Quyết định 1694/QĐ-UBND

Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2014 về phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1694/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1694/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của UBND huyện Hải Lăng tại Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại 98 thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị như sau:

- Loại 1: 52 thôn;

- Loại 2: 19 thôn, khu phố;

- Loại 3: 27 thôn, khu phố.

(Có danh sách phân loại thôn, khu phố kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG - TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Đơn vị

Tổng số thôn, khu phố

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

I

XÃ HẢI SƠN

8

1

2

5

 

1

Thôn Hà Lộc

 

 

x

 

 

2

Thôn Lương Điền

 

x

 

 

 

3

Thôn Như Sơn

 

 

 

x

 

4

Thôn Lương Hải

 

 

 

x

 

5

Thôn Tân Điền

 

 

x

 

 

6

Thôn Trầm Sơn

 

 

 

x

 

7

Thôn Khe Mương

 

 

 

x

 

8

Thôn Tân Lý

 

 

 

x

 

II

XÃ HẢI BA

6

3

1

2

 

1

Thôn Tân Lập

 

 

 

x

 

2

Thôn Phú Hải

 

 

 

x

 

3

Thôn Phương Lang

 

x

 

 

 

4

Thôn Ba Du

 

 

x

 

 

5

Thôn Cổ Lũy

 

x

 

 

 

6

Thôn Đa Nghi

 

x

 

 

 

III

XÃ HẢI THƯỢNG

2

2

 

 

 

1

Thôn Đại An Khê

 

x

 

 

 

2

Thôn Thượng Xá

 

x

 

 

 

IV

XÃ HẢI LÂM

6

3

2

1

 

1

Thôn Mai Đàn

 

x

 

 

 

2

Thôn Xuân Lâm

 

 

x

 

 

3

Thôn Thượng Nguyên

 

x

 

 

 

4

Thôn Trường Phước

 

 

x

 

 

5

Thôn Tân Phước

 

x

 

 

 

6

Thôn Tân Chính

 

 

 

x

 

V

XÃ HẢI THỌ

5

4

1

 

 

1

Thôn 1

 

x

 

 

 

2

Thôn 2

 

 

x

 

 

3

Thôn 3

 

x

 

 

 

4

Thôn 4

 

x

 

 

 

5

Thôn Công Thương Nghiệp

 

x

 

 

 

VI

XÃ HẢI PHÚ

2

2

 

 

 

1

Thôn Long Hưng

 

x

 

 

 

2

Thôn Phú Hưng

 

x

 

 

 

VII

XÃ HẢI KHÊ

2

2

 

 

 

1

Thôn Trung An

 

x

 

 

 

2

Thôn Thâm Khê

 

x

 

 

 

VIII

XÃ HẢI TÂN

4

3

1

 

 

1

Thôn Câu Nhi

 

x

 

 

 

2

Thôn Văn Quỹ

 

x

 

 

 

3

Thôn Văn Trị

 

x

 

 

 

4

Thôn Hà Lỗ

 

 

x

 

 

IX

XÃ HẢI AN

4

3

1

 

 

1

Thôn Mỹ Thủy

 

x

 

 

 

2

Thôn Đông Tân An

 

x

 

 

 

3

Thôn Tây Tân An

 

x

 

 

 

4

Thôn Thuận Đầu

 

 

x

 

 

X

XÃ HẢI QUY

3

3

 

 

 

1

Thôn Quy Thiện

 

x

 

 

 

2

Thôn Trâm Lý

 

x

 

 

 

3

Thôn Văn Vận

 

x

 

 

 

XI

XÃ HẢI HÒA

5

3

 

2

 

1

Thôn Hưng Nhơn

 

x

 

 

 

2

Thôn An Thơ

 

x

 

 

 

3

Thôn Phú Kinh

 

x

 

 

 

4

Thôn Hội Điền

 

 

 

x

 

5

Thôn Phú Kinh Phường

 

 

 

x

 

XII

XÃ HẢI XUÂN

6

3

 

3

 

1

Thôn Trà Lộc

 

x

 

 

 

2

Thôn Trà Trì

 

x

 

 

 

3

Thôn Duân Kinh

 

x

 

 

 

4

Thôn La Duy

 

 

 

x

 

5

Thôn Phú Xuân A

 

 

 

x

 

6

Thôn Phú Xuân B

 

 

 

x

 

XIII

XÃ HẢI VĨNH

6

2

1

3

 

1

Thôn Lam Thủy

 

x

 

 

 

2

Thôn Thi Ông

 

x

 

 

 

3

Thôn Thuận Nhơn

 

 

x

 

 

4

Thôn Lương Chánh

 

 

 

x

 

5

Thôn Thượng An

 

 

 

x

 

6

Thôn Thuận Đức

 

 

 

x

 

XIV

XÃ HẢI QUẾ

3

3

 

 

 

1

Thôn Kim Long

 

x

 

 

 

2

Thôn Đơn Quế

 

x

 

 

 

3

Thôn Hội Yên

 

x

 

 

 

XV

XÃ HẢI DƯƠNG

5

4

1

 

 

1

Thôn Kim Giao

 

x

 

 

 

2

Thôn Diên Khánh

 

x

 

 

 

3

Thôn Đông Dương

 

x

 

 

 

4

Thôn An Nhơn

 

 

x

 

 

5

Thôn Xuân Viên

 

x

 

 

 

XVI

XÃ HẢI THÀNH

3

1

1

1

 

1

Thôn Trung Đơn

 

x

 

 

 

2

Thôn Phước Điền

 

 

x

 

 

3

Thôn Kim Sanh

 

 

 

x

 

XVII

XÃ HẢI THIỆN

5

4

1

 

 

1

Thôn 1

 

x

 

 

 

2

Thôn 2

 

 

x

 

 

3

Thôn 3

 

x

 

 

 

4

Thôn 4

 

x

 

 

 

5

Thôn 5

 

x

 

 

 

XVIII

XÃ HẢI TRƯỜNG

7

3

1

3

 

1

Thôn Hậu Trường

 

x

 

 

 

2

Thôn Mỵ Trường

 

x

 

 

 

3

Thôn Trung Trường

 

x

 

 

 

4

Thôn Đông Trường

 

 

x

 

 

5

Thôn Tân Trường

 

 

 

x

 

6

Thôn Trường Xuân

 

 

 

x

 

7

Thôn Trường Thọ

 

 

 

x

 

XIX

XÃ HẢI CHÁNH

10

3

5

2

 

1

Thôn Lương Sơn

 

 

 

x

 

2

Thôn Tân Lương

 

 

x

 

 

3

Thôn Vực Kè

 

 

x

 

 

4

Thôn Xuân Lộc

 

x

 

 

 

5

Thôn Mỹ Chánh

 

x

 

 

 

6

Thôn Hội Kỳ

 

 

x

 

 

7

Thôn Tân Trưng

 

 

 

x

 

8

Thôn Tân Hiệp

 

 

x

 

 

9

Thôn Văn Phong

 

 

x

 

 

10

Thôn Câu Nhi

 

x

 

 

 

XX

THỊ TRẤN HẢI LĂNG

6

 

1

5

 

1

Khu phố 1

 

 

 

x

 

2

Khu phố 2

 

 

 

x

 

3

Khu phố 3

 

 

x

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

x

 

5

Khu phố 5

 

 

 

x

 

6

Khu phố 6

 

 

 

x

 

 

CỘNG

98

52

19

27

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1694/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1694/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1694/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1694/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1694/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1694/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1694/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1694/QĐ-UBND 2014 phân loại thôn khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

            • 14/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực