Quyết định 16/2017/QĐ-UBND

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định hoạt động đối với xe chở người chạy bằng điện Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2017/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 67/TTr-SGTVT ngày 03/4/2017 về việc ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bn bánh chạy bng năng lượng điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Phú Quốc; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Website Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu:
VT, SGTVT, tthuy (02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

QUY ĐỊNH

PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này, quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện (sau đây gọi tắt là xe điện) tham gia giao thông trên hệ thống đường bộ thuộc địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng xe điện tham gia giao thông trên đường bộ thuộc địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chương II

PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA XE ĐIỆN

Điều 3. Phạm vi, tuyến đường hoạt động

1. Tuyến nội ô thị trấn Dương Đông: Đường Trần Hưng Đạo - Võ Thị Sáu - Mai Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Trung Trực - Hùng Vương - Đường 30/4 - Bạch Đằng - Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo.

a) Cự ly vận chuyển 5km.

b) Các điểm dừng đón trả khách:

- Điểm đầu tuyến (tập kết phương tiện): Km4+500 đường Dương Đông - Cửa Lấp (đường Trn Hưng Đạo, tại khu Resort Galina Phú Quốc).

- Điểm dừng 01: Km3+100 đường Dương Đông - Cửa Lấp (đường Trần Hưng Đạo, tại Trung tâm mua sắm Long Beach).

- Điểm dừng 02: Km3+00 đường Dương Đông - Cửa Lấp (đường Trần Hưng Đạo, Bảo tàng Cội Nguồn).

- Điểm dừng 03: Ngã ba Bạch Đằng - Võ Thị Sáu (khu vực Dinh Cậu) phương tiện được phép dừng, đỗ.

- Điểm dừng 04: Đường Nguyễn Trung Trực (Chùa Hưng Quốc Tự).

- Điểm dừng 05: Số 11 đường Hùng Vương (tại cơ sở nước mắm Khải Hoàn).

2. Tuyến đường vòng: Đường Trần Hưng Đạo - Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc - Đường Trục Nam Bắc đảo (rẽ vào đường nhánh đi Cảng Bãi Vòng, Làng chài Hàm Ninh, đường Suối Mây) - Đường 30/4 - Đường Trần Hưng Đạo.

a) Cự ly vận chuyển 34,5km.

b) Các điểm dừng đón trả khách:

- Điểm đầu tuyến (tập kết phương tiện): Km4+500 đường Dương Đông - Cửa Lấp (đường Trần Hưng Đạo, tại khu Resort Galina Phú Quốc).

- Điểm dừng 01: Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

- Điểm dừng 02: Cảng Bãi Vòng.

- Điểm dừng 03: Làng chài Hàm Ninh.

- Điểm dừng 04: Khu du lịch Suối Tranh.

- Điểm dừng 05: Vườn sim Thành Long.

- Điểm dừng 06: Vườn tiêu Đức Phát.

- Điểm dừng 07: Hãng nước mắm Thịnh Phát.

3. Tuyến Bắc Đảo: Đoạn từ Km5 đến Km9 đường Cửa Cạn - Gành Dầu (từ cổng chính khu vui chơi giải trí phức hp đến ngã ba Gành Dầu) và các tuyến đường nội bộ Vinpearl Phú Quốc.

a) Cự ly vận chuyển 4km.

b) Các điểm dừng đón trả khách: Trong khu vực đường nội bộ, khu vui chơi giải trí phức hp Vinpearl Phú Quốc.

Điều 4. Thời gian hoạt động

Thời gian hoạt động từ 06 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút hàng ngày.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh

1. Đăng ký tuyến đường hoạt động với Sở Giao thông vận tải theo đúng quy định.

2. Duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn của phương tiện theo quy định và điều kiện đối với người điều khiển xe điện.

3. Đảm bảo phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động của xe điện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy định này khi phương tiện tham gia giao thông.

4. Tổ chức triển khai đến lái xe của đơn vị thực hiện Quy định này.

5. Chịu trách nhiệm khi lái xe điều khiển phương tiện hoạt động không đúng phạm vi, tuyến đường và thời gian theo Quy định này.

6. Định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo tình hình hoạt động, đảm bảo an toàn giao thông về Sở Giao thông vận tải để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tuyến đường, nơi dừng và đỗ xe điện tham gia hoạt động vận chuyển hành khách.

2. Tổ chức quản lý, hướng dẫn đơn vị kinh doanh thực hiện theo đúng quy định.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của đơn vị kinh doanh và người điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.

4. Định k6 (sáu) tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc

1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan đề xuất tuyến đường, nơi dừng và đỗ xe điện tại địa phương.

2. Tchức quản lý các tuyến đường hoạt động, điểm dừng, đỗ xe, thời gian hoạt động bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Điều 8.Trách nhiệm của Công an tỉnh

Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định pháp luật và Quy định này.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Du lịch

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải đề xuất nơi đỗ xe điện trên tuyến đi qua tại các khu du lịch theo đúng quy định.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng, quản lý xe điện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề xuất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2017
Ngày hiệu lực19/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định hoạt động đối với xe chở người chạy bằng điện Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định hoạt động đối với xe chở người chạy bằng điện Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành09/05/2017
        Ngày hiệu lực19/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định hoạt động đối với xe chở người chạy bằng điện Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định hoạt động đối với xe chở người chạy bằng điện Kiên Giang

            • 09/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực