Quyết định 1805/QĐ-UBND

Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 1805/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 1273/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính khoa học công nghệ Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 11/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1805/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ);

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 35/TTr-SKHCN ngày 04/7/2017, ý kiến tham gia của Sở Tư pháp tại Công văn số 747/STP-KSTTHC ngày 30/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ mới ban hành (Phụ lục I) và các thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Phụ lục II) trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện việc cập nhật, thống kê, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế một phần nội dung của lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&CN;
- Cục KSTTHC-BTP;

- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Đoàn ĐBQHTP;
- Như Điều 4;
- Cổng TTĐTTP;
- CPVP UBNDTP;
- Các phòng: VXNC, KSGSTĐKT;
- CV: KHCN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC I

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG MỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017)

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ.

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

3

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

4

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

5

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

6

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017)

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.

2

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ.

3

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ.

4

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ.

5

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ.

6

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ.

7

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ.

8

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

9

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

10

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

11

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh.

12

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1805/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1805/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1805/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1805/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1805/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1805/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành17/07/2017
       Ngày hiệu lực17/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1805/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1805/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ Hải Phòng