Quyết định 1735/QĐ-UBND

Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 1735/QĐ-UBND thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế Sở Công thương Yên Bái 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-BCT ngày 13/5/2016 của Bộ Công thương về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại văn bản số 1485/TTr-SCT ngày 20/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành; các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; các thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm soát TTHC);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng Kiểm soát TTHC ( Sở Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

Phần I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/TTHC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định 1735/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường

 

 

I

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

 

 

1

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

2

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

3

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

4

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

5

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

6

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

7

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

8

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

9

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

B

Phòng Quản lý thương mại

 

 

10

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

11

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

12

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

13

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

14

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

15

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

16

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

17

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

18

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

19

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

20

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

II

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

 

 

21

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

22

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

23

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

24

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

25

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

26

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

27

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

28

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

III

Khí thiên nhiên nén (CNG)

 

 

29

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

30

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

31

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

32

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

33

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

34

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

35

Thủ tục: Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

36

Thủ tục: Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

2.Danh mục thủ tục hành chính thay thế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung thay thế

A

Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường

Ngày 22/3/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí, tại Khoản 2, Điều 54 của Nghị định đã thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ và Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ; mặt khác Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

1

Sở Tư pháp đã thực hiện đăng nhập các TTHC này theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc công bố các TTHC đã chuẩn hóa. Tuy nhiên trong quá trình Sở Tư pháp xây dựng văn bản đề nghị Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp đăng tải các TTHC đã được UBND tỉnh Yên Bái công bố tại Quyết định thì ngày 13/5/2016 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1868/QĐ-BCT về việc công bố các TTHC nên Sở Tư pháp không đưa vào danh mục hồ sơ để đề nghị công khai

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

2

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

3

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

B

Phòng Quản lý thương mại

4

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-YBA-182362-TT

T-YBA-190971-TT

(Mã số công khai năm 2011 + 2012)

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và Quyết định số Quyết định số 1868/QĐ-BCT về việc công bố các TTHC mới ban hành/TTHC sửa đổi, bổ sung thay thế, TTHC bị hủy hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

2

T-YBA-182467-TT

(Mã số công khai năm 2012)

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

3

 

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

Ngày 18/5/2016 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái. Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã thực hiện đăng nhập 02 TTHC này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia với 02 số hồ sơ: T-YBA-248000 - TT và T-YBA-248001- TT, tuy nhiên trong quá trình Sở Tư pháp xây dựng văn bản đề nghị Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp đăng tải các TTHC đã được UBND tỉnh Yên Bái công bố tại Quyết định thì ngày 13/5/2016 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1868/QĐ-BCT về việc công bố các TTHC mới ban hành/TTHC sửa đổi, bổ sung thay thế, TTHC bị hủy hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương, thì 02 TTHC đã bị bãi bỏ nên Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái không đưa vào danh mục hồ sơ để đề nghị công khai

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

4

 

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1735/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1735/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2016
Ngày hiệu lực22/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1735/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1735/QĐ-UBND thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế Sở Công thương Yên Bái 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1735/QĐ-UBND thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế Sở Công thương Yên Bái 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1735/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTạ Văn Long
        Ngày ban hành22/08/2016
        Ngày hiệu lực22/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1735/QĐ-UBND thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế Sở Công thương Yên Bái 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1735/QĐ-UBND thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thay thế Sở Công thương Yên Bái 2016

            • 22/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực