Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2016, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định 341/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình Xúc tiến đầu tư Quốc gia năm 2016;

Căn cứ văn bản số 7481/BKHĐT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016;

Xét đề nghị của Trung tâm Xúc tiến đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016, tỉnh Tuyên Quang, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu xúc tiến đầu tư năm 2016: Thu hút số dự án và vốn đầu tư tăng 10% trở lên so với năm 2015:

1.1 Theo ngành kinh tế

- Đầu tư vào các dự án công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ.

- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại như trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng,...

- Dự án đầu tư phát triển các loại hình du lịch như: Nghỉ dưỡng, sinh thái, lịch sử, tâm linh, du lịch cộng đồng.

1.2. Theo đối tượng và theo nguồn vốn

- Mời gọi các nhà đầu tư từ các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức...

- Khuyến khích nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức Hợp đồng BOT, PPP, BT.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đầu tư vào tỉnh.

1.3. Theo địa bàn

- Ưu tiên thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp: Long Bình An (thành phố Tuyên Quang), Sơn Nam (huyện Sơn Dương) và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thu hút đầu tư vào các Khu du lịch: Khu du lịch lịch sử văn hóa Tân Trào, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch thành phố Tuyên Quang…

- Các địa bàn khác trong tỉnh.

2. Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016

2.1. Xúc tiến đầu tư ở nước ngoài

a) Xây dựng bộ tài liệu và video phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh bằng tiếng Nhật.

b) Tổ chức chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; triển khai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một tỉnh của Nhật Bản có những lợi thế và nhu cầu quan hệ phù hợp (trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản thực phẩm, thương mại, đào tạo và những lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm).

c) Phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, Cục Xúc tiến Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Ngoại giao, lãnh sự quán, các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc và một số nước Châu Âu.

2.2. Tham gia, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước

a) Tham gia các Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong nước do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang.

b) Tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

c) Làm việc với các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Tuyên Quang thăm quan, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ động liên hệ, đón tiếp, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào tỉnh.

d) Làm việc, mời gọi các Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế lớn và các nhà đầu tư tiềm năng, có uy tín đã có dự án đầu tư tại tỉnh để triển khai thêm các dự án và vận động thu hút các dự án khác đầu tư vào tỉnh.

2.3. Công tác tư vấn, vận động đầu tư

a) Tăng cường liên hệ, tiếp xúc, vận động đầu tư, nhất là với các cơ quan xúc tiến đầu tư của nước ngoài, các đại diện kinh tế của Việt Nam tại nước ngoài; các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam... để thiết lập quan hệ hợp tác hỗ trợ cho tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài và giới thiệu các dự án đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang.

b) Giới thiệu các dự án đầu tư trọng điểm, các dự án nhà đầu tư quan tâm, cung cấp đầy đủ, cụ thể các thông tin đáp ứng nhu cầu của Nhà đầu tư; nắm sát tiến độ triển khai của các dự án và tạo điều kiện thủ tục để thúc đẩy đầu tư.

c) Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch cho các Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh; triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn, tạo môi trường thuận lợi và thủ tục nhanh gọn giúp các nhà đầu tư sớm triển khai nhanh các dự án đầu tư.

d) Cập nhật, chỉnh sửa, in ấn tài liệu xúc tiến đầu tư; tuyên truyền xúc tiến đầu tư trên các phương tiện thông tin truyền thông.

2.4. Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

3. Kinh phí xúc tiến đầu tư năm 2016 của tỉnh:

3.1. Tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

3.2. Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2016 đảm bảo thiết thực, phát huy hiệu quả và đáp ứng mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (báo
- Thường trực Tỉnh ủy; cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử;
- Lưu: VT - TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu187/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2016
Ngày hiệu lực10/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu187/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Đình Quang
        Ngày ban hành10/06/2016
        Ngày hiệu lực10/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2016

           • 10/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực