Quyết định 1845/QĐ-UBND

Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1845/QĐ-UBND 2015 phối hợp liên ngành nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài;

Theo Quyết định số 376/QĐ-BTP ngày 18/02/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế; thủ trưởng các cơ sở nuôi dưỡng; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Nuôi con nuôi-BTP;
- CVP, PVP- a.Viên;
- Lưu: VT, VX, NC.
D:\Kien 2015\Tu phap\QD ban hanh Quy che phoi hop lien nganh ve nuoi con nuoi.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1845 /QĐ-UBND ngày 25 /5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức và nội dung phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, các cơ sở nuôi dưỡng và các cơ quan khác có liên quan trong việc giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên.

2. Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan.

3. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời.

Điều 3. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Tổ chức họp liên ngành.

3. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành.

5. Các hình thức khác.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Phối hợp lập Biên bản trẻ em bị bỏ rơi và tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào cơ sở nuôi dưỡng

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Công an cấp xã) nơi trẻ em bị bỏ rơi lập Biên bản trẻ em bị bỏ rơi khi nhận được thông báo về việc có trẻ em bị bỏ rơi và có trách nhiệm tìm người tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Trường hợp không có người nhận tạm thời nuôi dưỡng trẻ em thì Ủy ban nhân dân cấp xã liên hệ ngay với cơ sở nuôi dưỡng trẻ em gần nhất hoặc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) để tiến hành thủ tục tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi theo thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Trường hợp người tạm thời nuôi dưỡng không còn đủ khả năng tiếp tục nuôi dưỡng hoặc không còn nguyện vọng tiếp tục tạm thời nuôi dưỡng hoặc hết thời hạn thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ em mà không tìm được cha, mẹ đẻ hoặc không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi lập hồ sơ đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào cơ sở nuôi dưỡng.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên Đài Phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương 03 lần trong 03 ngày liên tiếp để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ em. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ của trẻ em thì hướng dẫn người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Điều 5. Phối hợp lập danh sách và hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế

1. Cơ sở nuôi dưỡng có trách nhiệm lập danh sách và hồ sơ trẻ em đã được tiếp nhận chính thức vào cơ sở nuôi dưỡng (có Quyết định tiếp nhận của Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở nuôi dưỡng) thuộc đối tượng cần tìm gia đình thay thế.

a) Đối với trẻ em có tình trạng sức khỏe bình thường, không thuộc đối tượng có nhu cầu chăm sóc đặc biệt (sau đây được gọi là trẻ em thuộc danh sách 1) thì chỉ cơ sở nuôi dưỡng được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định là cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài lập danh sách và hồ sơ đầy đủ của trẻ em, xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi gửi hồ sơ cho Sở Tư pháp để thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định.

b) Đối với trẻ em thuộc thuộc đối tượng có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ Tư pháp thì cơ sở nuôi dưỡng (bao gồm cơ sở được chỉ định hay chưa được chỉ định giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài) lập danh sách kèm theo hồ sơ của trẻ em, có ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi gửi Sở Tư pháp (sau đây được gọi là trẻ em thuộc danh sách 2) .

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của trẻ em đầy đủ, hợp lệ do cơ sở nuôi dưỡng gửi đến, Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Cục Con nuôi) để Cục Con nuôi đề nghị Văn phòng con nuôi nước ngoài hỗ trợ khám sức khỏe chuyên sâu, chăm sóc y tế và tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em.

Điều 6. Phối hợp thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em Danh sách 1       

1. Sở Tư pháp thực hiện việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em thuộc Danh sách 1 trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp ngay sau khi tiếp nhận danh sách và hồ sơ đầy đủ của trẻ em. Việc thông báo được thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 15 Luật Nuôi con nuôi.

2. Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi hết thời hạn thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, thì Sở Tư pháp chuyển Danh sách và hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế cho Cục Con nuôi để tiến hành thủ tục tìm gia đình thay thế trên phạm vi toàn quốc.

Điều 7. Phối hợp xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm đề nghị Công an tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em đồng thời với việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ (đối với trẻ em thuộc danh sách 1) hoặc đồng thời với việc gửi hồ sơ trẻ em cho Cục Con nuôi (đối với trẻ em thuộc danh sách 2).

2. Công an tỉnh có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp. Nội dung trả lời cần nêu rõ nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha, mẹ đẻ. Trường hợp xác định được cha, mẹ đẻ của trẻ em thì nêu rõ họ, tên, nơi cư trú của cha, mẹ đẻ của trẻ em để Sở Tư pháp tiến hành thủ tục lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

3. Công an tỉnh cần rút ngắn tối đa thời hạn xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi thuộc Danh sách 2 để tạo điều kiện cho trẻ em sớm tìm được gia đình thay thế ở nước ngoài và được chữa trị, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện y tế hiện đại.

Điều 8. Phối hợp xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài

1. Đối với trẻ em thuộc danh sách 1: Sau khi kiểm tra, xác minh hồ sơ trẻ em, nếu thấy trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi nước ngoài, Sở Tư pháp xác nhận, lập danh sách trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài, gửi Cục Con nuôi theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với trẻ em thuộc Danh sách 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ sở nuôi dưỡng gửi đến, đồng thời với việc gửi hồ sơ cho Cục Con nuôi theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, đồng thời đề nghị Công an tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi.

Trước khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài, nếu hồ sơ sức khỏe trẻ em chưa thể hiện rõ được tình trạng khuyết tật, bệnh tật của trẻ em, thì Sở Tư pháp đề nghị cơ sở nuôi dưỡng, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em bổ sung hồ sơ sức khỏe của trẻ em, lấy ý kiến của bác sỹ chuyên khoa về các loại khuyết tật, bệnh tật mà trẻ em mắc phải.

Khi hồ sơ trẻ em đầy đủ, hợp lệ, thì xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài và gửi danh sách kèm theo hồ sơ trẻ em cho Cục Con nuôi để tìm gia đình nước ngoài nhận đích danh trẻ em làm con nuôi.

Điều 9. Phối hợp giới thiệu trẻ em thuộc Danh sách 1 làm con nuôi người nước ngoài

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi do Cục Con nuôi chuyển đến, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài bảo đảm chặt chẽ, khách quan, phù hợp với nhu cầu và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Việc phối hợp liên ngành có thể thực hiện chủ yếu qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài, trường hợp cần thiết Sở Tư pháp chủ trì tổ chức họp liên ngành.

a) Trường hợp họp liên ngành thì thành phần gồm: đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở nuôi dưỡng có trẻ em được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài. Trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp có thể mời chuyên gia y tế, tâm lý, gia đình, xã hội tham gia ý kiến để xem xét tư vấn việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.

Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi cho các đại biểu tham gia họp liên ngành phương án giới thiệu trẻ em kèm theo phụ lục tóm tắt hồ sơ của trẻ em và hồ sơ của người nhận con nuôi trước thời gian họp ít nhất 03 ngày .

Trong cuộc họp, các đại biểu tham gia họp liên ngành cho ý kiến, thảo luận về các phương án giới thiệu trẻ em cho người nhận con nuôi. Sở Tư pháp tổng hợp ý kiến tham gia và kết luận về phương án giới thiệu trẻ em.

Căn cứ vào kết luận của cuộc họp liên ngành, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.

b) Trường hợp trao đổi ý kiến bằng văn bản thì Sở Tư pháp gửi công văn kèm theo phụ lục tóm tắt hồ sơ của trẻ em và hồ sơ của người nhận con nuôi cho các cơ quan, ban ngành nêu trên, đề nghị cho ý kiến về các phương án giới thiệu trẻ em cho người nhận con nuôi.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, các cơ quan, ban ngành được hỏi ý kiến có văn bản trả lời. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu hoặc giải trình ý kiến của các cơ quan, ban ngành hữu quan và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giới thiệu trẻ em làm con nuôi.

Quá thời hạn 07 ngày, nếu có không quá ½ các cơ quan được hỏi ý kiến có ý kiến phản hồi thì Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động đề xuất phương án giới thiệu trẻ em cho người nhận con nuôi.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến về việc đồng ý hoặc không đồng ý với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý, thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo kết quả giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài cho Cục Con nuôi . Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo rõ lý do để Sở Tư pháp báo cáo Cục Con nuôi.

Điều 10. Phối hợp trong việc quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

1. Sở Tài chính: Có trách nhiệm thông báo cho Sở Tư pháp, cơ sở nuôi dưỡng để thực hiện việc rút dự toán chi tiêu trong phạm vi số kinh phí được điều chuyển (theo thông báo của Cục Con nuôi về số lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài chuyển về tỉnh)

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng, chấp hành và quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.

2. Sở Tư pháp, cơ sở nuôi dưỡng có trách nhiệm sử dụng, chấp hành, quyết toán kinh phí và báo cáo việc sử dụng kinh phí theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp.

3. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc đề xuất nội dung phối hợp liên ngành trong việc giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

4. Đôn đốc, theo dõi, đánh giá về công tác phối hợp.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hằng năm tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc cấp các giấy tờ về sự kiện sinh, tử, lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi đúng theo quy định của pháp luật để tránh tình trạng làm hồ sơ giả cho trẻ em làm con nuôi, mua bán trẻ em.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện thuận lợi trong trường hợp có xác minh lai lịch trẻ em bị bỏ rơi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc các sự kiện sinh, tử khác theo đề nghị của Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .

Điều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được giới thiệu làm con nuôi người nước ngoài; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý hành vi phạm tội trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng và các cơ quan có liên quan

Căn cứ vào đề nghị của cơ quan chủ trì, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm:

1. Tham gia, thực hiện theo tiến độ, bảo đảm chất lượng các nội dung phối hợp.

2. Cử cán bộ tham gia họp liên ngành và tham gia Đoàn công tác liên ngành (nếu có) và tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đôn đốc, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp trong lĩnh vực quản lý của mình, gửi cơ quan chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo chung theo Quy chế này.

Điều 15. Kinh phí thực hiện

1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao, các đơn vị thực hiện việc dự toán ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện Quy chế.

2. Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí theo quy định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1845/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1845/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2015
Ngày hiệu lực25/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1845/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1845/QĐ-UBND 2015 phối hợp liên ngành nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1845/QĐ-UBND 2015 phối hợp liên ngành nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1845/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành25/05/2015
        Ngày hiệu lực25/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1845/QĐ-UBND 2015 phối hợp liên ngành nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1845/QĐ-UBND 2015 phối hợp liên ngành nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Quảng Nam

           • 25/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực