Quyết định 1680/QĐ-UBND

Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1680/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non phổ thông Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1680/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 103/TTr-SGDĐT ngày 04/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày kết thúc năm học, nghỉ tết âm lịch, nghỉ lễ và nghỉ hè.

a) Ngày tựu trường

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục thường xuyên vào ngày 27/8/2018.

- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông vào ngày 13/8/2018

b) Tổ chức khai giảng vào Thứ 4, ngày 05/9/2018.

c) Kết thúc năm học: Ngày 31/5/2019.

d) Nghỉ tết Âm lịch: Thực hiện theo quy định.

đ) Ngày nghỉ lễ: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

e) Nghỉ hè: 02 tháng, thay cho nghỉ phép của giáo viên.

2. Thời gian năm học đối với từng cấp học

a) Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học

- Tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 15/8/2018.

- Thực học: 35 tuần, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần.

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới (ngày 05/9/2018), kết thúc học kỳ I sau 18 tuần thực học.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ sau 03 ngày kết thúc học kỳ I, kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) chậm nhất ngày 25/5/2019.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: Hoàn thành trước ngày 15/6/2019.

b) Giáo dục thường xuyên .

- Tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 30/8/2018.

- Thực học: 32 tuần, trong đó học kỳ I có 16 tuần và học kỳ II có 16 tuần.

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới (ngày 05/9/2018), kết thúc học kỳ I sau 16 tuần thực học.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ sau 03 ngày kết thúc học kỳ I (hoàn thành kế hoạch giáo dục) chậm nhất ngày 25/5/2019.

c) Giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông

- Tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2018.

- Thực học 37 tuần, trong đó học kỳ I có 19 tuần và học kỳ II có 18 tuần.

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 20/8/2018, kết thúc học kỳ I sau 19 tuần thực học.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ sau 03 ngày kết thúc học kỳ I (hoàn thành kế hoạch giáo dục) chậm nhất ngày 25/5/2019.

- Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở: Hoàn thành trước ngày 10/6/2019.

3. Thời gian kiểm tra học kỳ I, kiểm tra học kỳ II: Theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia

a) Các kỳ thi cấp tỉnh

- Thi chọn Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia: Trước ngày 30/10/2018.

- Thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh: Trước ngày 30/01/2019.

- Thi chọn học sinh giỏi sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh: Trước ngày 28/02/2019.

- Thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh: Trước ngày 30/3/2019.

- Thi Nghề phổ thông: Hoàn thành trước ngày 30/4/2019.

- Thi “Giáo viên THCS giỏi” cấp tỉnh lần th X (hoàn thành trước 15/11/2019).

- Thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Sơn La lần thứ IX (hoàn thành trước 15/3/2019).

b) Các kỳ thi Quốc gia: Thi trung học phổ thông Quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Chủ động báo cáo và tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên bố trí lịch nghỉ của giáo viên mầm non, phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Đảm bảo tổng số thời gian nghỉ hè là 02 tháng và đảm bảo công tác bồi dưỡng hè theo quy định.

c) Báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND tỉnh về những trường hợp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học do thời tiết quá khc nghiệt, do thiên tai và bố trí học bù.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực tỉnh
y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban VH - XH, HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX.20b
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1680/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1680/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2018
Ngày hiệu lực10/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1680/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1680/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non phổ thông Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1680/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non phổ thông Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1680/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành10/07/2018
        Ngày hiệu lực10/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1680/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non phổ thông Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1680/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non phổ thông Sơn La

           • 10/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực