Quyết định 1815/QĐ-UBND

Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Du lịch, Luật Thủy lợi được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1815/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Du lịch Luật Thủy lợi Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1815/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT DU LỊCH, LUẬT THỦY LỢI ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 79/TTr-STP ngày 11 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch, Luật Thủy lợi được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, gồm:

1. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian trình dự thảo: 15/11/2017.

2. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái; cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian trình dự thảo: tháng 5/2018.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo

1. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định bảo đảm chất lượng và theo đúng trình tự, thủ tục quy định từ Điều 128 đến Điều 131 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng thời hạn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này để văn bản có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của các luật.

2. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo, thẩm định, trình ban hành dự thảo Quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch, Luật Thủy lợi để đảm bảo thời hạn, chất lượng soạn thảo văn bản. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP.UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chuyên viên: KTN, VX;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1815/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1815/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1815/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1815/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Du lịch Luật Thủy lợi Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1815/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Du lịch Luật Thủy lợi Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1815/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành04/10/2017
        Ngày hiệu lực04/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1815/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Du lịch Luật Thủy lợi Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1815/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Du lịch Luật Thủy lợi Yên Bái

           • 04/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực