Quyết định 1741/QĐ-UBND

Quyết định 1741/QĐ-UBND năm 2017 về khung lãi suất của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1741/QĐ-UBND 2017 lãi suất Quỹ Đầu tư phát triển Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Huế và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1741/QĐ-UBND 2017 lãi suất Quỹ Đầu tư phát triển Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1741/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQL-DCGF ngày 24 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định khung lãi suất của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Lãi suất cho vay tối thiểu (LSTT): Theo quy định của UBND tỉnh;

- Lãi suất cho vay tối đa : LSTT + 2%/năm;

- Biên độ giao động giữa các yếu tố khác biệt là 0,5%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu
: VT, DN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1741/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1741/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2019
Cập nhật7 tháng trước
(26/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1741/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1741/QĐ-UBND 2017 lãi suất Quỹ Đầu tư phát triển Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1741/QĐ-UBND 2017 lãi suất Quỹ Đầu tư phát triển Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1741/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành07/08/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2019
        Cập nhật7 tháng trước
        (26/05/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1741/QĐ-UBND 2017 lãi suất Quỹ Đầu tư phát triển Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1741/QĐ-UBND 2017 lãi suất Quỹ Đầu tư phát triển Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp Huế