Quyết định 2007/QĐ-UBND

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020"

Nội dung toàn văn Quyết định 2007/QĐ-UBND 2015 Nâng cao chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2007/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2012-2020”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 426/TTr-SKHCN ngày 02/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Phó ban trực Ban Điều hành Đề án Năng suất chất lượng) phê duyệt hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”, nội dung ủy quyền hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở

2. Đánh giá và công bố hợp chuẩn

3. Hợp quy

4. Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế

5. Thực hành nông nghiệp tốt GAP

6. Áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng

7. Xây dựng phòng kiểm định, thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO17025, ISO15189

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể quy trình xét, hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia Đề án theo nội dung được ủy quyền.

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp hàng năm theo quy định tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 và Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Thường trực Ban Điều hành và các doanh nghiệp tham gia Đề án Năng suất chất lượng căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- T - TT UBND;
- CPVP
- BĐH Đề án;
- Lưu VT, KTTH, VX .
D:Thanh a 2015\KHCN\QD 030615
uy quyen PD ho tro DN - De an NSCL-2.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2015
Ngày hiệu lực05/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2007/QĐ-UBND 2015 Nâng cao chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2007/QĐ-UBND 2015 Nâng cao chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành05/06/2015
        Ngày hiệu lực05/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2007/QĐ-UBND 2015 Nâng cao chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2007/QĐ-UBND 2015 Nâng cao chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Nam

            • 05/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực