Quyết định 1732/QĐ-UBND

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1732/QĐ-UBND 2018 ủy quyền Sở Tài nguyên thực hiện nhiệm vụ về môi trường An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 205/TTr-STNMT ngày 12/6/2018 về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án.

c) Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

a) Tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các hồ sơ đã tiếp nhận, thẩm định trước ngày 01/4/2018 của các cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

c) Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung đề án và yêu cầu của quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

3. Tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường:

a) Tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án hoặc phương án bổ sung.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền là 02 (hai) năm, thời gian ủy quyền kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1732/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1732/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2018
Ngày hiệu lực24/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1732/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1732/QĐ-UBND 2018 ủy quyền Sở Tài nguyên thực hiện nhiệm vụ về môi trường An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1732/QĐ-UBND 2018 ủy quyền Sở Tài nguyên thực hiện nhiệm vụ về môi trường An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1732/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành24/07/2018
        Ngày hiệu lực24/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1732/QĐ-UBND 2018 ủy quyền Sở Tài nguyên thực hiện nhiệm vụ về môi trường An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1732/QĐ-UBND 2018 ủy quyền Sở Tài nguyên thực hiện nhiệm vụ về môi trường An Giang

            • 24/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực