Quyết định 1948/QĐ-UBND

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình, khảo sát kinh tế - xã hội của gói thầu lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà; Tư vấn giám sát khảo sát địa hình của gói thầu lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

Nội dung toàn văn Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra quy hoạch Đông Hà Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1948/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN: THẨM TRA PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, KHẢO SÁT KINH TẾ XÃ HỘI CỦA GÓI THẦU LẬP QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ; TƯ VẤN GIÁM SÁT KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CỦA GÓI THẦU LẬP QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ DỌC HÀNH LANG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Luật Đấu thầu số 43/2013/QH113 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 153/TTr-SKH-TĐ ngày 06/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn: Tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát địa hình, khảo sát kinh tế - xã hội của gói thầu lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà; Tư vấn giám sát khảo sát địa hình của gói thầu lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông theo biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quân Chính

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN: TƯ VẤN THẨM TRA PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA GÓI THẦU LẬP QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ; TƯ VẤN GIÁM SÁT KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CỦA GÓI THẦU LẬP QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ DỌC HÀNH LANG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và Phương thức la chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức la chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn thẩm tra phương án kthuật và dự toán khảo sát địa hình, khảo sát kinh tế xã hội của gói thầu lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà

417.673.333 (tạm tính)

Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

30 ngày

2

Tư vn giám sát khảo sát địa hình của gói thầu lập quy hoạch chung thành phố Đông Hà

475.047.333 (tạm tính)

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

60 ngày

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1948/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1948/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1948/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra quy hoạch Đông Hà Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra quy hoạch Đông Hà Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1948/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Quân Chính
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra quy hoạch Đông Hà Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1948/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra quy hoạch Đông Hà Quảng Trị

            • 17/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực