Quyết định 1925/QĐ-UBND

Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 thủ tục Trung tâm Hành chính công Xúc tiến đầu tư Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 35/TTr-STP ngày 23/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 544 thủ tục hành chính do các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.

(Chi tiết theo 15 phụ lục kèm theo)

Điều 2.Các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh để thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính; công bố tại cơ quan và website của cơ quan, đơn vị mình về thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư công trình thủy điện

2

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư công trình điện

3

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

4

Cấp lại thẻ an toàn điện

5

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

6

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

7

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

8

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

9

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

10

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

11

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

12

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

13

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

14

Xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh

15

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

16

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

17

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

20

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

21

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

22

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

23

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

24

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

25

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

26

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

27

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

28

cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

29

Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

30

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

31

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

32

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

33

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

34

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

35

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

36

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

37

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

38

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

39

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

40

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

41

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

42

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

43

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

44

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

45

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

46

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

47

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

48

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

49

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

50

Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

51

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

52

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

53

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

54

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

55

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

TT

Tên thủ tục đăng ký

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với cá nhân, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

2

Giao đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

3

Giao đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước.

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

5

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

8

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

9

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

10

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

11

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư.

12

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

13

Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

14

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

15

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

16

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

17

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

18

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

TT

Tên thủ tục đăng ký

1

Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABT) đối với doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh

2

Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABT) đối với công chức, viên chức các sở, ban, ngành có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế của APEC

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

3

Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

4

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm

5

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm

6

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm

7

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

8

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

9

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

10

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

11

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

12

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

13

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ

14

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

15

Giao khu vực biển

16

Gia hạn quyết định giao khu vực biển

17

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

18

Trả lại khu vực biển

19

Thu hồi khu vực biển

20

Cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

21

Cấp phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản

22

Cấp phép khai thác khoáng sản và thuê đất (nếu có)

23

Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (nếu có)

24

Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

25

Cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

26

Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất (nếu có)

27

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

28

Chuyển nhượng Giấy phép thăm dò khoáng sản

29

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

30

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (nếu có)

31

Chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (nếu có)

32

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản và thuê đất (nếu có)

33

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất (nếu có)

34

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất (nếu có)

35

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

36

Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

37

Đóng cửa mỏ khoáng sản

38

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

39

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

40

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

41

Thủ tục giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

42

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

2

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

3

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên.

4

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.

5

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

6

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.

7

Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

8

Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

9

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

10

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

11

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

12

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

13

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

14

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

15

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

16

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

17

Giám định để hướng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

18

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

19

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

20

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

21

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

22

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

23

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

24

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

25

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

26

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

27

Khám giám định đối với trường hp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

28

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định

29

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định

30

Giám định để xác định dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính duy truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

31

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

32

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

33

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

34

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

35

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

36

Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp

37

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

38

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

39

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh

40

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

2

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

5

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

6

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

7

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

8

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

11

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

12

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

13

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

14

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

15

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

16

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản

17

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước)

18

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

19

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

20

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

21

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

22

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

23

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

24

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc TW

25

Cấp giấy phép cho hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

26

Cấp giấy phép cho các hoạt động xây dựng kho, bến bãi, bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; chôn phế thải, chất thải.

27

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi BVCCTL được quy định tại khoản 2,3,5,6,7,8 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ NN&PTNT

28

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, CTTL quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1000m3/ngày đêm

29

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1000m3/ngày đêm

 

PHỤ LỤC 7

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

2

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)

3

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản2, Điểm b Khoản 3,Khoản 4, Điểm b Khoản5 Điều 10 Nghị định59/2015/NĐ-CP)

- Thẩm định dự án nhóm B

- Thẩm định dự án nhóm C

- Thẩm định TKCS của dự án nhóm B

- Thẩm định TKCS của dự án nhóm C

4

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xâydựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điềuchỉnh(trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định59/2015/NĐ-CP; Điều11 và Điều 12 Thông tư số18/2016/TT-BXD)

5

Thẩm định thiết kế, dự toán xâydựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

- Đối với công trình cấp II, III.

- Đối với các công trình còn lại

6

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

7

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động

8

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

9

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

10

Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

11

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

12

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

13

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

14

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

15

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

16

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

17

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

18

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

19

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh, UBND cấp huyện quyết định việc đầu tư.

20

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

21

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản:

- Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

- Do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

 

PHỤ LỤC 8

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

3

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

4

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

5

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ là Trung giao dịch công nghệ công lập

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ là Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ là Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ là Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ là Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ là Sàn giao dịch công nghệ vùng

12

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

14

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

15

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

17

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

18

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

19

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

20

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

21

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

22

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

23

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

PHỤ LỤC 9

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Đăng ký di vật, bảo vật quốc gia

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

11

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

15

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

16

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu

17

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

18

Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật

19

Cấp Giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

20

Cấp Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

21

Cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

22

Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

23

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

24

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

25

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

26

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

27

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

28

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

29

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

30

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

32

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

33

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

34

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

35

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

36

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

37

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

38

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

39

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

40

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

41

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

42

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

43

đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

44

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

45

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

46

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

47

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

48

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

49

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

50

Công nhận lại´ “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

51

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billiards và Snooker.

52

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

53

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.

54

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền và Vovinam

55

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt.

56

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ.

57

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

58

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

61

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

62

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin.

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay.

71

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

72

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

73

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

74

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch.

75

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

76

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

77

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

78

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác, thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài, thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi trong nước nơi doanh nghiệp thành lập.

79

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ.

80

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

81

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

82

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

83

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

84

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

85

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

86

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.

 

PHỤ LỤC 10

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thành lập, cho phép thành lập trường THPT

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT

3

Sáp nhập, chia tách trường THPT

4

Giải thể trường THPT

5

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

6

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

8

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

9

Thành lập TTGDTX

10

Sáp nhập, giải thể TTGDTX

11

Xếp hạng TTGDTX

12

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

13

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

14

Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

15

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

16

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

17

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

18

Công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia

19

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

20

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

21

Thành lập trường THPT chuyên

22

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT chuyên

23

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

24

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường THPT; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

25

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với TTGDTX

26

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

27

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

28

Hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn

29

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

30

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

31

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

32

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

33

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục

34

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

35

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

36

Đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh

37

Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

38

Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

39

Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

40

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

41

Đăng ký dự thi THPT quốc gia

42

Phúc khảo bài thi THPT quốc gia

43

Đặc cách tốt nghiệp THPT

 

PHỤ LỤC 11

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

2

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

3

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

4

Cấp giấy xác nhận khai báo các đối tượng kiểm định của doanh nghiệp

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

7

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

8

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

9

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

10

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

11

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

12

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

13

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

14

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

15

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

16

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài

17

Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

18

Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp

19

Hồ sơ chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

20

Hồ sơ giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp.

21

Hồ sơ đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

22

Thủ tục giải quyết chế đđối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

23

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghtiếp tc hưởng chế đ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

24

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

25

Thủ tục giám định vết thương còn sót

26

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

27

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

28

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

29

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

30

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

31

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

32

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

33

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

34

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

35

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

36

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

37

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

38

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nn nhân

39

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

40

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

PHỤ LỤC 12

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

4

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

5

Quỹ tự giải thể

6

Đổi tên quỹ

7

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

8

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

9

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

10

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

11

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

12

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

13

Cho phép hội đặt văn phòng đại diện

14

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

15

Hội tự giải thể

16

Đổi tên hội

17

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

18

Phê duyệt Điều lệ hội

19

Thành lập hội

20

Công nhận ban vận động thành lập hội

21

Thành lập thôn mới, khu phố mới

22

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

23

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

24

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

 

PHỤ LỤC 13

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

2

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

3

Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao lại đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, DN có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

4

Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền SD đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao lại đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài, DN có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

5

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn khác.

- Đối với dự án nhóm B

- Đối với dự án nhóm C

6

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

- Đối với dự án nhóm B

- Đối với dự án nhóm C

7

Thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Đối với dự án nhóm B

- Đối với dự án nhóm C

8

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

9

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán sử dụng vốn khác

- Đối với dự án cấp II, III

- Đối với công trình khác

10

Thẩm định thiết kế kỹ thuật – dự toán (thiết kế 3 bước), thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (thiết kế 2 bước) sử dụng vốn ngân sách

- Đối với dự án cấp II, III

- Đối với công trình khác

11

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

12

Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- Đối với dự án không thực hiện lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng

- Đối với dự án phải lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng

13

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

14

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và tự xử lý nước thải phát sinh.

15

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

16

Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

17

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

18

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

21

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

22

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

23

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

24

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

25

Chuyển nhượng dự án đầu tư

26

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại mô hình tổ chức kinh tế.

27

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

28

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

29

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

30

Thành lập VP điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

31

Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

32

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

33

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

34

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

35

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

36

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

37

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại VN

 

PHỤ LỤC 14

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

3

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

4

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

5

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

7

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

9

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư

 

PHỤ LỤC 15

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

2

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

3

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

4

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

5

Cấp lại Thẻ công chứng viên

6

Thành lập Văn phòng công chứng

7

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

8

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

9

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

10

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

11

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

12

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

13

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

14

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

15

Thành lập Hội công chứng viên

16

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

17

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

18

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

19

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

20

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

21

Sáp nhập công ty luật

22

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

23

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

24

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

25

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

26

Giải thể Đoàn luật sư

27

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

28

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

29

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

30

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

31

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

32

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

33

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

34

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

35

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

36

Miễn nhiệm giám đinh viên tư pháp

37

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

38

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

39

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

40

Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên

41

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

42

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

43

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

44

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

45

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

46

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

47

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

48

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

49

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

50

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

51

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

52

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

53

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

54

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

55

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

56

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

57

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

58

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

59

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

60

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

61

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

62

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

63

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

64

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

65

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

66

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

67

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

68

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật; Văn phòng Luật và Công ty Luật

69

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

70

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

71

Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

72

Nhập quốc tịch Việt Nam

73

Thôi quốc tịch Việt Nam

74

Trở lại quốc tịch Việt Nam

75

Ghi vào Sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1925/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2017
Ngày hiệu lực30/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 thủ tục Trung tâm Hành chính công Xúc tiến đầu tư Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 thủ tục Trung tâm Hành chính công Xúc tiến đầu tư Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1925/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýĐinh Văn Thu
       Ngày ban hành30/05/2017
       Ngày hiệu lực30/05/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 thủ tục Trung tâm Hành chính công Xúc tiến đầu tư Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 thủ tục Trung tâm Hành chính công Xúc tiến đầu tư Quảng Nam