Quyết định 1807/QĐ-UBND

Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đầu tư hệ thống một cửa điện tử cấp sở và nâng cấp Trang thông tin tổng hợp tình hình xử lý thủ tục hành chính của tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1807/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu hệ thống một cửa điện tử cấp sở Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU ĐẦU TƯ HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP SỞ VÀ NÂNG CẤP TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 29/TTr-STTTT ngày 23/6/2017 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đầu tư hệ thống một cửa điện tử cấp sở và nâng cấp Trang thông tin tổng hợp tình hình xử lý thủ tục hành chính của tỉnh Bình Thuận và báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 606/BC-STC ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đầu tư hệ thống một cửa điện tử cấp sở và nâng cấp Trang thông tin tổng hợp tình hình xử lý thủ tục hành chính của tỉnh Bình Thuận do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Đầu tư hệ thống một cửa điện tử cấp sở và nâng cấp Trang thông tin tổng hợp tình hình xử lý thủ tục hành chính của tỉnh Bình Thuận

2.538.152.530

Kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin năm 2017, 2018

Chỉ định thầu

Hợp đồng trọn gói

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2017

120 ngày

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và các tài liệu có liên quan để thực hiện gói thầu nói trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa;
- Lưu: VT, TH. Vy(6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1807/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1807/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2017
Ngày hiệu lực29/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1807/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1807/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu hệ thống một cửa điện tử cấp sở Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1807/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu hệ thống một cửa điện tử cấp sở Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1807/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành29/06/2017
        Ngày hiệu lực29/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1807/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu hệ thống một cửa điện tử cấp sở Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1807/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu hệ thống một cửa điện tử cấp sở Bình Thuận

            • 29/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực