Quyết định 2021/QĐ-UBND

Quyết định 2021/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa năm 2016 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2021/QĐ-UBND phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa Quảng Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2021/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐĂK SA NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2016;

Căn cứ Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Sa ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam;

Theo Công văn 163/ATMT-ATĐ ngày 16/3/2011 của Bộ Công Thương về xây dựng phương án Phòng, chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập;

Xét đề nghị của Công ty TNHH FDEVN tại Tờ trình số 54/2016/FDEVN ngày 01/6/2016 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 606/TTr-SCT ngày 6/6/2016 về việc phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa năm 2016 do Công ty TNHH FDEVN lập; Sở Công Thương thẩm định, trình phê duyệt (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty TNHH FDEVN và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa năm 2016 được phê duyệt; tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý an toàn đập.

2. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Phương án nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn; Giám đốc Công ty TNHH FDEVN và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- BCĐ TW về PCTT, UBQG TKCN (b/c);
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, TH.

D:\Dropbox\Tai 2016\PCLB\0610 QD phe duyet PA PCLB DBATĐ TD Dak Sa_2016.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2021/QĐ-UBND phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa Quảng Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2021/QĐ-UBND phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa Quảng Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2021/QĐ-UBND phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa Quảng Nam 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2021/QĐ-UBND phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập thủy điện Đăk Sa Quảng Nam 2016

            • 13/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực