Quyết định 1961/QĐ-UBND

Quyết định 1961/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 1961/QĐ-UBND giải quyết vấn đề quốc tịch hộ tịch của trẻ em Đắk Nông 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1961/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Quốc tịch năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 08/10/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 2784/TTr-STP ngày tháng 27 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- CVP, PCVP: Trần Văn Thương;
- Báo Đắk Nông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Cục công tác phía nam - BTP;

- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1961/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam của Bộ Tư pháp1.

- Hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.

- Đề xuất những định hướng và giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vướng mắc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quốc tịch, hộ tịch để đánh giá đầy đủ, chính xác về tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh;

- Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ thực hiện công việc của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; bảo đảm chặt chẽ, không gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; phân loại, điền biểu mẫu thống kê

a) Nội dung:

- Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh theo biu mẫu thống kê của Bộ Tư pháp;

- Lập danh sách, phân loại theo từng nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn;

- Hướng dẫn cách thức phân loại, điền thông tin trong biểu mẫu thống kê.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã.

c) Kết quả thực hiện:

Báo cáo Bộ Tư pháp thực trạng về tình hình quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh2.

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2016.

2. Tăng cường giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam vi người nước ngoài theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp

a) Nội dung:

- Giải quyết việc đăng ký khai sinh, xác định quốc tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh.

- Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho nhóm trẻ em có đủ điều kiện.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã.

c) Kết quả thực hiện:

Giải quyết đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian thực hiện:

- Theo danh sách đã rà soát: từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016.

- Những trường hợp phát sinh: liên tục hàng năm.

3. Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài

a) Nội dung:

Tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã.

c) Kết quả thực hiện:

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả triển khai, giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian thực hiện:

- UBND các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/01/2017 (thông qua Sở Tư pháp).

- Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/02/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. UBND các huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đối với Phòng Tư pháp, UBND cấp xã trong phạm vi địa phương, đảm bảo việc trin khai thực hiện Kế hoạch này hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này ở cấp nào thì ngân sách cấp đó bảo đảm thực hiện. Ở cấp tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí để triển khai các nội dung của Kế hoạch này gửi UBND tỉnh phê duyệt./.1 Ban hành kèm theo Quyết định số: 1793/QĐ-BTP ngày 08/10/2015 của Bộ Tư pháp

2 Kèm theo danh sách phân loại từng nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1961/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1961/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực03/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1961/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1961/QĐ-UBND giải quyết vấn đề quốc tịch hộ tịch của trẻ em Đắk Nông 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1961/QĐ-UBND giải quyết vấn đề quốc tịch hộ tịch của trẻ em Đắk Nông 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1961/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành03/12/2015
        Ngày hiệu lực03/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1961/QĐ-UBND giải quyết vấn đề quốc tịch hộ tịch của trẻ em Đắk Nông 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1961/QĐ-UBND giải quyết vấn đề quốc tịch hộ tịch của trẻ em Đắk Nông 2015

            • 03/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực