Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi b một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Quyết định số 677/QĐ-UB ngày 12/6/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép.

2. Quyết định số 32/2003/QĐ-UBND ngày 31/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tạm thời về xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu đường 19-Đức Cơ.

3. Quyết định số 70/2003/QĐ-UBND ngày 03/7/2003 của Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động thương mại tại Khu kinh tế cửa khẩu 19-Đức Cơ.

4. Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Quản lý thị trường.

Điều 2. Hiu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh thực hiện việc đăng công báo và đăng ti trên Cổng thông tin điện tử của y ban nhân dân tnh đối với quyết định này.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp vào Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Báo Gia Lai;
- Đài Phát thanh và Truyền hình t
nh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, K
TTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Ngọc Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(15/07/2019)

Download Văn bản pháp luật 18/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Gia Lai

            • 28/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực