Quyết định 1793/QĐ-UBND

Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1793/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH; UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-VHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4011/QĐ-VHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 54/TTr-VHTTDL ngày 09/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Lưu
: VT, KSTT (2).
Bản điện tử:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ KGVX, Trung tâm thông tin.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa đim thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

Lĩnh vực lễ hi

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

- 20 ngày làm việc (đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ trước ngày tổ chức ít nhất 30 ngày)

Trung-tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang;

- Địa chỉ: Trsở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại liên hệ: (0204) 3.555.805

Không quy định

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

- 20 ngày làm việc (đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ trước ngày tổ chức ít nhất 20 ngày)

Không quy định

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

B-BVH-278905

Cấp phép tổ chức lhội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

Lĩnh vực lễ hội

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

- 20 ngày làm việc (đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ trước ngày tổ chức ít nhất 30 ngày)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành phố

Không quy định

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

- 15 ngày làm việc (đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ trước ngày tổ chức ít nhất 20 ngày)

Không quy định

II

Lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa

 

 

 

 

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm

5 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, thành phố

Không quy định

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen khu dân cư văn hóa

8 ngày làm việc

Không quy định

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

B-BVH-278928-TT

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ

Văn hóa

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thủ tục hành chính đã được công btại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

B-BVH-278929-TT

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc cấp xã

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

Lĩnh vực lễ hi

 

 

 

 

 

1

Thủ tục thông báo tchức lễ hội

- 15 ngày làm việc (đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ trước ngày tổ chức ít nhất 20 ngày)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không quy định

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II

Lĩnh vực xây dựng đi sống văn hóa

 

 

 

 

 

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

05 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không quy định

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ

Các nội dung còn lại của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

05 ngày làm việc

Không quy định

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

B-BVH-278937-TT

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 2018.

Văn hóa

UBND cấp xã

Thủ tục hành chính đã được công btại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1793/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1793/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2018
Ngày hiệu lực15/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(28/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1793/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1793/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1793/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1793/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành15/11/2018
        Ngày hiệu lực15/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (28/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1793/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1793/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang

            • 15/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực