Quyết định 166/QĐ-UBND

Quyết định 166/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN IA H’DRAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch (năm 2016) của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;

Xét Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện Ia H’Drai và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 54/TTr-STNMT ngày 12/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia H’Drai, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (chi tiết tại biểu s 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (chi tiết tại biểu số 04 kèm theo).

(kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất)

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Ia H’Drai có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện theo đúng quy định;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NNTN1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Biểu số 01: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN B TRONG NĂM K HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Ia Tơi

Ia Dom

Ia Đal

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

98.021,81

43.669,18

32.541,42

21.811,21

1

Đất nông nghiệp

NNP

89.675,93

38.740,59

30.457,21

20.478,13

1.1

Đất trồng lúa

LUA

259,89

47,41

47,05

165,43

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

40,99

7,91

7,65

25,43

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.857,39

786,16

245,56

825,67

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

261,18

112,90

78,28

70,00

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

87.285,97

37.794,12

30.083,82

19.408,03

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

11,50

-

2,50

9,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.236,11

4.807,62

1.351,42

1.077,07

2.1

Đất quốc phòng

CQP

140,10

33,27

22,77

84,06

2.2

Đất an ninh

CAN

5,62

5,62

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

15,74

5,74

-

10,00

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

34,91

10,89

-

24,02

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

34,73

-

-

34,73

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã

DHT

4.284,89

3.638,75

273,99

372,15

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.064,19

390,74

224,87

448,58

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

32,50

19,78

4,90

7,82

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

14,48

7,07

4,77

2,64

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

10,36

0,00

10,36

0,00

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

26,05

14,67

2,30

9,08

2.24

Đất sông, suối

SON

1.562,70

680,69

807,46

74,55

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

9,44

-

-

9,44

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.109,77

120,97

732,79

256,01

 

Biểu số 02: KẾ HOẠCH THU HI CÁC LOẠI ĐT

(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Ia Tơi

Ia Dom

Ia Đal

 

Tng

 

663,63

257,09

95,30

311,24

1

Đất nông nghiệp

NNP

617,90

242,99

74,97

299,94

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

37,24

2,20

25,54

9,50

1.2

Đất rừng sản xuất

RSX

580,66

240,79

49,43

290,44

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

45,73

14,10

20,33

11,30

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã

DHT

8,30

2,10

1,00

5,20

2.2

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

1,00

1,00

-

-

2.3

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

36,43

11,00

19,33

6,10

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên chỉ được thực hiện thu hồi đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 

Biểu số 03: K HOẠCH CHUYN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định s 166/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Ia Tơi

Ia Dom

Ia Đal

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

692,41

305,02

75,57

311,82

1.1

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

37,84

2,20

26,14

9,50

1.2

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

654,57

302,82

49,43

302,32

2

Chuyển đi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

24,50

12,50

6,00

6,00

 

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR (a)

24,50

12,50

6,00

6,00

Ghi chú: Đối với diện tích đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 

Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Ia Tơi

Ia Dom

Ia Đal

1

Đất nông nghiệp

NNP

23,00

7,00

7,00

9,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA

8,00

2,00

2,00

4,00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

8,00

2,00

2,00

4,00

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

15,00

5,00

5,00

5,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

60,40

23,00

16,50

20,90

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã

DHT

38,30

18,60

14,50

5,20

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

12,00

2,00

-

10,00

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

10,10

2,40

2,00

5,70

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu166/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2019
Ngày hiệu lực19/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(26/02/2019)

Download Văn bản pháp luật 166/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu166/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành19/02/2019
        Ngày hiệu lực19/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (26/02/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai Kon Tum

            • 19/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực