Quyết định 1700/QĐ-UBND

Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị An Phú - Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1700/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đánh giá tác động môi trường đô thị An Phú Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ AN PHÚ - SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 505/TTr-STNMT ngày 15 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị An Phú - Sơn La; Chủ dự án Công ty Cổ phần An Phú - Sơn La; địa chỉ trụ sở tại Số Đường 3/2, tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 02123.751.555, với các thông tin về dự án như sau:

1. Phạm vi, quy mô, công suất

1.1. Phạm vi

Vị trí: Bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Diện tích sử dụng đất 41.426 m2.

1.2. Quy mô, công suất

- Các hạng mục công trình chính gồm: Khu nhà ở biệt thự 11 lô diện tích 4.530 m2; khu nhà phố thương mại 110 lô diện tích 10.355 m2; khu dịch vụ thương mại cây xanh cảnh quan diện tích 902 m2; khu cây xanh, vườn hoa diện tích 145 m2.

- Tổng vốn đầu tư 330.983.685.000 đồng (ba trăm ba mươi tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý I năm 2017 - Quý I năm 2019.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án

a) Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của Pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng và thiết kế các hạng mục công trình của dự án.

b) Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và các loại chất thải khác trong quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường.

c) Thực hiện các quy định về an toàn trong thi công và phòng chống cháy nổ; lập kế hoạch ứng cứu sự cố môi trường trong thi công, vận hành công trình và đảm bảo ứng phó kịp thời các sự cố xảy ra. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý.

d) Thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải theo đúng như báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; đảm bảo xử lý nước thải, chất thải của dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Đầu tư các trạm rửa xe trong công trường; đảm bảo 100% phương tiện giao thông được rửa sạch bùn đất trước khi tham gia vào hệ thống giao thông công cộng khu vực thành phố Sơn La.

đ) Thực hiện đổ thải theo đúng vị trí đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra theo quy định.

g) Quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các điều kiện nêu tại các Khoản 2, Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và 2 Điều 1 của Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Giám đốc Công ty Cổ phần An Phú - Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Môi trường (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như­ Điều 5;
- Trung tâm Công báo;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận - PCVP;
- L­ưu: VT, HS, Biên KT. 25 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1700/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1700/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1700/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đánh giá tác động môi trường đô thị An Phú Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1700/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đánh giá tác động môi trường đô thị An Phú Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1700/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành21/06/2017
        Ngày hiệu lực21/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1700/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đánh giá tác động môi trường đô thị An Phú Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1700/QĐ-UBND 2017 phê duyệt đánh giá tác động môi trường đô thị An Phú Sơn La

           • 21/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực