Quyết định 16/2017/QĐ-UBND

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2017/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 3 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày       tháng      năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ
Công Thương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL)
;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
-
VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 3;
-
Lưu: VT, KT.THH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2017/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; đơn vị có liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo từng thời điểm.

2. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện những điều pháp luật không quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ từng sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động với cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

4. Việc tổ chức phối hợp lực lượng kiểm tra và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế này.

3. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

4. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

5. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính về hoạt động bán hàng đa cấp; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

7. Đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phối hợp Sở Công Thương, phân công (01 lãnh đạo và 01 chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Làm đầu mối trong quá trình phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị mình.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan chủ trì thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp; về thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; về kết quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan, đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ; về các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Các cơ quan, đơn vị có thể trực tiếp trao đổi thông tin thông qua hình thức gặp gỡ, các phương tiện thông tin liên lạc hoặc bằng văn bản.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần phối hợp giữa các cơ quan liên quan; đơn vị chủ trì, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm: bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả gửi Sở Công Thương tổng hợp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị (nếu có).

2. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Gửi Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp cho các đơn vị, cơ quan có liên quan; sao gửi hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; hồ sơ xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp gửi đến các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

4. Phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

5. Lập kế hoạch triển khai hoặc phối hợp các cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Chủ động giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh; đồng thời, hỗ trợ về nghiệp vụ trong công tác phối hợp kiểm tra khi có yêu cầu.

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư khiếu nại, phản ánh của tổ chức, cá nhân về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật. Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

8. Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và theo nội dung Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi cần thiết, phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

9. Khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc vi phạm (nếu có) cho các đơn vị có liên quan được biết.

10. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

11. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

12. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về pháp luật bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

13. Hàng năm, tổng hợp báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) về Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Chủ động lập kế hoạch triển khai hoặc chủ trì, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

3. Chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Thực hiện kiểm tra, xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Thường xuyên giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để Sở Công Thương phối hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp với Sở Công Thương cùng các sở, ban, ngành tỉnh liên quan trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.

2. Phối hợp với Sở Công Thương cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp luật không còn phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời, đúng quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Là cơ quan chủ trì cấp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Y tế (thực phẩm, mỹ phẩm, ...) cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh (kết quả xác nhận của Sở Y tế là căn cứ để Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp).

2. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan cung cấp.

6. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương phối hợp quản lý.

7. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12 hàng năm để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

8. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về pháp luật bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông báo rộng rãi đến các cơ quan, doanh nghiệp, người dân kinh doanh theo phương thức đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp biết rõ.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong quá trình sản xuất, gia công, sang chai, chiết xuất, đóng gói, nhập khẩu kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo… đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định, đặc biệt chú trọng vào sản phẩm phân bón.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) về việc đáp ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 12. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

1. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và các quy định khác có liên quan.

2. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời cung cấp tài liệu về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động kinh doanh đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan điều tra theo quy định; phong tỏa tài khoản, kịp thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân liên quan tẩu tán tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định của pháp luật (riêng đối với các hội nghị, hội thảo tổ chức ngoài các địa điểm là trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và có các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP phải có văn bản xác nhận tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang).

2. Phối hợp kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3. Chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

5. Gửi bản sao Giấy phép các hội nghị, hội thảo quốc tế đã cấp hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh tới Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra trong công tác kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đơn vị kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp, trong đó lưu ý kiểm tra việc chi trả hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương phối hợp quản lý.

5. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12 hàng năm để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

6. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo phân cấp trên địa bàn.

2. Phối hợp phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc địa bàn quản lý gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

5. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa bàn quản lý, gửi Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12 hàng năm để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 17. Cán bộ, công chức, đơn vị khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2017
Ngày hiệu lực13/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 16/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành03/05/2017
        Ngày hiệu lực13/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Hậu Giang

            • 03/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực