6. Công bố phương án được lựa chọn: Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày được UBND Thành phố chấp thuận.

Điều 7. Hồ sơ tham gia tuyển chọn phương án thiết kế:

1. Yêu cầu về hồ sơ tuyển chọn phương án thiết kế:

1.1. Yêu cầu chung: Tổ chức lựa chọn phương án tối ưu từ ít nhất 03 phương án thiết kế. Các phương án thiết kế bao gồm bản vẽ, thuyết minh giải pháp thiết kế, và băng video clip.

1.2. Nội dung hồ sơ tuyển chọn phương án thiết kế:

a. Thuyết minh:

- Ý tưởng kiến trúc của phương án tuyển chọn (bao gồm về hình khối và công năng sử dụng).

- Sự phù hợp với yêu cầu về nhiệm vụ thiết kế kiến trúc công trình, quy hoạch đô thị, cảnh quan, kiến trúc khu vực xây dựng.

- Dự kiến các giải pháp kỹ thuật công trình.

- Các thuyết minh luận giải, phân tích cần thiết về hiện trạng, điều kiện xây dựng, giải pháp đề xuất ảnh hưởng của phương án đối với các quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; sơ bộ phương án, khối lượng giải phóng mặt bằng; biện pháp thi công chủ đạo, biện pháp đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công; tiến độ xây dựng tổng thể; biện pháp duy tu, bảo dưỡng, kinh phí xây dựng,....

b. Bản vẽ:

- Các bản vẽ phương án tuyển chọn phải thể hiện đầy đủ nội dung của phương án và có quy cách theo quy định:

+ Sơ đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng: Đánh giá hiện trạng cảnh quan khu vực nghiên cứu và quỹ đất xây dựng;

+ Các Sơ đồ đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường... (nếu có);

+ Bản vẽ Tổng mặt bằng TL: 1/500 hoặc 1/1000

+ Bản vẽ phương án thiết kế kiến trúc cầu TL: 1/100 hoặc 1/200.

+ Các bản vẽ mặt cắt ngang điển hình TL: 1/100 hoặc 1/200.

+ Phối cảnh công trình (ban ngày và ban đêm).

- Minh họa cụ thể bằng phim 3D thể hiện phương án kiến trúc cầu và giải pháp giao thông tại nút.

- 03 tập bản vẽ thu nhỏ trên khổ giấy A3 và bản tóm tắt thuyết minh các phương án tuyển chọn.

c. Khái toán:

- Nêu rõ khái toán tổng kinh phí đối với từng phương án (bao gồm cả chi phí thiết kế và các chi phí khác có liên quan), thể hiện suất đầu tư từng hạng mục, cơ sở tính toán đồng thời phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế.

- Lập bảng tóm tắt tiến độ tổng thể của công trình sẽ được thực hiện trong suốt thời gian hợp đồng.

d. Thành phần hồ sơ: Đơn vị tư vấn thiết kế tham gia tuyển chọn ngoài hình thức, số lượng hồ sơ quy định; cần gửi kèm đĩa CD chứa các file liên quan,...

2. Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ:

- Nơi nhận: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, địa điểm số 01, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

- Trong trường hợp thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển chọn sẽ có thông báo cụ thể đến các đơn vị tham gia tuyển chọn.

Điều 8. Ngôn ngữ và đơn vị đo lường sử dụng:

- Tiếng Việt.

- Đơn vị đo lường: M (chiều dài) và Ha (diện tích).

Điều 9. Quyền lợi của đơn vị tư vấn tham gia phương án tuyển chọn:

1. Được Hội đồng tuyển chọn cung cấp các hồ sơ quy hoạch, tài liệu, số liệu kỹ thuật đô thị có liên quan, giải đáp những vấn đề có liên quan đến khu vực nghiên cứu dự án.

2. Đơn vị tư vấn khi có phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn được ưu tiên thương thảo và đàm phán để ký hợp đồng thực hiện lập hồ sơ thiết kế các bước triển khai tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực thiết kế và các dịch vụ Tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND Thành phố. Trường hợp đơn vị Tư vấn có phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện các bước tiếp theo thì Hội đồng tuyển chọn trình UBND Thành phố lựa chọn đơn vị phù hợp để thực hiện, nhưng quyền tác giả vẫn thuộc về đơn vị Tư vấn

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1594/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1594/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực03/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1594/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1594/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành03/04/2018
        Ngày hiệu lực03/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1594/QĐ-UBND 2018 thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội

            • 03/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực