Quyết định 171/QĐ-UBND

Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 171/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN LẠI MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 89/TTr-SXD ngày 25/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy các Ban quản dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban chỉ đạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực xây dựng.

2. Phó trưởng Ban chỉ đạo

- Giám đốc Sở Xây dựng - Thường trực Ban chỉ đạo;

- Giám đốc Sở Nội vụ;

- Giám đốc Sở Tài chính.

3. Các y viên

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Giám đốc Sở Công thương;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám đốc S Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Ngoại vụ;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Phương án).

2. Tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

3. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phân cấp quản lý nhà nước, quản lý về mặt chuyên môn đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành và thời gian bắt đầu hoạt động.

5. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan lập “Đề án sắp xếp, kiện toàn hoặc thành lập mới Ban QLDA đầu tư xây dựng cấp huyện” trước khi thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn hoặc thành lập mới các Ban QLDA trực thuộc.

6. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Phương án theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện Phương án; định kỳ 02 tháng tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện. Xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai các nhiệm vụ được giao.

7. Tham mưu chuyn giao công tác quản lý dự án và chuyn giao chức năng Chủ đầu tư (nếu có) của các dự án từ các Sở, các Ban ngành hiện tại về các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành; công tác chuyển giao thực hiện xong trước ngày 30 tháng 06 năm 2016.

8. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh lộ trình thực hiện và đóng các Dự án đầu tư xây dựng đã được giao quản lý dự án để phục vụ chuyển giao.

9. Định kỳ 02 tháng tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai Phương án; xây dựng đề xuất điều chỉnh Phương án trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT T
nh ủy (b/c);
- TT HĐND t
nh (b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT; NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 171/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 171/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Điện Biên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu171/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành03/02/2016
        Ngày hiệu lực03/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 171/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Điện Biên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Điện Biên 2016

            • 03/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực