Quyết định 1867/QĐ-CTN

Quyết định 1867/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1867/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 358/TTr-CP ngày 06/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 390 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-CTN ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1. NGUYỄN THỊ KIM DUNG, sinh ngày 25/01/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 29, đường Long Hiệu, khóm 007, thôn Long Thọ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

2. CHÂU THỊ TY, sinh ngày 02/4/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 123, đường Tam Phước, khóm 005, phường Tam Phước, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

3. NGUYỄN THỊ THÙY TRINH, sinh ngày 22/11/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 100, đường Trung Trân, khóm 013, phường Công Minh, khu Xa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

4. NGUYỄN THỊ THANH THỦY, sinh ngày 13/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 192/23, đường Trunh Chính, khóm 001, phường Thổ Thành, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

5. NGUYỄN VĂN THÙY, sinh ngày 25/11/1989 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 165/4, đường Công Hai, khóm 018, phường Nhật Nam, khu Đại Giả, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

6. NGUYỄN THỊ CẨM LINH, sinh ngày 28/02/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 274/19/8, đoạn 2, đường Ích Dân, khóm 027, phường Tây Vinh, thị trấn Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

7. VÕ THỊ HƯƠNG GIANG, sinh ngày 02/6/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Trung Đổ, khóm 012, thôn Phúc Hưng, xã Vĩnh Thanh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

8. NGUYỄN THỊ THANH, sinh ngày 25/8/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 7, số 135, đường Quốc Thánh 2, khóm 002, phường Trung Thái, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

9. VŨ THỊ GẤM, sinh ngày 29/6/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 11/1, đường Kiến Hoa 1, khóm 016, phường Phước An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

10. PHẠM THỊ THU HUYỀN, sinh ngày 09/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, đường Hoàn Bắc, khóm 018, phường Vĩnh Quang, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

11. VŨ THỊ KIM CÚC, sinh ngày 20/10/1972 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 302/4, đường Cương Sơn, khóm 024, phường Thoại Bình, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

12. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH, sinh ngày 27/5/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 247, đường Hòa Bình, khóm 025, phường Tân Trang, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

13. NGUYỄN THỊ NGỌC SUNG, sinh ngày 16/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 543/1, đường Tứ Bình, khóm 002, phường Tứ Dân, khu Bắc Đàn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

14. ĐỖ THỊ ĐÀO, sinh ngày 07/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 55/12, đường Trung Trinh, khóm 012, phường Công Minh, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

15. LƯƠNG THỊ TRÚC LINH, sinh ngày 09/5/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 216, đường Tân Sanh Tây, khóm 013, phường Trường Vinh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

16. NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN, sinh ngày 16/01/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16, đường Đại Nguyên 2, khóm 002, phường Phong Niên, khu Đài Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

17. NGUYỄN THỊ THANH NGỌC, sinh ngày 10/11/1969 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 1, ngõ 784, đường Đồ Thành, khóm 006, phường Kim Thành, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

18. NGUYỄN THỊ MỸ LỆ, sinh ngày 19/10/1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 4, đoạn 4, đường An Trung, khóm 010, phường Xuyên Trung, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

19. HOÀNG THỊ HIỀN, sinh ngày 29/11/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 519/2, đoạn 5, đường Viên Tập, khóm 011, thôn Thập Ngũ, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

20. KIM THỊ LOAN, sinh ngày 09/02/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 227/9, đường Trung Sơn, khóm 016, thôn Thụy Phong, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

21. NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, sinh ngày 09/5/1978 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 1/3, đường Nghĩa Hợp, khóm 001, phường Nghĩa Hợp, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

22. HỒ THỊ KIM THANH, sinh ngày 03/10/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngõ 356, đoạn 4, đường Hòa Bình Đông, khóm 019, phường Bác Gia, khu Văn Sơn, Đài Bắc

Giới tính: Nữ

23. TRẦN THỊ NGỌC TIỀN, sinh ngày 16/7/1989 tại Cần Thơ Hiện trú tại: Số 529, đoạn 2, đường Viên Tập, khóm 019, thôn Quảng Hưng, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

24. TẠ YẾN THU, sinh ngày 14/02/1961 tại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Lầu 4, số 85, đường Bảo Trung, khóm 022, thôn Bảo Hưng, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

25. LÊ THỊ CÓ, sinh ngày 15/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34, đường Thái Hòa, khóm 016, phường Tín Hòa, thị trấn Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

26. LÊ THỊ HÀ, sinh ngày 03/3/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 143/2, đường Sa Luân, khóm 007, phường Giang Thủy, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

27. TRẦN THỊ HẢI, sinh ngày 24/7/1976 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1, ngách 2, ngõ 67, đường Dục Anh, khóm 006, phường Tân Bình, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

28. NGUYỄN THỊ TRÚC ÁI, sinh ngày 27/11/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 68, đường Tinh Võ Đông, khóm 001, phường Đông Anh, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

29. LÊ THỊ QUÍ, sinh ngày 04/4/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 2, ngõ 520, đường Đức Dân, khóm 003, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

30. VÒNG YẾN THANH, sinh ngày 30/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 56/4, ngõ 47, đoạn 1, đường Thủy Nguyên, khóm 010, phường Trung Hưng, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

31. PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO, sinh ngày 09/4/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 48, ngách 17, ngõ 1870, đường Công Lộ, khóm 029, phường Huệ Dân, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

32. CHU THỊ QUYÊN, sinh ngày 03/6/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 128, lầu 11, đường Nam Thịnh, khóm 015, phường Hưởng Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

33. NGUYỄN THỊ SANG, sinh ngày 04/01/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 177, đường Nhân Nhã, khóm 009, thôn Nhân Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

34. KIM THỊ BÉ SANG, sinh ngày 12/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 420/2, đoạn 2, đường Viên Tập, khóm 013, thôn Xã Đầu, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

35. VÕ THỊ SIL, sinh ngày 01/6/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 127/6, đường Triều Lịch, khóm 011, thôn Triều Lịch, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

36. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 29/11/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 38/7, đường Tam Hoàn, khóm 009, thôn Tam Khối, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

37. NGUYỄN HỒNG XƯƠNG, sinh ngày 12/7/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 3/3, đường Dân Sinh, khóm 003, thôn Mỹ Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

38. NGUYỄN THỊ DIỆU THUẬN, sinh ngày 16/11/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 234, phố Tràng An, khóm 2, phường Tràng An, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

39. HẦU HUỆ PHƯƠNG, sinh ngày 02/01/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 275, đường Quốc Hoa, khóm 6, phường Phúc Tinh, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

40. PHẠM THỊ THANH TRÚC, sinh ngày 01/7/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32, đường Thành Công, khóm 3, phường Hậu Trang, quận Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

41. ĐINH THỊ LỆ CHI, sinh ngày 13/5/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 30, đường Bình Song, đoạn 2, khóm 1, phường Ngư Quang, quận Bình Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

42. ĐỖ THỊ MINH HOA, sinh ngày 28/9/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 197, đường Trung Công 3, khóm 10, phường Phú Hòa, quận Tây Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

43. LÊ THỊ HUỆ, sinh ngày 15/3/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 2 Miêu Phong, khóm 1, phường Miêu Phong, thị trấn Trúc Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

44. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, sinh ngày 04/01/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4-3 ngách 6 ngõ Quỳnh Anh, đường Quỳnh Lâm, khóm 7, phường Quỳnh Lâm, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

45. CHỀ CÚN MÙI, sinh ngày 03/10/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25 ngách 26 ngõ 131, phố Thụ Nhân Tam, khóm 8, phường Đại Lâm, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

46. ĐỖ THỊ THÚY, sinh ngày 20/8/1967 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 11-1 ngõ 82, phố Minh Đức, khóm 024, phường Nam Môn, khu Nam, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

47. LÊ THỊ BÉ VI, sinh ngày 20/02/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 272, đường Tịnh An, đoạn 1, khóm 009, phường Vĩnh Định, quận Thạch Định, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

48. NGUYỄN THỊ Ý, sinh ngày 12/4/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 235, đường Lê Minh, đoạn 2, khóm 002, phường Tam Thố, quận Nam Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

49. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN, sinh ngày 30/9/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 8 số 7 ngách 5 ngõ 342, đường Đại Phong Nhất, khóm 19, phường Bản Hòa, quận Tam Dân, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

50. MAI NGỌC NGUYÊN, sinh ngày 12/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2 số 9, đường Ngự Sử, khóm 13, phường Thành Thái, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

51. TRẦN THỊ HỒNG, sinh ngày 12/8/1976 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 4 số 5 ngõ 336, đường Tùng Sơn, khóm 10, phường Phú Đài, quận Tín Nghĩa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

52. HUỲNH THỊ KIM CHI, sinh ngày 12/5/1990 tại An Giang Hiện trú tại: Số 15, phố Thọ Đức, khóm 14, thôn Trung Hưng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

53. PHẠM THỊ HOA, sinh ngày 05/02/1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 187, đường Chương Thụ, khóm 12, phường Sơn Quang, quận Tích Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

54. NGUYỄN THỊ MỸ CHI, sinh ngày 25/12/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 12, đường Trung Tân, khóm 4, thôn Điền Dương, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

55. NGUYỄN THỊ LƯỠNG, sinh ngày 10/7/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 29-4 ngõ 154, phố Phúc Nhị, khóm 4, phường Bách Phúc, quận Thất Đỗ, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

56. VŨ THỊ LAN, sinh ngày 14/5/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 56-16 ngõ 320, đường Sa Điền, đoạn 1, khóm 24, phường Vương Điền, quận Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

57. TỪ THỊ DUNG, sinh ngày 01/01/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11-3 ngõ 65, phố Dân Hanh, khóm 13, phường Đông Khâu, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

58. NGUYỄN THANH THỦY, sinh ngày 26/5/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2 số 1 ngõ 25, phố Hoài Nhân, khóm 8, phường Quang Nhân, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

59. BÙI THỊ TUYẾT, sinh ngày 05/12/1967 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 3 số 27, phố Hoa Thành, khóm 9, phường Lập Đức, quận Đại Lý, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

60. PHẠM ĐÔNG THỤY, sinh ngày 01/5/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 28 ngõ 95, đường Trung Ương Nam, khóm 10, phường Phúc Lợi, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

61. LÝ NGỌC VÂN, sinh ngày 08/3/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 38 ngách 33 ngõ 66, phố Hoa Mỹ, khóm 12, phường Bàn Đào, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

62. NGÔ THỊ THẢO, sinh ngày 02/01/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 60, đường Hội Kết, khóm 5, phường Hội Kết, quận Đại Liêu, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

63. ĐẶNG THỊ KIỀU NHƯ, sinh ngày 04/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7 số 581, đường Long An, khóm 7, phường Dân Hữu, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

64. ĐỖ THỊ THÚY, sinh ngày 27/7/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 169-1 Trung Nghĩa, khóm 7, thôn Trung Nghĩa, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

65. LƯƠNG THỊ THU, sinh ngày 01/01/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 64, đường Tân Hưng, khóm 8, phường Đạo Hưng, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

66. LƯ MUỐI, sinh ngày 06/3/1946 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 58, phố Dân Nghĩa, khóm 8, phường Nhân Ái, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

67. NGUYỄN THỊ THƠ, sinh ngày 07/9/1974 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 7-8 số 233, đường Đức Hành Đông, khóm 7, phường Tam Ngọc, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

68. HUỲNH THANH TUYỀN, sinh ngày 12/01/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 10, đường Trúc Nghĩa, khóm 23, phường Trúc Lâm, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

69. HÀ THỤC KHANH, sinh ngày 01/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 64, đường Tự Cường, khóm 11, phường Thủy Tiên, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

70. HOÀNG THỊ THANH BÌNH, sinh ngày 05/02/1973 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 39, phố Nhân Hiền, khóm 29, phường Sùng Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

71. LƯƠNG THỊ MAI, sinh ngày 10/4/1988 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 6 số 143, đường Đại Đồng, khóm 18, phường An Khê, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

72. NGUYỄN THANH AN, sinh ngày 03/9/1978 tại Long An

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 39, đường Thanh Phố, khóm 6, phường Điền Liêu, quận Thanh Thủy, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

73. HUỲNH THỊ BÉ BẢY, sinh ngày 10/9/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 577, phố Khởi Xương, khóm 27, phường Thịnh Xương, quận Nam Tử, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

74. NGUYỄN THỊ ĐÀO, sinh ngày 13/6/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 24, đường Bích Đàm, khóm 1, phường Thái Bình, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

75. NGUYỄN THỊ HỘP, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 118, đường Trung Ương, đoạn 4, khóm 5, phường Đỉnh Phố, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

76. PHAN VĂN ĐẠO, sinh ngày 06/7/1999 tại Nam Định

Hiện trú tại: 341 Quán Nam, khóm 13, thôn Quán Nam, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nam

77. NGUYỄN THỊ HOÀNG HUYÊN, sinh ngày 20/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 9 ngách 3 ngõ 238, đường Trung Cảng, khóm 21, phường Trung Mỹ, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

78. CHUNG THỊ THANH, sinh ngày 12/6/1980 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 12, đường Phố Cảng, khóm 1, thôn Nam Cảng, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

79. LƯƠNG THIẾU LINH, sinh ngày 16/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 4 ngách 27 ngõ 136, đường Diên Bình Bắc, khóm 13, phường Phúc Thuận, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

80. LIÊU THỊ LIÊN, sinh ngày 20/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7 số 16-1 ngõ 16, đường Vĩnh An Nam, đoạn 2, khóm 8, phường Vĩnh An, quận Lô Châu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

81. NGUYỄN THỊ THƯƠNG, sinh ngày 02/4/1999 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 6 số 5 ngách 12 ngõ 249, đường Đào Anh, khóm 21, phường Vân Lâm, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

82. DƯƠNG THỊ TÀNH, sinh ngày 17/5/1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 6 số 5 ngách 12 ngõ 249, đường Đào Anh, khóm 21, phường Vân Lâm, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

83. TRẦN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 10/01/1971 tại Nghệ An Hiện trú tại: Lầu 4 số 161, đường Viên Thông, khóm 7, phường Chính Hành, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

84. NGUYỄN THỊ HUỲNH ANH, sinh ngày 19/02/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 939, đường Trung Hoa, khóm 9, phường Dân Tộc, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

85. ĐÀM THANH THÙY, sinh ngày 23/02/1971 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 153, đường Trung Sơn, khóm 018, thôn Trang Nhã, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

86. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI, sinh ngày 07/02/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 15 ngách 148 ngõ 208, đường Cơ Kim 1, khóm 016, phường Tân Luân, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

87. TRẦN TÚY KIỀU, sinh ngày 12/02/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 195, đường Văn Hóa, khóm 007, phường Văn Hóa, quận Lô Trúc, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

88. TÔ ÁNH TUYẾT, sinh ngày 29/10/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 118-1 Hạc Sơn, khóm 011, thôn Hạc Sơn, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

89. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 12/10/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 16-1 số 18 ngõ 169, đường Trung Hiếu Tây, khóm 006, phường Phú Xương, quận Lô Trúc, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

90. LÊ THỊ NGỌC KIỀU, sinh ngày 12/10/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngách 1, ngõ 890 Nam, đường Quang Hưng, khóm 011, phường Quang Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

91. MÔNG THỊ THÙY, sinh ngày 02/9/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 13/1, đường Hải Phổ, khóm 003, phường Hải Phổ, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

92. BÙI THỊ HẬU, sinh ngày 02/02/1991 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 153, ngõ 373, đường Phụng Lâm 3, khóm 034, phường Hội Xã, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

93. VÕ THỊ MỸ HUYỀN, sinh ngày 12/12/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, đường Khẩu Trang, khóm 001, phường Thái Bình, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

94. PHAN THỊ KIỀU TRANG, sinh ngày 20/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 36, lầu 8/1, ngõ 41, đoạn 5, đường Trường Vinh, khóm 003, phường Trường Vinh, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

95. HOÀNG THỊ HƯƠNG, sinh ngày 20/6/1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 244, đường Đại Hữu, khóm 012, thôn Đại Hữu, xã Luân Bội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

96. ĐỖ THỊ THỦY, sinh ngày 01/7/1974 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 147, đường Dân Đức, khóm 027, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

97. LÊ THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 22/8/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 110, ngõ 123, đoạn 2, đường Công Học, khóm 015, phường Trường An, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

98. NGUYỄN THỊ BÍCH TIỀN, sinh ngày 12/4/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 59, đường Trung Hòa, khóm 005, phường Trung Nguyên, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

99. LINH THỊ THẢO, sinh ngày 23/02/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 26, ngách 41, ngõ 73, đường Khai Nguyên, khóm 007, phường Thắng An, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

100. DƯƠNG THỊ NGÂN HÀ, sinh ngày 27/7/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 156, đường Nam Chỉ, khóm 015, phường Nam Chỉ, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

101. TRẦN THỊ THẢO, sinh ngày 19/02/1988 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 7, đường Châu Tử, khóm 008, phường Hưng Hòa, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

102. ĐINH THỊ NHÃ, sinh ngày 02/01/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 151, đường Trang Đầu, khóm 002, thôn Đã Liêm, xã Điền Vị, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

103. NGUYỄN THỊ YẾN, sinh ngày 12/10/1979 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 36/2, đường Vạn Hưng, khóm 001, thôn Vạn Hưng, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

104. TRƯƠNG THỊ LỆ TRINH, sinh ngày 02/4/1993 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 27, đường Nam Nghệ, khóm 006, phường Thủy Nguyên, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

105. TRIỆU THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 02/5/1990 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 1, ngách 1, ngõ 24, đường Ái Tâm 1, khóm 019, phường Tân Lý, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

106. LÊ THỊ DIỆU LINH, sinh ngày 09/10/1979 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 8, lầu 16/3, đường Bác Ái 3, khóm 022, phường Tân Trung, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

107. PHẠM THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 21/7/1984 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 439, đường Bác Ái 1, khóm 008, phường Long Tử, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

108. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, sinh ngày 04/7/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngách 4, ngõ 285, đoạn 1, đường Quang Phục, khóm 006, phường Tiên Thủy, khu Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

109. CHÂU NGỌC DIỄM LOAN, sinh ngày 09/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 35, đường Tân Hưng, khóm 020, thôn Khê Châu, xã Nam Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

110. LÊ THỊ NGỌC THỦY, sinh ngày 31/01/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1156, đoạn 3, đường Tập Sơn, khóm 013, phường Vân Lâm, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

111. LÊ THỊ QUYÊN, sinh ngày 18/8/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 205/1, đường Trung Sơn, khóm 004, thôn Nhân Hòa, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

112. VÕ THỊ PHƯƠNG CƯƠNG, sinh ngày 03/5/1971 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56/11, lầu 4, đường Hưng Quốc, khóm 011, phường Trung Hưng, khu Ma Đẩu, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

113. LÊ THỊ NHUNG, sinh ngày 26/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 251, đường Hưng Hòa, khóm 003, phường Trung Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

114. BÙI THỊ OANH, sinh ngày 16/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, đường Trung Hiếu 3, khóm 028, phường Đại Viên, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

115. TRẦN THỊ MỸ NGON, sinh ngày 02/9/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 199/3, đường Đỉnh Lâm, khóm 025, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

116. NGUYỄN THỊ KIM LOAN, sinh ngày 24/11/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 22, phố Thiên Tuyền 2, khóm 020, phường Song Phụng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

117. NGUYỄN NGỌC MỸ EM, sinh ngày 30/10/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 18, số 921, đường Trung An, khóm 018, phường Khổng Trạch, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

118. NGUYỄN THỊ THU THẢO, sinh ngày 19/10/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50, đường Kiến Hưng, khóm 008, phường Phúc Tinh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

119. LÊ THỊ KIM LIÊN, sinh ngày 27/02/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 9, ngách 26, ngõ 6, đường Công Nghiệp 1, khóm 014, phường Phước Ân, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

120. LÊ NGỌC THẢO, sinh ngày 13/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 33, đoạn 4, đường Trung Sơn Đông, khóm 009, phường Trung Kiên, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

121. THÂN THỊ BỐN, sinh ngày 27/01/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 282, đường Đại Trúc Bắc, khóm 010, phường Hoành Trúc, thành phố Lộ Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

122. LÊ THỊ MỘNG THU, sinh ngày 01/01/1987 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 97, đường Văn Hóa Bắc, khóm 017, phường Trường An, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

123. ĐẬU THỊ THANH BÌNH, sinh ngày 01/4/1972 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 222, lầu 9, đường Tân Phú, khóm 32, phường Tân Cường, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

124. TRẦN THỊ THANH PHA, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 91, phố Lục Hợp, khóm 29, phường Lục Nhất, quận Ngũ Cổ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

125. TRƯƠNG THỊ HÒA, sinh ngày 02/11/1986 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 8-2 ngõ 124, phố Phúc Thọ, khóm 10, phường Tín Nghĩa, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

126. TRẦN KIM HẢO, sinh ngày 10/5/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 979, đường Đại Thuận 1, khóm 20, phường Long Tử, quận Cổ sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

127. LÊ THỊ HUỲNH GIAO, sinh ngày 12/12/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3 số 88, phố Tự Cường, khóm 8, phường Thạch Bài, quận Bắc Đầu, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

128. LÝ GIA VĂN, sinh ngày 10/11/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 111, đường Từ Thiện, khóm 24, phường Nhân Đức, quận Đại Lý, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

129. HUỲNH THỊ TIỀN, sinh ngày 10/9/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 23 ngõ 145, đường Chí Thiện, khóm 6, phường Thượng Quán, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

130. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 20/10/1969 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 89, ngõ Phụng Bằng, khóm 3, thôn Tú Phong, xã Lư Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

131. NGUYỄN THỊ HỒNG NGA, sinh ngày 17/4/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: số 57 ngõ 190, phố Lô Trúc, khóm 20, phường Lô Trúc, TP Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

132. NGUYỄN THỤC UYÊN, sinh ngày 10/12/1979 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 6 số 20 ngõ 33, phố Kiến An, khóm 13, phường Kiến Quốc, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

133. THÒNG A DẾNH, sinh ngày 13/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6 Phụng Lợi Khanh, khóm 7, phường Công Nghĩa, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

134. NGUYỄN THỊ UYÊN THANH, sinh ngày 29/8/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 319, đường Song Viên, đoạn 2, khóm 4, thôn Song khê, xã Bảo Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

135. NGUYỄN THỊ THU HUỆ, sinh ngày 06/5/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 16 ngõ 267, đường Bắc Nghi, đoạn 2, khóm 013, phường Mỹ Đàm, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

136. PHAN THỊ DIỄM MY, sinh ngày 01/01/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2-2 ngõ Đại Hạ, khóm 9, thôn Tân Quang, xã Danh Giao, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

137. ĐỖ THỊ THU HIỀN, sinh ngày 16/01/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 19-22 Thập Tứ Giáp, khóm 10, thôn Đại Kỳ, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

138. VÒNG TRUNG KHÁNH, sinh ngày 08/11/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 12-1 số 197, phố Tuấn Anh, khóm 14, phường Quyến Dân, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nam

139. VÕ THỊ TUYẾT, sinh ngày 15/8/1966 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 45-4, phố Thái Hòa, khóm 37, phường Miếu Mỹ, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

140. NGUYỄN THỊ PHÚC, sinh ngày 08/3/1973 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 32-27 ngõ 60, phố Đăng Sơn, khóm 10, phường Thọ Sơn, quận Cốc Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

141. NGUYỄN THỊ CHUNG, sinh ngày 09/9/1980 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3 số 14 ngõ 218, đường Mộc Tân, khóm 16, phường Thuận Hưng, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

142. VŨ THỊ THOAN, sinh ngày 29/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 336-4, đường Phục Hưng, khóm 52, phường Phục Hưng, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

143. VÕ NGỌC PHƯỢNG, sinh ngày 27/02/1989 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 525, đường Trung Chính, khóm 16, phường Tứ Lâm, quận Lâm Khẩu, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

144. TRẦN THỊ TRÚC DUY, sinh ngày 09/9/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2-1, đường Văn Hóa Đông, khóm 25, phường Đại Hoa, quận Quy Sơn, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

145. LÊ THỊ LIẾP, sinh ngày 25/11/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4 số 31 ngõ 254, đường Hoàn Hà Nam, khóm 3, phường Phúc Dân, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

146. NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG, sinh ngày 20/7/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 37-1 ngõ Quang Huân, khóm 4, thôn Tứ Quý, xã Đại Đồng, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

147. VŨ THỊ HÒA, sinh ngày 20/10/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 2-1, đường Thủy Nguyên, khóm 9, phường Quang Phục, TP Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

148. ĐẶNG THỊ BÍCH THƯ, sinh ngày 20/3/1985 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 160, đường Trung Chính, khóm 21, phường Long Đàm, quận Long Đàm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

149. LÊ THỊ THU THỦY, sinh ngày 29/5/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, ngõ 23, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 023, phường Kim Lào, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

150. LÊ THỊ LIÊN, sinh ngày 15/8/1975 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 64/5, đường Nam Thế Trang, khóm 016, phường Nam Thế, khu Đông Sơn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

151. LÊ THỊ THU THÚY, sinh ngày 12/4/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 900, đoạn 4, đường Trung Hưng, khóm 009, phường Đầu Trọng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

152. NGUYỄN THỊ THẢO, sinh ngày 07/10/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 118, đường Trung Hiếu, khóm 017, phường Giáp Đông, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

153. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 02/8/1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 331, đường Nam Cang, khóm 007, phường Cẩm Trung, thị trấn Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

154. TRẦN HUỲNH NGỌC LOAN, sinh ngày 15/01/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 43, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 013, phường Đông Quang, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

155. TRẦN THỊ DIỄM, sinh ngày 15/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 421, đường Vĩnh An Nhất, khóm 027, phường Tự Lập, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

156. LÊ PHƯƠNG KIỀU, sinh ngày 11/12/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 282/2, đường Diên Hải, khóm 014, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

157. NGUYỄN THỊ KIM LÀNH, sinh ngày 13/10/1990 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 314, Hồ Thổ Liêu, khóm 004, phường Hồ Gia, khu Thiện Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

158. ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN, sinh ngày 08/10/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30, đường Tự Cường, khóm 012, phường Trung Trang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

159. TRẦN THỊ THẢO, sinh ngày 02/8/1980 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 187, đường Hòa Tường, khóm 005, phường Quá Khê, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

160. PHÙNG LỶ CÚ, sinh ngày 13/9/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 26, đường Cao Bình Thất Thập Lục, khóm 013, phường Đại Bình, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

161. TRẦN THỊ TRANG, sinh ngày 08/11/1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 14, ngách 1, ngõ 1129, đường Minh Hưng, khóm 012, phường Hưng Nông, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

162. NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH, sinh ngày 02/9/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 81, đường Anh Minh Nhất, khóm 009, phường Trúc Đông, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

163. ĐOÀN THỊ BÁCH, sinh ngày 27/02/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 97, đường Bình An, khóm 014, phường Đôn Đông, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

164. TRẦN THỊ LOAN, sinh ngày 02/6/1967 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 7/2, ngõ 52, đường Ngô Phụng, khóm 011, phường Giang Thúy, khu Vọng An, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

165. TRẦN KIM EM, sinh ngày 20/12/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 55, đường Hoa Dự, khóm 005, thôn Hoa Dự, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

166. TRẦN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 04/3/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58, đường Thùy Quang, khóm 023, phường Hải Quang, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

167. NGUYỄN THỊ THÚY AN, sinh ngày 01/01/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 373, đường Đại Xá Nam, khóm 014, phường Điển Bảo, khu Tử Quan, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

168. LÊ THỊ QUY, sinh ngày 31/12/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 168, đường Trung Hiếu, khóm 018, phường Giáp Đông, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

169. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 10/02/1977 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 77, đoạn 1, đường Hoàn Trung Đông, khóm 027, phường Phước Nhân, khu Đầm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

170. LÊ ĐÌNH KHOA, sinh ngày 04/5/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 176, đường Thuận Phồn, khóm 001, phường Phước Đức, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

171. TRẦN THỊ OANH, sinh ngày 10/9/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 151, đoạn 1, đường Phấn Thảo, khóm 014, thôn Gia Hưng, xã Phấn Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

172. BÙI THỊ ANH ĐÀO, sinh ngày 18/3/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7/10, đường Đức Nghĩa, khóm 024, phường Thái Bình, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

173. LÊ HỒ KIM TIÊN, sinh ngày 02/3/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 32, đường Đại Đồng, khóm 002, thôn Đại Đồng, xã Nhị Luận, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

174. LƯƠNG THỊ QUYÊN, sinh ngày 03/11/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 55, đường Thổ Khố Tam, khóm 006, phường Thổ Khố, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

175. NGUYỄN THỊ CẨM DUNG, sinh ngày 10/10/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 256, đường Bắc Cảng, khóm 027, phường Phước Toàn, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

176. LÊ THỊ NGỌC NGÀ, sinh ngày 14/7/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 13, đường Vĩnh Hưng, khóm 001, phường Vạn Thọ, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

177. NGUYỄN THANH TRÚC, sinh ngày 18/6/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 183, đường Sản Nghiệp, khóm 023, thôn Thái Sơn, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

178. LÝ THỊ THẢO, sinh ngày 25/4/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 416, đường Trung Sơn, khóm 022, phường Nhân Nghĩa, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

179. HUỲNH THỊ LAN DUYÊN, sinh ngày 26/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 181, đoạn 2, đường Chương Thủy, khóm 015, phường Phiên Bà, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

180. TRẦN THỊ BÔNG, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 52/1, ngõ 63, đường Trung Hoa Tây, khóm 006, phường Tây Kiều, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

181. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, sinh ngày 25/10/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18/4, ngõ 461, đường Tân Hưng, khóm 015, phường Nhật Tân, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

182. TRẦN BẢO ĐAN HẠ, sinh ngày 04/7/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 24, đường Tự Cường Nhất, khóm 012, phường Đông Lâm, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

183. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 24/4/1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 11/2, số 208, đường Thượng Hải, khóm 026, phường Kim Tinh, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

184. LÊ THỊ TÂM, sinh ngày 29/8/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 540, đoạn 1, đường Trung Gian, khóm 014, phường Đại Thôn, khu Ngũ Lầu, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

185. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 25/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 67/1, đường Vạn An, khóm 020, thôn Vạn Long, xã Tân Bì, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

186. NGUYỄN THỊ THANH THÚY, sinh ngày 22/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngách 296, ngõ 126, đoạn 1, đường Khê Nam, khóm 008, phường Đông Viên, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

187. TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, sinh ngày 11/12/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 6/3, ngõ 369, đoạn 2, đường Văn Hóa, khóm 018, phường Bác Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

188. PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG, sinh ngày 10/11/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 618, đoạn 6, đường Cát An, khóm 010, thôn Can Thành, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

189. NGÔ THỊ HƯỜNG, sinh ngày 23/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Phòng 306, số 271/1, đường Đại Trang, khóm 003, phường Đại Trang, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

190. PHẠM YẾN NHI, sinh ngày 01/01/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 73/1, đường Cát Bối, khóm 006, thôn Cát Bối, xã Bạch Xa, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

191. LÌU THỊ MỸ LỆ, sinh ngày 08/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 706, đoạn 1, đường Biên Hải, khóm 021, phường Khi Lậu, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

192. BÙI THỊ TUYẾN, sinh ngày 01/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, đường Dân Trị, khóm 012, phường Văn Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

193. PHẠM THỊ DỰU, sinh ngày 26/12/1971 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 1/29, Đại Hồ Khẩu, khóm 017, thôn Vĩnh Quang, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

194. NGUYỄN THỊ SÁU, sinh ngày 15/9/1970 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 8/3, số 9, ngõ 62, đường Tân Quy, khóm 013, phường Ý Thành, khu Linh Nha, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

195. BÙI THỊ MỸ CHI, sinh ngày 05/3/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11/1, đường Bát Giáp, khóm 008, phường Đức Mao, khu Thạch Môn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

196. QUÁCH THOẠI HƯƠNG, sinh ngày 14/11/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 18, đường Long Tuyền, khóm 007, phường Tổ Điền, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

197. NGUYỄN THỊ HỒNG ANH, sinh ngày 08/3/2000 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, ngõ 259, đoạn 2, đường Thái Lâm, khóm 004, thôn Sơn Cước, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

198. VÕ THỊ CHI, sinh ngày 25/5/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 23, đoạn 2, đường Quan Tân, khóm 009, phường Bái Đầu, khu Quan Triều, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

199. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, sinh ngày 24/12/1996 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 19, ngách 30, ngõ 165, đường Trường Xuân, khóm 020, phường Nam Giản, khu Ngũ Thê, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

200. PHÙNG SY MÙI, sinh ngày 02/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6, số 2, ngách 16, ngõ 261, đường Nam Tử Tân, khóm 014, phường Huệ Nam, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

201. NGUYỄN THỊ NGA, sinh ngày 19/12/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 72, lầu 8/3, ngõ 41, đoạn 5, đường Trường Vinh, khóm 014, phường Trường Vinh, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

202. LÝ THỊ ÚT, sinh ngày 01/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 100, Song Liên Đầm, khóm 008, thôn Song Đàm, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

203. TRƯƠNG TRẦN THỊ HIẾU, sinh ngày 06/4/1992 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 41, đường Hạ Lâm, khóm 001, phường Hạ Lâm, khu Diêm Thủy, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

204. NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH, sinh ngày 20/4/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 41, đường Nội Sư, khóm 004, thôn Nội Sư, xã Sư Tử, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

205. TRẦN THỊ HUỆ, sinh ngày 12/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, đường Kiến Dũng, khóm 003, phường Kim Tuyền, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

206. NGUYỄN THỊ MINH CHÂU, sinh ngày 10/01/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngách 9, ngõ 124, đường Bắc Viên, khóm 010, phường Khai Nguyên, khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

207. LÂM THỊ HẠNH, sinh ngày 19/01/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 42, đường Sơ Trung, khóm 024, thôn Vĩnh Bình, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

208. NGUYỄN THỊ KIM YẾN, sinh ngày 23/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3, ngách 4, ngõ 118, đoạn 1, đường Trúc Sư, khóm 008, xã Trúc Sư, phường Trúc Khanh, khu Long Tinh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

209. NGUYỄN THỊ HÀ, sinh ngày 09/9/1979 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4/2, số 31, ngách 19, ngõ 228, đường Trung Sơn, khóm 018, phường Bắc Tân, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

210. NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO, sinh ngày 16/3/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/2, đường Diêm Trình, khóm 001, phường Diêm Trình, khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

211. NGUYỄN THỊ THÚY VÂN, sinh ngày 31/7/1975 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 7, lầu 2, ngõ 529, đoạn 2, đường Thái Lâm, khóm 004, thôn Sơn Cước, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

212. SÚ THỦ PẨU, sinh ngày 12/12/1979 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 7, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 003, phường Mã Liêu, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nam

213. LÊ THỊ KIỀU LAN PHƯƠNG, sinh ngày 20/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 78, đường Trang Kính, khóm 009, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

214. HUỲNH THỊ MỸ NGỌC, sinh ngày 15/5/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 142, đường Thiên Tường Nhất, khóm 003, phường Đỉnh Lực, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

215. LƯƠNG HỒNG HẠNH, sinh ngày 09/12/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, đường Hoa Dự, khóm 001, thôn Hoa Dự, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

216. LÊ THỊ BẢO TIỀN, sinh ngày 14/11/1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 350/1, đoạn 1, đường Trung Chính Đông, khóm 022, thôn Phố Tân, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

217. CAO THỊ NGỌC GƯƠNG, sinh ngày 13/11/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 29, lầu 5, ngõ 243, đoạn 3, đường Trùng Khánh Bắc, khóm 024, phường Chí Thành, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

218. TRỊNH THỊ TUYẾT MY, sinh ngày 05/11/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 388, đường Minh Thành 1, khóm 010, phường Đỉnh Tây, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

219. LÊ THỊ LỰ, sinh ngày 01/01/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9/3, ngõ 118, đường Bát Đức, khóm 003, phường Thành Đức, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

220. NGUYỄN THỊ HẰNG, sinh ngày 25/3/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 351, đoạn 3, đường Minh Chí, khóm 031, phường Quí Hòa, khu Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

221. LÂM THỊ MẬN, sinh ngày 25/12/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 496, đường Đức Dân, khóm 009, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

222. NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG, sinh ngày 27/7/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 69, đường Quốc Trạch, khóm 013, phường Lâm Tử, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

223. HUỲNH THỊ THÁI CHÂU, sinh ngày 19/5/1978 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 550/1/1, đường Mai Hoa, khóm 020, thôn Quảng Hưng, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

224. TRƯƠNG THỊ LUẬT, sinh ngày 01/04/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 125, ngõ 495, đoạn 5, đường Trung Sơn, khóm 012, phường Giao Bạch, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

225. NGUYỄN THỊ THANH LÀNH, sinh ngày 23/11/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 10, số 161, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 005, phường Sa Luân, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

226. NGUYỄN THỊ LOAN, sinh ngày 01/5/1979 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 131, ngõ 435, đường Thành Công, khóm 010, phường Thành Công, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

227. NGUYỄN THỊ THANH TRÚC, sinh ngày 20/4/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 203, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 023, phường Hưng Trân, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

228. HUỲNH TÔ MUỐI, sinh ngày 12/3/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngách 5, ngõ 71, đường Quang Huy, khóm 009, phường Chương Lâm, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

229. ĐẶNG THỊ THÚY VÂN, sinh ngày 07/8/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 406, đường Thập Giáp Đông, khóm 011, phường Đông Tín, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

230. TRỊNH THỊ THU THẢO, sinh ngày 27/10/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 40, ngõ Tây Nhị, đường Bắc Đại, khóm 007, phường Bắc Thế, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

231. TRẦN THỊ TUYẾT, sinh ngày 12/10/1967 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8/1, ngõ 115, đường Thủy Nam, khóm 006, phường Nhân Ái, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

232. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN, sinh ngày 05/9/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 89, đường Đại Đàm, khóm 017, phường Đại Đàm, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

233. PHẠM THÙY DUNG, sinh ngày 14/7/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 67, đường Nam Chính 2, khóm 007, phường Trấn Nam, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

234. ỪNG PHÚI VÀ, sinh ngày 10/4/1979 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 212, đoạn 1, đường Hoàn Hồ, khóm 010, phường Phục Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

235. LA THỊ CẨM DUYÊN, sinh ngày 25/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 11, số 33/1, ngõ 172, đường Trường An, khóm 004, phường Vĩnh Đức, khu Lư Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

236. LÝ YẾN NHI, sinh ngày 31/7/1983 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 286, đường Dân Ý, khóm 007, thôn Phúc An, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

237. LƯƠNG THỊ PHÚC, sinh ngày 16/8/1964 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 37, đường Trung Sơn Nhất, khóm 009, phường Trung Sơn, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

238. TRẦN THỊ MỸ LINH, sinh ngày 19/11/1992 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 15, ngõ 115, đường Đại Đồng Bắc, khóm 022, phường Đại Viên, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

239. VÕ THỊ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 12/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 141, đường Dân Trị, khóm 003, phường Kì Lưu, khu Phan Định, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

240. VÕ THỊ THẢO, sinh ngày 10/10/1977 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 481/1, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 009, phường Thành Châu, khu Ngũ Đoạn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

241. HUỲNH THỊ TRÒN, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 67, đoạn 3, đường Trung Ương, khóm 004, phường Đại An, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

242. PHẠM TRỊNH THÙY LINH, sinh ngày 04/11/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 25, ngách 8, ngõ 53, đường Thái Tử, khóm 039, thôn Dân Vinh, khu Tân Doanh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

243. PHAN THỊ NHƯ NGỌC, sinh ngày 16/7/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 65, lầu 2/9, đường Vĩnh Long Cửu, khóm 002, phường Vĩnh Long, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

244. NGUYỄN THỊ VIỆT, sinh ngày 15/12/1963 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 467, đoạn 5, đường Trung Sơn, khóm 002, thôn Hòa Lộc, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

245. NGÔ THỊ MỘNG TUYỀN, sinh ngày 10/4/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 41, ngách 147, ngõ 120, đường Chương Lộc, khóm 002, phường Nam An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

246. TRƯƠNG THỊ MỸ LINH, sinh ngày 02/12/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 85, đường Tư Đức Bắc, khóm 011, phường Ngũ Phúc, khu Vu Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

247. NGUYỄN THỊ HIỀN, sinh ngày 23/3/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 27, ngách 12, ngõ 97, đường Dân Tộc, khóm 020, thôn Đỗ Khẩu, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

248. NGUYỄN THỊ LƯƠNG, sinh ngày 26/8/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 60, đường Gia Hòa 3, khóm 038, phường Nam Thành, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

249. NGUYỄN THỊ THẮM, sinh ngày 09/10/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5/1, ngõ 161, đường Tứ Duy, khóm 013, phường Tứ Duy, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

250. LÊ THỊ SƠN CA, sinh ngày 06/8/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 574, đường Trung Luân 2, khóm 004, phường Trung Dân, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

251. TRẦN MỸ LỆ, sinh ngày 23/3/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8, đường Trung Hiếu, khóm 005, thôn Lâm Biên, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

252. NGUYỄN NGỌC HOA, sinh ngày 10/4/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 111, đường Lục An, khóm 005, phường Lục An, khu Giai Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

253. ĐINH THỊ NGHĨA, sinh ngày 25/5/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 82, cửa 3, khóm 004, phường Tam Dân, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

254. NGUYỄN HỒNG DUYÊN, sinh ngày 30/10/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 21/1, đường Khang Nội, khóm 010, thôn Hợp Hòa, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

255. TRẦN NGỌC BÍCH, sinh ngày 29/5/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngách 12, ngõ 23, đường Tuyên Tín, khóm 001, phường Phương An, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

256. TÔ THÚY NGA, sinh ngày 29/7/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 9, đường Tam Khảm, khóm 002, phường Tam Khảm, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

257. THÁI THỊ QUYÊN, sinh ngày 16/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21/1, đường Thuận Hưng, khóm 001, thôn Thuận Hưng, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

258. MAI THỊ ÚT BÉ, sinh ngày 27/10/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 228/1, Tiểu Cước Thối, khóm 006, phường Đốc Nông, khu Liễu Dinh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

259. ĐINH THỊ THU HIỀN, sinh ngày 02/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6/1, Thập Nhất Cổ, khóm 011, thôn Hậu Hồ, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

260. NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG, sinh ngày 15/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5/13, Qua Cảng, khóm 002, phường Thủy Chính, khu Diêm Thủy, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

261. TÔN THỊ KIM PHƯỢNG, sinh ngày 26/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 36, đường Hòa Hưng, khóm 013, phường Tân Hưng, khu Điền Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

262. ĐỖ THỊ THU SON, sinh ngày 10/10/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 96, đường Tín Nghĩa, khóm 007, phường Tân Thành, khu Tân Thành, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

263. NGUYỄN THỊ SƯƠNG, sinh ngày 07/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 183/4, đường Quang Phục, khóm 011, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

264. LÊ THÚY KIỀU, sinh ngày 15/3/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 191/2, Đại Tân, khóm 004, phường Đại Tân, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

265. CAO THÚY PHƯƠNG, sinh ngày 18/8/1976 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 278, đường Chấn Phúc, khóm 003, phường Tân Phúc, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

266. ĐẶNG THỊ LAN, sinh ngày 03/5/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 240, đường Tam Thương, khóm 016, phường Thiện Mỹ, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

267. TRẦN THỊ PHI, sinh ngày 20/02/1975 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 97/9, Phong Quỹ Mi, khóm 002, phường Phong Quỹ, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

268. TRẦN KHA KIỀU, sinh ngày 09/02/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 64, đường Quý Thủy, khóm 005, thôn Quý Tân, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

269. TRƯƠNG THỊ KIM HÀ, sinh ngày 07/6/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 111/6, đường Dân Sinh, khóm 004, phường Hiền Văn, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

270. LÊ THÚY NGÂN, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 533/37/38, đoạn 4, đường An Hòa, khóm 020, phường Châu Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

271. NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU, sinh ngày 26/7/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, ngõ 161, đường Trung Cảng, khóm 007, phường Trung Mỹ, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

272. PHẠM THỊ XUÂN THỦY, sinh ngày 21/02/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17/380, đường Bát Đức, khóm 013, phường Vĩnh Hoa, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

273. NGÔ BÍCH NGỌC, sinh ngày 19/11/1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 33, đường Cát An, khóm 014, phường Cát Dương, khu Mỹ Nông, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

274. TRÀ THỊ NGỌC NGÂN, sinh ngày 29/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/10, đường Phục Hưng, khóm 009, thôn Vĩnh Bình, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

275. BÙI THỊ MỸ HÒA, sinh ngày 21/01/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29, Thành Vương Kỳ Hạ, khóm 006, Lý Ngư Đầm, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

276. NGUYỄN THỊ HẠNH, sinh ngày 12/8/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 68, Hạ Tứ Hồ, khóm 015, phường Thượng Hồ, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

277. NGUYỄN THỊ HOÀNG HÂN, sinh ngày 10/12/1978 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 2, đường Quốc Phú Cữu, khóm 047, phường Quốc Phú, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

278. NGUYỄN THỊ MAI, sinh ngày 01/02/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 431, đường Đông Khanh, khóm 012, phường Phúc Long, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

279. LÊ THỊ LỆ, sinh ngày 02/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 103, đường Khê Liêu, khóm 011, phường Khê Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

280. CHỐNG SÌN CHẾNH, sinh ngày 16/6/1978 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 475, đường Trung Hòa, khóm 028, phường Phúc Tinh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

281. HÀ THỊ KIM CHUNG, sinh ngày 01/6/1982 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 9, đường Bảo An, khóm 023, phường Bích Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

282. NGUYỄN THỊ CHÂU, sinh ngày 25/9/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 218, đường Đại Loan, khóm 007, phường Đại Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

283. ĐẶNG THU HẰNG, sinh ngày 20/7/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 66, đường Nghĩa Dân, khóm 003, phường Bắc Miêu, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

284. VÕ NGỌC KIỀU, sinh ngày 18/4/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 298, đường Nam Dương, khóm 006, phường Bắc Dương, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

285. LÊ THỊ MINH TUYỀN, sinh ngày 10/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 47/1, đường Đông Bắc, khóm 018, phường Phong Nguyên, khu Phong Nguyên, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

286. LỤC NHUẬN LỆ, sinh ngày 04/10/1984 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 2/18, đường Điền Dương, khóm 010, thôn Đại Thôn, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

287. LÊ THỊ NHO, sinh ngày 20/4/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 35-2 ngõ 34, phố Lạc Lợi 3, khóm 15, phường Ngũ Phúc, quận An Lạc, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

288. TRẦN THỊ LAN, sinh ngày 13/6/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 16 ngõ 323, phố Tây Thịnh, khóm 10, phường Quang Vinh, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

289. PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT, sinh ngày 01/01/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6 số 46 ngách 16 ngõ 295, đường Thanh Vân, khóm 9, phường Thanh Thủy, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

290. TRẦN THỊ HUỆ, sinh ngày 20/10/1979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 408, phố Đỉnh, khóm 15, thôn Phố Hòa, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

291. NGUYỄN THỊ TƯƠI, sinh ngày 27/02/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2 số 2-1, đường Nhân Hưng, khóm 25, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

292. NGUYỄN THỊ LIL, sinh ngày 12/02/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 21, đường Tập Thành, khóm 13, phường Phúc Dân, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

293. ONG THỊ YÀ, sinh ngày 04/12/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 151, phố Vĩnh Phúc, khóm 19, phường Vĩnh Thuận, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

294. NGUYỄN THỊ HUẾ, sinh ngày 01/6/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 34, đường Tam Thụ, khóm 8, phường Long Phố, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

295. THÂN TRỌNG ĐÔNG PHƯỢNG, sinh ngày 17/11/1966 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Lầu 3 số 28 ngõ 587, đường Thanh Vân, khóm 15, phường Thanh Hóa, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

296. BÙI THỊ THÚY, sinh ngày 02/3/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 66 ngõ 189, đường Khang Ninh, đoạn 3, khóm 16, phường Minh Hồ, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

297. ĐẶNG THỊ MAI QUYỀN, sinh ngày 26/3/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 362, đường Dân Phú, đoạn 2, khóm 7, phường Thụy Nguyên, quận Dương Mai, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

298. TRẦN THỊ CẨM LOAN, sinh ngày 15/02/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 14 ngõ 272, phố Hưng Hoa 1, khóm 28, thôn Đại Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

299. HOÀNG YẾN LINH, sinh ngày 14/11/1977 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 52 ngõ 245, đường Tứ Xuyên, đoạn 2, khóm 23, phường Hoa Đức, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

300. TRƯƠNG THỊ LOAN, sinh ngày 20/6/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 8 ngõ 13, phố Trùng In, khóm 16, phường Quang Minh, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

301. THÓNG HIẾN CÚ, sinh ngày 12/9/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6 số 611-2, đường Tân Thụ, khóm 26, phường Tây Thịnh, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

302. QUÁCH THỊ HIỀN, sinh ngày 09/12/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 152, đường Đông Thế, khóm 10, thôn Đông Cảng, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

303. NGUYỄN THỊ HỒNG NƯƠNG, sinh ngày 03/3/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 40, đường Trung Hiếu, đoạn 1, khóm 19, phường Thượng Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

304. NGHỊ THỊ NGỌC THÚY, sinh ngày 15/9/1972 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 400, đường Phong Hưng, đoạn 1, khóm 8, phường Tự Hưng, quận Đàm Tử, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

305. TRẦN THỊ THANH DUNG, sinh ngày 03/11/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2 ngách 2 ngõ 56, đường Thành Công, khóm 12, phường Trúc Vi, quận Đại Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

306. NGUYỄN THỊ DIỄM, sinh ngày 20/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3 ngõ 234, đường Kiện Khang, đoạn 2, khóm 7, phường Văn Nam, khu Nam, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

307. HOÀNG A KÍU, sinh ngày 02/6/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7-1 số 55, đường Phục Hưng, khóm 21, phường Ngoại Nam, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

308. NGUYỄN HỒNG THI, sinh ngày 01/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 37 ngõ 80, đường Duy Dương, khóm 9, phường Duy Dương, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

309. LÝ KIM UYÊN, sinh ngày 04/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 19 ngách 26 ngõ 118, phố Nhân Hoa, khóm 6, phường Bích Hoa, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

310. HOÀNG THỊ LƯƠNG, sinh ngày 19/3/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 178, đường Hưng Phố, khóm 32, phường Bắc Hưng, TP Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

311. VÕ THỊ HỒNG DIỄM, sinh ngày 04/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 85, ngõ 424, đường Vạn Đại, khóm 14, phường Vinh Đức, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

312. NGÔ BÍCH DUNG, sinh ngày 20/7/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 399, đường Trung Sơn, khóm 24, thôn Hải Khẩu, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

313. VÒNG SÍT PHẮN, sinh ngày 05/6/1973 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2 số 10 ngõ 39, phố Khánh Lợi, khóm 21, phường Viên Nhân, quận Thổ Thành, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

314. NGUYỄN THỊ LIỄU, sinh ngày 22/4/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11, phố Đông Linh, khóm 15, phường Đông Thăng, quận Thụ Lâm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

315. DƯ THỊ KIM ANH, sinh ngày 26/9/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 1, đường Đại Tân, khóm 6, thôn Tân Thủy, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

316. NGUYỄN THỊ YẾN, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 213, đường Nội Hồ, đoạn 3, khóm 19, phường Bích sơn, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

317. MẠC THỊ THU, sinh ngày 12/7/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7-2, phố Tự Cường, khóm 4, phường Tự Cường, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

318. NGÔ HUỆ MẪN, sinh ngày 29/10/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 122, đường Chính Bắc 1, khóm 9, phường Ô Tùng, quận Vĩnh Khang, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

319. CAO THỊ NHƯ, sinh ngày 21/9/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 24 ngõ 120, phố Kiều Trung Nhị, khóm 14, phường Kiều Trung, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

320. TRỊNH THỊ VỮNG, sinh ngày 10/4/1968 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 4 số 162, đường Thanh Niên, đoạn 2, khóm 17, phường Văn Phúc, quận Phượng Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

321. DƯƠNG THỊ NHUNG, sinh ngày 08/3/1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 161-11 Thái Bảo, khóm 8, phường Thái Bảo, TP Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

322. TÔ THỊ ỔI, sinh ngày 07/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35 ngách 5 ngõ 428, đường Sa Điền, đoạn 1, khóm 11, phường Phúc Sơn, quận Đại Đỗ, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

323. TRẦN BỮU BỮU, sinh ngày 21/12/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 36 ngõ 51, đường Kiến Vinh, khóm 20, phường Quang Vinh, quận Cổ Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

324. PHÙNG THỊ BÍCH HUỆ, sinh ngày 19/01/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 9-5 số 20 ngách 6 ngõ 1156, đường Đại Quan, phường Nam Cảng, quận Đại Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

325. ĐINH THỊ BÍCH TUYỀN, sinh ngày 16/01/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 503, đường Chương Thủy, đoạn 3, khóm 7, phường Quang Bình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

326. NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG, sinh ngày 01/01/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 51 ngõ 136, phố Tân Đông, khóm 28, phường Thắng Lợi, TP Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

327. PHAN KIM HẰNG, sinh ngày 15/8/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 69-1 Thượng Sơn, khóm 7, thôn Thượng Sơn, xã Cung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

328. NGÔ THỊ HIỆN, sinh ngày 30/6/1980 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 316, phố Tùng Hà, khóm 13, phường Ngọc Thành, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

329. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 07/10/1971 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 31 ngõ 1030, đường Trung Hưng, đoạn 4, khóm 20, phường Đầu Trọng, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

330. VŨ THỊ KHUYÊN, sinh ngày 25/8/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 706, đường Trung Chính, khóm 6, phường Bắc Thế, quận Quan Miếu, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

331. HOÀNG THỊ LỆ THỦY, sinh ngày 19/3/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 5 ngách 21 ngõ 72, đường Thành Công, khóm 19, thôn Hoàng Đường, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

332. NGUYỄN THỊ DIỆN, sinh ngày 12/6/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 85, đường Trung Sơn, khóm 1, phường Văn Xương, TP Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

333. ONG THỊ QUYẾN, sinh ngày 18/9/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 75, đường Trung Sơn, khóm 7, thôn Vạn Long, xã TGân Bi, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

334. PHẠM THỊ MÂY, sinh ngày 14/4/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 9 số 955-5, đường Trung Hoa, khóm 7, phường Dân Tộc, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

335. HOÀNG THỊ LIÊN, sinh ngày 10/02/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 3 số 62 ngõ 203, đường Hưng Long, đoạn 2, khóm 14, phường Hưng Bang, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

336. TRẦN TỐ NGỌC, sinh ngày 30/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6-2, phố Xương Thịnh, khóm 009, phường Hạnh Phúc, quận Tân Trang, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

337. TRẦN THỊ KIM THÚY, sinh ngày 15/01/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 52, lầu 10, đường Cang Sơn Đông, khóm 021, phường Thụy Hoa, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

338. BÙI THỊ HUYỀN, sinh ngày 22/8/1998 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 8/48, đường Trung Chính, khóm 010, phường Đức Thông, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

339. BÙI VĂN DUY, sinh ngày 11/3/1997 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 8/48, đường Trung Chính, khóm 010, phường Đức Thông, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

340. PHẠM THỊ KIM CHẤP, sinh ngày 19/12/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 1 ngách 7 ngõ 57, phố Phục Hưng, khóm 2, phường Hợp Hưng, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

341. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 64, phố Nhân Thọ, khóm 11, phường Sùng Đức, quận Tam Trùng, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

342. NGUYỄN THỊ VINH, sinh ngày 20/8/1973 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 375, đường Vĩnh An, khóm 17, phường Trung Thành, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

343. LƯƠNG THỊ HUẾ, sinh ngày 02/7/1988 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 1 số 131, phố Tân Chính 5, khóm 35, thôn Bắc Đẩu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

344. NGUYỄN THỊ HUỲNH NGỌC, sinh ngày 16/9/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 87 ngách 6-6 ngõ 298, đường Bắc Đồn, khóm 22, phường Đông Quang, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

345. NGUYỄN HOÀI NGỌC ĐIỆP, sinh ngày 12/5/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 50 ngõ 158, đường Bảo Phúc, đoạn 2, khóm 10, phường Văn Hóa, quận Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

346. ĐẶNG THỊ NGA, sinh ngày 19/02/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 146, phố Cảnh Văn, khóm 9, phường Cảnh Khánh, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

347. LƯ THỊ YẾN, sinh ngày 28/11/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 176, phố Nam Sơn, khóm 30, phường Nam Môn, quận Đào Viên, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

348. TAI DĨNH PHÓNG, sinh ngày 24/7/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 63, đường Nội Tư, khóm 7, phường Tứ Tọa, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

349. DƯƠNG SƠN PHƯƠNG, sinh ngày 26/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6 số 6 ngõ 121, phố Trung Ương 3, khóm 13, phường Trung Sơn, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

350. ĐOÀN THỊ THU HIỀN, sinh ngày 05/11/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5 số 23-1 ngõ 75, phố Vĩnh Bình, khóm 10, phường Vĩnh Luân, quận Sỹ Lâm, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

351. HÀ THỊ MỪNG, sinh ngày 30/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39-2, phố Quảng Châu 1, khóm 20, phường Lâm Tây, quận Linh Nhã, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

352. HOÀNG THUẬN LAN, sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Số 1 ngách 15 ngõ 79, đường Phúc Hưng, khóm 18, phường Ngưu Miên, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

353. DƯƠNG THỊ PHƯƠNG, sinh ngày 27/01/1968 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 5 số 20 ngõ 58, phố Phố Tân, khóm 39, phường Phố Tân, quận Thâm Khanh, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

354. NGUYỄN THỊ HỒNG, sinh ngày 20/11/1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 47, đường Quế Lâm, khóm 5, thôn Lâm Đông, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

355. TRẦN KIM YẾN, sinh ngày 25/6/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4 số 36, phố Dân Hòa, khóm 10, phường Nhật Thiện, quận Vạn Hoa, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

356. NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN, sinh ngày 12/01/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 133 ngõ 198, phố Long An, khóm 4, phường Đức Hậu, quận Nhân Ái, TP Cơ Long

Giới tính: Nữ

357. TRỊNH KIM LÝ, sinh ngày 02/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 246, đường Trung Chính, đoạn 3k, khóm 3, thôn Hải Phong, xã Điền Vỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

358. TỪ BỬU THU, sinh ngày 14/9/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 134-11 Hải Liêu, khóm 14, phường Hải Liêu, quận An Định, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

359. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, sinh ngày 01/01/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 38 ngõ 320, đường Thành Công, khóm 17, phường Hồ Hưng, quận Nội Hồ, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

360. HỒ HỒNG TRANG, sinh ngày 20/11/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 38 ngách 1 ngõ 138, phố Trường An, khóm 9, phường Hải sơn, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

361. LÊ THỊ ÚT BẢY, sinh ngày 12/8/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 181, phố Khang Lạc, khóm 7, phường Đông Thăng, quận Liễu Doanh, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

362. NGUYỄN THỊ HUYỀN, sinh ngày 01/4/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 342, đường Vĩnh Bình, khóm 16, thôn Vĩnh Bình, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

363. PHAN THỊ DIỆU, sinh ngày 20/8/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1156, đường Tiên Phong, khóm 5, phường Lạm Khanh, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

364. PHAN THỊ CHÍ LINH, sinh ngày 16/5/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27 ngõ 610, đường Trung Chính Nhất, khóm 4, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

365. LÊ THỊ NGỌC TẤN, sinh ngày 27/12/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 109, thôn Mai Quế Tân, khóm 16, phường Thượng Phố, thị trấn Đầu Phân, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

366. NGUYỄN THỊ HỒNG, sinh ngày 15/5/1983 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 2 số 93-18, Phú Nguyên, khóm 6, phường Phú Nguyên, quận Quan Âm, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

367. TRỊNH THỊ THANH THÚY, sinh ngày 10/4/1982 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 233, phố Hiệp Trung, khóm 19, phường Hiệp Thành, quận Tân Xã, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

368. NGUYỄN THỊ THẮM, sinh ngày 09/12/1972 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 8-1 ngõ 38, đường Chỉ Nam, đoạn 3, khóm 7, phường Chỉ Nam, quận Văn Sơn, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

369. VŨ THỊ THÊM, sinh ngày 20/8/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 67-3 ngõ 93, đường Hưng Nam, đoạn 1, khóm 31, phường Trung Hiếu, quận Trung Hòa, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

370. PHẠM THỊ HUẾ, sinh ngày 07/7/1990 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 4 số 16 ngõ 505, đường Trung sơn, đoạn 2, khóm 16, phường Trấn Hưng, quận Bản Kiều, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

371. GIỀNG LÀY MÙI, sinh ngày 30/9/1964 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 6-1 số 29 ngõ 181, đường Sa Luân, khóm 9, phường Đại Trang, quận Đạm Thủy, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

372. HỒ THỊ NI, sinh ngày 08/01/1982 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 213, đường Tùng Lĩnh, khóm 19, phường Khúc Khê, khu Bắc, TP Tân Trúc

Giới tính: Nữ

373. BÙI THỊ HƯỜNG, sinh ngày 10/7/1980 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 85, đường Hưng Điếm, khóm 11, thôn Tân Nam, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

374. TRẦN THỊ NGỌC GIÀU, sinh ngày 06/9/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3-2 số 14, phố Vinh Thành Tam, khóm 42, phường Phúc Sơn, quận Tả Doanh, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

375. PHAN THỊ NHƯ HOA, sinh ngày 25/12/1984 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 2-1 ngách 5 ngõ 125, đường Trung Hoa Nam, đoạn 1, khóm 21, phường Đại Trung, khu Nam, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

376. ĐẶNG MINH THU, sinh ngày 27/3/1979 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4 số 39 ngõ 373, phố Phúc Đức, khóm 6, phường Nhân Phúc, quận Nam Cảng, TP Đài Bắc

Giới tính: Nữ

377. HUỲNH KIM LAN, sinh ngày 25/7/1972 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 176-1 Tháp Giác, khóm 9, phường Tháp Giác, quận Tam Hiệp, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

378. LÊ THỊ MAI THẢO, sinh ngày 03/5/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 400, đường Cương Yên, khóm 4, phường Trình Hương, quận Cương Sơn, TP Cao Hùng

Giới tính: Nữ

379. TRƯƠNG THỊ OANH, sinh ngày 08/4/1987 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5 số 5 ngõ 102, phố Lôi Trung, khóm 22, phường Đại Đức, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

380. NGUYỄN THỊ THƯ, sinh ngày 14/7/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 28 ngách 1 ngõ 42, phố Lôi Trung, khóm 9, phường Đại Đức, quận Bắc Đồn, TP Đài Trung

Giới tính: Nữ

381. VŨ THỊ LAN, sinh ngày 12/4/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 7-9 số 2 ngõ 251, đường Đức Thiện, khóm 41, phường Hậu Bích, quận Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

382. NGUYỄN THỊ THÚY LINH, sinh ngày 25/8/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 11, đường Văn Tâm, khóm 24, phường Nhân Đức, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

383. HUỲNH NGỌC YẾN, sinh ngày 03/02/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 7 phố Vĩnh Lạc, khóm 010, thôn Minh Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

384. NGUYỄN THỊ NGỌC MỪNG, sinh ngày 24/10/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20 ngách 42 ngõ 107, đường Dân Tộc, đoạn 5, khóm 18, phường Song Vinh, quận Dương Mai, TP Đào Viên

Giới tính: Nữ

385. LỢI NGỌC LINH, sinh ngày 08/9/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 122, đường Tân Hưng, khóm 21, phường Tự Cường, quận Tịch Chỉ, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

386. TĂNG THỊ KIM CHI, sinh ngày 16/4/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2 số 98 ngách 29 ngõ 27, phố Đức Chính, khóm 20, phường Trương Bắc, quận Tân Điếm, TP Tân Bắc

Giới tính: Nữ

387. PHAN THỊ LAN, sinh ngày 07/3/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 35, phố Đại Triều Lục, khóm 16, phường Đại Triều, quận Quy Nhân, TP Đài Nam

Giới tính: Nữ

388. NGÔ THỊ TƯ, sinh ngày 12/6/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 87 Thất Thập Phân, khóm 19, thôn Trung Bình, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

389. PHAN XUÂN LỘ LIÊN, sinh ngày 23/02/1961 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Số 9 Cảng Tử Cân, khóm 2, phường Cảng Cân, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

390. NGUYỄN THỊ CẢNH, sinh ngày 15/10/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 112-2, đường Hiếu Nhất, khóm 21, phường Bác Ái, quận Nhân Ái, TP Cơ Long.

Giới tính: Nữ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1867/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1867/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo06/09/2015
Số công báoTừ số 971 đến số 972
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1867/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1867/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1867/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1867/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành24/08/2015
        Ngày hiệu lực24/08/2015
        Ngày công báo06/09/2015
        Số công báoTừ số 971 đến số 972
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1867/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1867/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015

             • 24/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/09/2015

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực