Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MI TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 97/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2016;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thm định Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 02/TTr-HĐTĐ ngày 28/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2016, cụ thể như sau:

- Thông tin thương mại và tuyên truyền để tiêu thụ hàng hóa ở trong nước và nước ngoài: 512.000.000 đồng.

- Tham gia hội chợ - triển lãm ở trong nước, nước ngoài: 380.000.000 đồng.

- Xúc tiến tiêu thụ vải thiều: 1.408.000.000 đồng.

- Tổ chức các lp bồi dưỡng và nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh ở trong nước, nước ngoài: 80.000.000 đồng.

- Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ thâm nhập thị trường ở trong nước, nước ngoài: 609.000.000 đng.

- Hoạt động xúc tiến thương mại khác: 511.000.000 đồng.

(Có danh mục chi tiết đính kèm)

* Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2016.

Điều 2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Chương trình có trách nhiệm thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ và chế độ hiện hành của Nhà nước.

Đơn vị chủ trì Đề án phải báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tổ chức các hoạt động trước khi thực hiện các đề án: Tham gia hội chợ - triển lãm trong nước, nưc ngoài; xúc tiến tiêu thụ vải thiều; in tài liệu quảng bá (Tờ rơi, catalo, đĩa CD); hoạt động xúc tiến thương mại khác.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các Ph
ó CT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Các Hiệp hội, Hội DN tỉnh;

- LĐVP, TH, THCB;
- Lưu: VT, TPKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương
Văn Thái

 

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Nội dung

Hỗ trợ từ kinh phí XTTM tnh 2016 (tr.đ)

Đơn vị chủ trì thực hiện

1

Thông tin thương mại và tuyên truyền tiêu thụ hàng hóa trong nước và nước ngoài

512

 

1.1

Duy trì bản tin kinh tế công nghiệp và thương mại

160

Trung tâm XTTM

1.2

Nâng cấp, Duy trì Website Công thương (cập nhật, vận hành, thuê trang chủ, hosting, tên miền, đặt banner..)

280

1.3

Duy trì Tạp chí truyền hình xúc tiến thương mại trên Đài TH tỉnh

72

2

Tham gia hội chợ - triển lãm trong nước, nước ngoài

380

 

2.1

Tham dự Hội chợ triển lãm Quốc tế tại Hà Nội (Trưng bày gian hàng của tỉnh)

120

Trung tâm XTTM

2.2

Tham gia hội chợ quốc tế Trung - Việt, tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc (Trưng bày gian hàng của tỉnh)

140

23

Hỗ trợ DN tham dự hội chợ trong nước, nước ngoài (Hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ)

120

3

Xúc tiến tiêu thụ vải thiều

1.408

 

3.1

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại Lục Ngạn

60

Trung tâm XTTM

3.2

Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều tại tỉnh Lào Cai

140

3.3

Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều tại tỉnh Lạng Sơn

100

3.4

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại Hà Nội

140

3.5

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại TP. Hồ Chí Minh

240

3.6

Hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ vải thiều

240

3.7

Tổ chức các hoạt động thu thập, cập nhật thông tin vải thiều

140

3.8

Hỗ trợ xuất khẩu vải thiều

(Hỗ trợ tiêu thụ vải thiều nội địa sẽ có đề án riêng)

323

3.9

Thống kê vải thiều xuất khẩu

25

Cục Thống kê

4

Bồi dưỡng và nâng cao năng lực kỹ năng kinh doanh ở trong nước

80

 

 

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng /Hội thảo về phát triển sản phẩm đặc sản địa phương (phong trào mỗi xã phường một sản phẩm đặc sản)

80

Trung tâm XTTM

5

Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ tr thâm nhập thị trường ở trong nước, nước ngoài

609

 

5.1

Nâng cấp Sàn thương mi đin tử tỉnh (http://san24h.vn/);

100

Trung tâm XTTM

5.2

Quảng bá Thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu Bắc Giang trên “Cng thông tin hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại địa chỉ: http://www.tuhaoviet.vn/;

100

5.3

Xây dựng cuốn Cẩm nang Đặc sản tỉnh Bắc Giang

209

5.4

In tài liệu quảng bá: Tờ rơi, catalo, đĩa CD...

200

6

Hoạt động xúc tiến thương mại khác (Chi quản lý; hội nghị, hội thảo; đưa đoàn tham dự hội chợ, khảo sát; học tập kinh nghiệm; tham dự hoạt động xúc tiến thương mại tại các tỉnh ....).

511

Trung tâm XTTM

 

Tổng cộng: (1+2+3+4+5+6):

3.500

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu187/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước

Download Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu187/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýDương Văn Thái
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại Bắc Giang 2016

            • 04/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực