Quyết định 1806/QĐ-UBND

Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa trung tâm huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1806/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường xây dựng bệnh viện đa khoa Vân Hồ Sơn La 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM HUYỆN VÂN HỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 468/TTr-STNMT ngày 20 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa trung tâm huyện Vân Hồ với những nội dung sau:

1. Phạm vi, quy mô, công suất

1.1. Phạm vi

Vị trí: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; toàn bộ diện tích khu đất xây dựng bệnh viện là 40.529 m2.

1.1.2. Quy mô, công suất

- Đầu tư xây dựng mới bệnh viện quy mô 150 giường bệnh; tổng diện tích xây dựng các hạng mục chính 16274 m2.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải y tế có công suất 100 m3/ngày đêm, theo công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt IET-BF 500; vị trí xây dựng: Phía Đông Nam của bệnh viện, giáp nhà xử lý chất thải rắn y tế và nhà đại thể; diện tích toàn bộ khu đất xây dựng trạm xử lý nước thải: Khoảng 300 m2.

- Xây dựng lò đốt chất thải y tế VHI-18B, công suất 20kg/giờ; vị trí xây dựng: Giáp khu xử lý nước thải và hàng rào bệnh viện; diện tích toàn bộ khu đất xây dựng khu xử lý chất thải rắn y tế: Khoảng 160 m2.

- Tổng vốn đầu tư 217.000.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ đồng chẵn).

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án

2.1. Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của Pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng và thiết kế các hạng mục công trình của dự án.

2.2. Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và các loại chất thải khác trong quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường.

2.3. Thực hiện các quy định về an toàn trong thi công và phòng chống cháy nổ; lập kế hoạch ứng cứu sự cố môi trường trong thi công, vận hành công trình và đảm bảo ứng phó kịp thời các sự cố xy ra. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý.

2.4. Thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải theo đúng như báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đảm bảo xử lý nước thải, chất thải của dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

2.5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra theo quy định.

2.6. Quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây.

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các điều kiện nêu tại các Khoản 3 Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

4. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường và lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Tổng cục Môi trường;
- Như­ Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Bộ phận một cửa VP UBND tỉnh;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận - PCVP;
- L­ưu: VT, HS, Biên KT. 25 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1806/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1806/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2016
Ngày hiệu lực27/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1806/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1806/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường xây dựng bệnh viện đa khoa Vân Hồ Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1806/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường xây dựng bệnh viện đa khoa Vân Hồ Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1806/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành27/07/2016
        Ngày hiệu lực27/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1806/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường xây dựng bệnh viện đa khoa Vân Hồ Sơn La 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1806/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường xây dựng bệnh viện đa khoa Vân Hồ Sơn La 2016

           • 27/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực