Quyết định 1875/QĐ-UBND

Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2017 bổ sung và chỉ định, công bố danh sách đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất cung ứng tinh, vật tư cho công tác thụ tinh nhân tạo, vật tư kỹ thuật chăn nuôi và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1875/QĐ-UBND 2017 danh sách đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1875/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ CHỈ ĐỊNH, CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG VẬT NUÔI; SẢN XUẤT CUNG ỨNG TINH, VẬT TƯ CHO CÔNG TÁC THỤ TINH NHÂN TẠO, VẬT TƯ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VÀ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO GIA SÚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2015-2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện điểm a, khoản 1, Điều 6, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính về quy định cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015- 2020;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh về việc chỉ định và công bố danh sách các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và đào tạo, tập huấn về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò và lợn; cung cấp liều tinh, vật tư thụ tinh nhân tạo gia súc; con giống trâu, bò, lợn đực giống và gà, vịt bố mẹ hậu bị; vật tư thiết bị, nguyên vật liệu làm đệm lót sinh học, hầm Biogas để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 287/TTr-SNN-CCCNTY ngày 08/9/2017).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung và chỉ định, công bố danh sách các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và đào tạo, tập huấn về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò và lợn; cung cấp liều tinh, vật tư thụ tinh nhân tạo gia súc; con giống trâu, bò, lợn đực giống và gà, vịt bố mẹ hậu bị; vật tư thiết bị, nguyên vật liệu làm đệm lót sinh học, hầm Biogas để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, gồm 05 cơ sở, đơn vị cung ứng (Chi tiết theo Phụ lục danh sách kèm theo).

Lý do: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để UBND các huyện, thị xã, thành phố có thêm nhiều đơn vị cung ứng để lựa chọn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn đơn vị cung cấp liều tinh, con giống và vật tư kỹ thuật chăn nuôi (tinh bò, lợn; găng tay, dẫn tinh quản, nitơ lỏng, bình chứa nitơ; bò, lợn đực giống, gà, vịt giống bố mẹ hậu bị; vật tư kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi; đào tạo tập huấn thụ tinh nhân tạo gia súc) để hỗ trợ cho hộ chăn nuôi nông hộ thuộc diện được hưởng chính sách theo Quyết định số 50/QĐ/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc cung ứng liều tinh, con giống và vật tư kỹ thuật chăn nuôi theo đúng quy định.

3. Các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc được lựa chọn cung ứng và đào tạo phải cam kết đảm bảo đúng chủng loại và chất lượng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Giám đốc Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật nuôi và Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở cung ứng, các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG ĐƠN VỊ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG VẬT NUÔI; SẢN XUẤT CUNG ỨNG TINH,VẬT TƯ CHO CÔNG TÁC THỤ TINH NHÂN TẠO, VẬT TƯ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2014/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2015-2020.
(Kèm theo Quyết định số: 1875/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên đơn vị/cơ sở

Địa chỉ/điện thoại

Khả năng cung ứng của cơ sở

1

Trung tâm Giống và Kỹ thuật vật nuôi tỉnh Phú Yên

Địa chỉ trụ sở: Đường Trần Hào, Phường 9, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0257 3848506

Giám đốc: Nguyễn Minh Hòa

- Giống trâu,bò, lợn và gia cầm; liều tinh và vật tư TTNT trâu, bò và lợn

- Đào tạo cán bộ dẫn tinh lợn và trâu,bò.

2

Công ty THHH sản xuất và Thương mại Quang Huy

- Địa chỉ trụ sở: Số 2C- Ngõ 1 Khu Hà Trì 1- phường Hà Cầu- Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

- Điện thoại: 024 33.521.351.

- Giám đốc: Đàm Trọng Hân

 (Di động 0982236638 )

Sản xuất, phân phối,lắp đặt, bảo hành, bảo trì các sản phẩm bể Biogas bằng vật liệu Composite.

3

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ khí sinh học Môi trường xanh.

Địa chỉ trụ sở: Tổ 6 - thị trấn Đông Hưng- Đông Hưng - Thái Bình.

Điện thoại: 02773. 796.366

- Giám đốc: Ngô Duy Đông (Di động 0988128269)

Cung ứng sản phẩm bể Biogas composite và Biogas ABS xử lý chất thải chăn nuôi.

4

 Cơ sở sản xuất tinh dịch lợn Hữu Thứ

- Địa chỉ trụ sở:Khu phố Định Thắng 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa

- Điện thoại: 0934383608.

- Chủ cơ sở: Nguyễn Văn Thứ.

 Khai thác và cung ứng tinh dịch lợn cho thụ tinh nhân tạo: Các giống lợn ngoại Landrace, Duroc, Pi-Du.

 

5

Công ty TNHH Đại Phúc

- Địa chỉ trụ sở:Thôn Hảo Sơn- xã Hoà Xuân Nam- huyện Đông Hoà- tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 0983516515.

- Giám đốc: Bùi Văn Đại

Mua bán: Đại gia súc, bò giống.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1875/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1875/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực26/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1875/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1875/QĐ-UBND 2017 danh sách đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1875/QĐ-UBND 2017 danh sách đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1875/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành26/09/2017
        Ngày hiệu lực26/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1875/QĐ-UBND 2017 danh sách đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1875/QĐ-UBND 2017 danh sách đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi Phú Yên

            • 26/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực