Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2019/QĐ-UBND hồ sơ đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá trên biển tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 857/TTr-SNNPTNT ; ngày 08/4/2019 và Công văn số 1352/SNNPTNT ngày 28/5/2019 về vic ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên bin; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo s 255/BC-STP ngày 28/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT,
- Tổng cục Thủy s
n;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, NC, TTPVHCC, CB-TH
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 332).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định
s 16/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên bin; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp văn bn chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên bin; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chương II

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

Điều 3. Tiêu chí đặc thù xét cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Tổ chức đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải có trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi. Cá nhân đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển phải có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển chỉ được cấp cho tổ chức, cá nhân thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh về đăng ký tại Quảng Ngãi.

2. Những trường hợp không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên bin:

a) Không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, thuê, mua tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lặn (trừ trường hợp chủ tàu có tàu cá làm nghề lặn đã xóa đăng ký và các tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác quốc tế theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh).

b) Không cấp văn bản chấp thuận cải hoán đối với tàu cá làm nghề lưới kéo hoặc cải hoán chuyn từ các nghề khác sang nghề lưới kéo, nghề lặn.

3. Thứ tự ưu tiên xét cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển:

a) Tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình, dự án liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, chính sách phát triển thủy sản.

b) Trường hợp đóng mới, thuê, mua tàu cá vỏ thép, vỏ composite hoặc vỏ vật liệu mới khác.

c) Trường hợp đóng mới, thuê, mua tàu cá cho các tổ chức, cá nhân đã xóa đăng ký tàu cá (thời hạn ưu tiên trong vòng 01 năm kể từ ngày xóa đăng ký tàu).

4. Sau 12 tháng kể từ ngày cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển, nếu tổ chức, cá nhân không triển khai đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thì Văn bản chấp thuận đã cấp hết hạn sử dụng.

Điều 4. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

1. Hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

2. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để xét cấp.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi thẩm định hồ sơ căn cứ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí đặc thù của địa phương, xem xét cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp Văn bản chấp thuận phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cấp Văn bản chấp thuận hoặc thông báo không cấp Văn bản chấp thuận chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Điều 5. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa

1. Tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét hoạt động trong nội địa thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

2. Không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên hoạt động trong nội địa thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo Khon 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 4 Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành pháp luật trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sn, số lượng Giấy phép khai thác thủy sản trên biển được cấp mới của địa phương.

4. Thực hiện xét cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển và tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo thẩm quyền.

6. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1. Thực hiện quản lý phát triển tàu cá trên địa bàn phù hợp với Quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bn vững giai đoạn 2015 - 2020.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản trên địa bàn quản lý.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp quản lý phát triển tàu cá; báo cáo thống kê số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét trên địa bàn quản lý theo quy định.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực01/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(05/07/2019)

Download Văn bản pháp luật 16/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND hồ sơ đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá trên biển tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2019/QĐ-UBND hồ sơ đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá trên biển tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành14/06/2019
        Ngày hiệu lực01/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (05/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2019/QĐ-UBND hồ sơ đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá trên biển tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2019/QĐ-UBND hồ sơ đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá trên biển tỉnh Quảng Ngãi

            • 14/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực