Quyết định 1601/QĐ-TTg

Quyết định 1601/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 2) CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngà 02 tháng 12 năm 2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đ nghị của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đu tư tại văn bản s 5742/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) cho Bộ Tài chính tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Giao chi tiết danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của từng dự án nêu tại Điều 1 Quyết định này.

2. Chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kim toán vtính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính:

1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 cho từng dự án theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 8 năm 2016.

2. Thực hiện giải ngân và báo cáo giải ngân các dự án theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 3 Quyết định số 2527/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
-Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3b), Mạnh.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH ĐU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đi ngân sách Nhà nước

Kế hoạch năm 2016

TNG SỐ

534.863

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 2) CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa đim XD

Thời gian KC- HT

QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vn)

Trong đó: vốn từ nguồn thu để lại cho ĐT nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG SỐ

 

 

 

3,326,329

3,326,329

 

Nguồn thu từ khoản phí, lệ phí được để lại đầu tư

 

 

 

3,326,329

3,326,329

1

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

(1)

Cơ sở Bồi dưỡng Sa Pa

Sa Pa

 

 

 

 

(2)

Mở rộng KBNN 32 Cát Linh

Hà Nội

 

 

 

 

(3)

KBNN Bình Dương

Bình Dương

 

 

 

 

(4)

KBNN Thanh Miện

Hải Dương

 

 

 

 

(5)

KBNN TX Kỳ Anh

Hà Tĩnh

 

 

 

 

(6)

KBNN Long Mỹ

Hậu Giang

 

 

 

 

(7)

KBNN Bắc Quang

Hà Giang

 

 

 

 

(8)

KBNN Long Phú

Sóc Trăng

 

 

 

 

(9)

KBNN Bến Cát

Bình Dương

 

 

 

 

(10)

KBNN Lắk

Đắk Lắk

 

 

 

 

(11)

KBNN Bà Rịa

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

 

 

(12)

KBNN Thái Hòa

Nghệ An

 

 

 

 

(13)

KBNN Thiệu Hóa

Thanh Hóa

 

 

 

 

(14)

KBNN Ngân Sơn

Bắc Kạn

 

 

 

 

(1S)

KBNN Nghĩa Hưng

Nam Định

 

 

 

 

(16)

KBNN Chư Prông

Gia Lai

 

 

 

 

(17)

KBNN Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

(18)

KBNN Hòa An

Cao Bằng

 

 

 

 

(19)

KBNN Quảng Trị

Quảng Trị

 

 

 

 

(20)

KBNN Đà Nẵng

Đà Nẵng

 

 

 

 

2

Thực hiện dự án

 

 

 

3,326,329

3,326,329

a

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

 

 

 

9,986

9,986

 

Dự án nhóm C

 

 

 

9,986

9,986

 

KBNN Nông Sơn

Quảng Nam

2011-2014

1203-30/10/2015

9,986

9,986

b

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016

 

 

 

11,216

11,216

 

Dự án nhóm C

 

 

 

11,216

11,216

 

KBNN Hoài Nhơn

Bình Định

2010-2016

988-29/10/2009

11,216

11,216

c

Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2016

 

 

 

1,979,972

1,979,972

 

Dự án nhóm A

 

 

 

 

 

 

TT Đào tạo BDCB ngành Tài chính tại TP HCM

TP HCM

2014-2017

800-22/4/13

1,979,972

1,979,972

d

Các dự án khởi công mới năm 2016

 

 

 

1,325,155

1,325,155

 

Dự án nhóm B

 

 

 

902,565

902,565

(1)

KBNN Bình Thuận

Bình Thuận

2016-2019

567-18/02/2016

92,308

92,308

(2)

KBNN Khánh Hòa

Khánh Hòa

2016-2019

565-18/02/2016

96,452

96,452

(3)

KBNN Nghệ An

Nghệ An

2016-2019

1043-14/3/2016

142,315

142,315

(4)

KBNN Hà Nội (18 GP)

Hà Nội

2016-2020

668-25/02/2016

571,490

571,490

 

Dự án nhóm C

24 dự án

 

 

422,590

422,590

(5)

KBNN Lục Nam

Bắc Giang

2016-2018

540-17/02/2016

17,990

17,990

(6)

KBNN Bắc Tân Uyên

Bình Dương

2016-2018

548-17/02/2016

17,214

17,214

(7)

KBNN Bàu Bàng

Bình Dương

2016-2018

537-17/02/2016

16,804

16,804

(8)

KBNN Quảng Uyên

Cao Bằng

2016-2018

561-18/02/2016

13,845

13,845

(9)

Kho lưu trữ Đà Nng

Đà Nẵng

2016-2018

566-18/02/2016

19,965

19,965

(10)

KBNN Mường Chà

Điện Biên

2016-2018

1293-29/3/2016

14,740

14,740

(11)

KBNN Yên Minh

Hà Giang

2016-2018

558-18/02/2016

17,897

17,897

(12)

KBNN Lý Nhân

Hà Nam

2016-2018

559-18/02/2016

17,988

17,988

(13)

KBNN Hương Khê

Hà Tĩnh

2016-2018

542-17/02/2016

20,120

20,120

(14)

Kho lưu trữ Lào Cai

Lào Cai

2016-2018

534-16/02/2016

15,561

15,561

(15)

KBNN Bảo Lộc

Lâm Đồng

2016-2018

538-17/02/2016

15,035

15,035

(16)

KBNN TX Ba Đồn

Quảng Bình

2016-2018

550-17/02/2016

20,120

20,120

(17)

KBNN Núi Thành

Quảng Nam

2016-2018

562-18/02/2016

14,442

14,442

(18)

KBNN Lý Sơn

Quảng Ngãi

2016-2018

563-18/02/2016

15,615

15,615

(19)

KBNN Hướng Hóa

Quảng Trị

2016-2018

549-17/02/2016

17,983

17,983

(20)

KBNN Lang Chánh

Thanh Hóa

2016-2018

560-18/02/2016

17,978

17,978

(21)

KBNN Yên Bình

Yên Bái

2016-2018

539-17/02/2016

17,853

17,853

(22)

KBNN Kỳ Anh (mới)

Hà Tĩnh

2016-2018

541-17/02/2016

18,000

18,000

(23)

KBNN Ia H’Drai

Kon Tum

2016-2018

564-18/02/2016

13,869

13,869

(24)

KBNN Quảng Trạch

Quảng Bình

2016-2018

552-17/02/2016

15,751

15,751

(25)

KBNN Vân Đồn

Quảng Ninh

2016-2018

551-17/02/2016

21,700

21,700

(26)

KBNN Thái Thụy

Thái Bình

2016-2018

543-17/02/2016

18,000

18,000

(27)

KBNN Bình Gia

Lạng Sơn

2016-2018

883-23/10/2014

23,702

23,702

(28)

KBNN Dương Kinh

Hải Phòng

2016-2018

882-23/10/2014

20,418

20,418

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1601/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1601/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2016
Ngày hiệu lực16/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1601/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1601/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/08/2016
        Ngày hiệu lực16/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016

            • 16/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực