Quyết định 1656/QĐ-UBND

Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1656/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1656/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1278/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với trường hợp khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang và Cam Ranh triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ vào ngày 30 tháng 6 và ngày 30 tháng 12 hàng năm về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Thi hành);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý Đất đai;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HDND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, BN, MN, HgP, CN, VC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1656/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1656/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1656/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1656/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1656/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1656/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1656/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1656/QĐ-UBND 2014 ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất Khánh Hòa

            • 30/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực