Quyết định 1803/QĐ-UBND

Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020 và quy hoạch phát triển rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên để phát triển chăn nuôi, trồng cỏ và sản xuất nông lâm nghiệp

Nội dung toàn văn Quyết định 1803/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển cây cao su 2010 2020 Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG SẢN XUẤT PHỤC VỤ CHẾ BIẾN LÂM SẢN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN 02 HUYỆN KỲ ANH, CẨM XUYÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI, TRỒNG CỎ VÀ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 và Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2020 định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 2920A/TB-CSVN ngày 9/10/2013 và Thông báo số 3167/TB-CSVN ngày 06/11/2013 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 và bàn về phương án tái canh các vùng cao su bị thiệt hại do bão ở vùng duyên hải Miền Trung;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 850/SNN-LN ngày 14/5/2015 (kèm Biên bản làm việc ngày 25/4/2015 và ngày 13/5/2015 giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2020 (theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 và Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh) với tổng diện tích 4.258,8ha thuộc địa bàn 02 huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng cỏ, trong đó:

- Huyện Kỳ Anh: 1.469,2ha (đã trừ diện tích chuyển sang xây dựng hồ Rào Trổ), gồm: Kỳ Tây: 303ha; Kỳ Sơn: 276,4ha; Kỳ Lạc: 432ha; Kỳ Hợp 231,1ha; Kỳ Tân: 173,7ha; Kỳ Lâm: 53ha;

- Huyện Cẩm Xuyên: 2.789,6ha, gồm: Cẩm Thịnh: 815,6ha; Cẩm Mỹ: 1.063,2ha; Cẩm Quan: 910,8ha.

- Đưa ra khỏi quy hoạch trồng cây cao su những diện tích đã trồng cao su theo các văn bản có liên quan của UBND tỉnh trên địa bàn 02 huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (chưa có trong quy hoạch theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 và Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh).

- Đối với những diện tích điều chỉnh nêu trên mà đã trồng cây cao su, tùy theo tiến độ sử dụng đất, nhu cầu đầu tư của các tổ chức, hộ gia đình, nếu chưa có nhu cầu đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng cỏ thì được tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, khai thác cây cao su đến khi có nhu cầu đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng cỏ.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh, đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2020 định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh) với tổng diện tích là 1.613,91ha, trên địa bàn 02 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng cỏ trong đó:

- Đưa ra khỏi quy hoạch trồng nguyên liệu tập trung thâm canh: 1.311,9ha, gồm:

+ Huyện Kỳ Anh: 747,51ha, gồm: Kỳ Hợp: 375,31 ha; Kỳ Tây: 21,10ha; Kỳ Lâm: 351,10ha.

+ Huyện Cẩm Xuyên: 564,39ha, gồm: Cẩm Mỹ: 16,11ha; Cẩm Quan: 421,57ha; Cẩm Thịnh: 126,71 ha.

- Đưa ra khỏi quy hoạch nguyên liệu khác và sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp: 298,92ha, gồm:

+ Huyện Kỳ Anh: 121,36ha, gồm: Kỳ Hợp: 47,55ha; Kỳ Tây: 40,11ha; Kỳ Lâm: 33,70ha.

+ Huyện Cẩm Xuyên: 177,56ha, gồm: Cẩm Hưng: 27,90ha; Cẩm Quan: 88,72ha; Cẩm Thịnh: 60,94ha.

- Đưa ra khỏi quy hoạch rừng sản xuất gỗ lớn từ rừng tự nhiên: 3,09ha thuộc huyện Cẩm Xuyên, trong đó: Cẩm Quan: 0,17ha; Cẩm Thịnh: 2,92ha.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên; Giám đốc các Công ty: TNHH một thành viên Cao su Hà Tĩnh, Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tập đoàn CN Cao su Việt Nam;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL.
Gửi: VB giấy (22b) và ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1803/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1803/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2015
Ngày hiệu lực14/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1803/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1803/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển cây cao su 2010 2020 Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1803/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển cây cao su 2010 2020 Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1803/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành14/05/2015
        Ngày hiệu lực14/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1803/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển cây cao su 2010 2020 Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1803/QĐ-UBND 2015 quy hoạch phát triển cây cao su 2010 2020 Hà Tĩnh

            • 14/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực