Quyết định 2025/2016/QĐ-UBND

Quyết định 2025/2016/QĐ-UBND Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Hãng hàng không mở đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 2025/2016/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ mở đường bay mới đi cảng Cát Bi Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2025/2016/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG MỞ CÁC ĐƯỜNG BAY MỚI ĐI VÀ ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Thực hiện các Công văn của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố: số 200/HĐND-CTHĐND ngày 09/9/2016, số 205/HĐND-CTHĐND ngày 17/9/2016;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 02/TTr-SDL ngày 06/9/2016, Báo cáo thẩm định s46/BCTĐ-STP ngày 05/9/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các Hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CP, Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTT&DL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ TP;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- Các Ban: TU, HĐND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT&TH HP;
- Công báo HP, Cổng TTĐTTP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG MỞ CÁC ĐƯỜNG BAY MỚI ĐI VÀ ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2025/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân thành phHải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các Hãng hàng không mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng.

2. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ tại quy định này được áp dụng đối với các Hãng hàng không trong nước và quốc tế mở đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được hiểu là đường bay thương mại mới lần đầu được mở (chưa có hãng hàng không nào thực hiện trước đó).

Điều 2. Điều kiện hỗ trợ

1. Hãng hàng không được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định.

2. Hãng hàng không có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phương án mở đường bay mới; cam kết về tần suất chuyến bay/tuần, thời gian tối thiểu duy trì đường bay và đề nghị hỗ trợ mở đường bay mới.

3. Mỗi đường bay mới của Hãng hàng không chỉ được hỗ trợ một lần.

Điều 3. Thời gian áp dụng các chính sách hỗ trợ

Thời gian được áp dụng hưởng chính sách hỗ trợ được tính theo văn bản chấp thuận hỗ trợ đường bay mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Chương II

NỘI DUNG HỖ TRỢ

Điều 4. Hỗ trợ về trụ sở làm việc

1. Các Hãng hàng không mở đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được hỗ trợ kinh phí thuê văn phòng làm việc tại một địa điểm phù hợp do Hãng hàng không tự lựa chọn trong thời gian 12 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/tháng/hãng.

2. Việc hỗ trợ được áp dụng cho 01 văn phòng/hãng đối với tất cả các đường bay và chỉ áp dụng đối với các Hãng hàng không chưa có văn phòng đại diện tại Hải Phòng.

Điều 5. Hỗ trợ về tuyên truyền, quảng bá đường bay mới

1. Tuyên truyền, quảng cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

a) Hỗ trợ các Hãng hàng không tuyên truyền về hoạt động khai trương, mở đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

b) Hỗ trợ giảm 25% giá trị hợp đồng quảng cáo sau thuế trên kênh THP Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong thời gian 02 tháng. Thời lượng quảng cáo tối đa là 02 spot/ngày, thời lượng 01 spot là 30 giây.

2. Tuyên truyền, quảng cáo trên Báo Hải Phòng.

a) Hỗ trợ các Hãng hàng không tuyên truyền miễn phí tin, bài, ảnh, video clip về hoạt động khai trương, mở đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trên các ấn phẩm Báo Hải Phòng hàng ngày, Báo Hải Phòng cuối tuần và Báo Hải Phòng điện tử (www.baohaiphong.com.vn).

b) Hỗ trợ giảm 20% giá trị hợp đồng quảng cáo sau thuế (bằng hình thức giảm giá hoặc tặng thêm kỳ đăng báo) cho các hãng hàng không mở đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi ký hợp đồng quảng cáo trên các ấn phẩm Báo Hải Phòng hàng ngày, Báo Hải Phòng cuối tuần và Báo Hải Phòng điện t(www.baohaiphong.com.vn) trong thời gian 02 tháng.

3. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

a) Hỗ trợ tin, bài tuyên truyền trước, trong và sau ngày khai trương đường bay mới đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố theo yêu cầu của các Hãng hàng không trong thời gian 02 tuần.

b) Hỗ trợ giảm 20% chi phí quảng cáo đặt đường link trang web của hãng hàng không trên Cổng thông tin điện tử trong thời gian 06 tháng liên tiếp.

4. Tuyên truyền, quảng cáo khai trương đường bay mới trên băng rôn tại một số tuyến đường chính của thành phố trong 10 ngày. Việc hỗ trợ do thành phố thực hiện, mức hỗ trợ tối đa là 500 triệu đồng cho một đường bay mới.

5. Căn cứ nhu cầu đề xuất hỗ trợ của các Hãng hàng không, thành phố sẽ hỗ trợ các hãng hàng không: tuyên truyền, giới thiệu về kế hoạch khai thác các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, phát tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về đường bay mới trong Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ (01 tháng/lần), các Hội nghị xúc tiến đầu tư, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn của thành phố, lồng ghép tuyên truyền trong hoạt động của các đoàn công tác thành phố tại các tỉnh, thành phố quốc tế có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với thành phố Hải Phòng; tuyên truyền, giới thiệu cho kiều bào Hải Phòng tại nước ngoài.

Trên cơ sở đề xuất hỗ trợ của các Hãng hàng không và thẩm định của các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ quyết định cụ thể về loại và số lượng tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền.

Điều 6. Hỗ trợ khai thác đường bay mới trong năm đầu tiên

1. Đối với đường bay nội địa:

a) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với tần suất tối thiểu từ 03 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là 03 năm: Hỗ trợ chi phí 30% số lượng ghế trên mỗi chuyến bay trong năm đầu tiên (mức hỗ trợ là 650.000đ/ghế đối với các đường bay dưới 1.200 km và 850.000đ/ghế đối với các đường bay từ 1.200 km trở lên).

b) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với tần suất dưới 03 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là 03 năm: Hỗ trợ chi phí 20% số lượng ghế trên mỗi chuyến bay trong năm đầu tiên (mức hỗ trợ là 650.000đ/ghế đối với các đường bay dưới 1.200 km và 850.000đ/ghế đối với các đường bay từ 1.200 km trở lên).

c) Các hãng hàng không mở các đường bay nội địa mới nhưng không cam kết tần suất chuyến bay, thời gian khai thác tối thiểu là 01 năm: Hỗ trợ chi phí 15% số lượng ghế trên mỗi chuyến bay trong năm đầu tiên (mức hỗ trợ là 650.000đ/ghế đối với các đường bay dưới 1.200 km và 850.000đ/ghế đối với các đường bay từ 1.200 km tr lên).

Mức hỗ trợ theo khoản 1, Điều 6 quy định này không vượt quá 5 tỷ đồng/năm/đường bay mới. Mức hỗ trợ 650.000đ/ghế đối với các đường bay dưới 1.200 km và 850.000đ/ghế đối với các đường bay từ 1.200 km trở lên tương đương khoảng 60 - 70% trung bình giá vé thấp nhất trên thị trường tại thời điểm khảo sát.

2. Đối với đường bay quốc tế:

a) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với tần suất từ 02 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là 03 năm: Hỗ trợ chi phí 25% số lượng ghế trên mỗi chuyến bay trong năm đầu tiên (mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000.000đ/ghế đối với các đường bay trong khu vực Đông Nam Á; 3.000.000đ/ghế đối với các nước khác).

b) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với tần suất dưới 02 chuyến/tuần, thời gian khai thác tối thiểu là 03 năm: Hỗ trợ chi phí 20% số lượng ghế trên mỗi chuyến bay trong năm đầu tiên (mức hỗ trợ 2.000.000đ/ghế đối với các đường bay trong khu vực Đông Nam Á; 3.000.000đ/ghế đối với các nước khác).

c) Các hãng hàng không mở các đường bay quốc tế mới nhưng không cam kết tần suất chuyến bay, thời gian khai thác tối thiểu là 01 năm: hỗ trợ chi phí 15% số lượng ghế trên mỗi chuyến bay trong năm đầu tiên (mức hỗ trợ 2.000.000đ/ghế đối với các đường bay trong khu vực Đông Nam Á; 3.000.000đ/ghế đối với các nước khác).

Mức hỗ trợ theo khoản 2, Điều 6 quy định này không vượt quá 10 tỷ đồng/năm/đường bay mới. Mức hỗ trợ 2.000.000đ/ghế đối với các đường bay trong khu vực Đông Nam Á; 3.000.000đ/ghế đối với các nước khác tương đương khoảng 30 - 40% trung bình giá vé thấp nhất trên thị trường tại thời điểm khảo sát.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Sở Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ các Hãng hàng không.

b) Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các Hãng hàng không khi mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; hướng dẫn và kiểm tra các hồ sơ để thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ các Hãng hàng không; căn cứ kế hoạch đề xuất mở đường bay mới của các Hãng hàng không, cơ chế ưu đãi tại văn bản này, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ra văn bản chấp thuận hỗ trợ; tổng hợp nhu cầu kinh phí cần đáp ứng gửi Sở Tài chính, trình Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố bố trí dự toán hàng năm để thực hiện.

c) Chủ trì, phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, các Hãng hàng không cung cấp các tài liệu, thông tin giới thiệu về cơ sở hạ tầng sân bay, các thông tin, ấn phẩm tuyên truyền về đường bay mới cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu, kết nối việc mở đường bay mới.

d) Chủ trì, phối hợp với các Hãng hàng không, các công ty lữ hành, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch quảng bá đường bay, quảng bá điểm đến; lồng ghép giới thiệu về Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các đường bay mới và hỗ trợ các Hãng hàng không phát tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về đường bay mới trong các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế.

e) Đẩy mạnh chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Hải Phòng cũng như liên kết phát triển du lịch với các địa phương, các thành phố lớn trong cả nước; đặc biệt triển khai xây dựng các chương trình hợp tác phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc trên cơ sở khai thác lợi thế về đường hàng không.

2. SKế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ các hãng hàng không theo cơ chế, chính sách hỗ trợ đã ban hành.

b) Lồng ghép giới thiệu về Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các đường bay mới và hỗ trợ các Hãng hàng không phát tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về đường bay mới trong các Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố.

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ các hãng hàng không theo cơ chế, chính sách hỗ trợ đã ban hành.

b) Căn cứ nhiệm vụ hỗ trợ, ưu đãi cho các Hãng hàng không, tổng hợp và thẩm tra kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện. Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

4. Sở Ngoại vụ

Lồng ghép việc phát tài liệu tuyên truyền, giới thiệu về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi và đưa nội dung mở đường bay mới vào các buổi làm việc trong các chương trình công tác của lãnh đạo thành phố với các đối tác nước ngoài, tại các địa phương có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với thành phố Hải Phòng, tại các Hội nghị giao ban ngành, Hội nghị quốc tế.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì cùng Sở Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố; Cổng thông tin điện tử thành phố; hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở tuyên truyền, giới thiệu đường bay mới, các chương trình tham quan, du lịch liên quan đến đường bay mới.

b) Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ các Hãng hàng không theo khoản 3, Điu 5 của Quy định này.

c) Lồng ghép giới thiệu về Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các đường bay mới và hỗ trợ các Hãng hàng không phát tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về đường bay mới trong các Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ của thành phố.

6. SVăn hóa và Thể thao

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ các Hãng hàng không tuyên truyền quảng cáo theo khoản 4, Điều 5 của Quy định này.

b) Lồng ghép việc giới thiệu, tuyên truyền về Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của thành phố.

7. Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ các Hãng hàng không tuyên truyền quảng cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng theo khoản 1 và 2, Điều 5 của Quy định này.

b) Đăng tải thông tin tuyên truyền về hoạt động khai trương, mở đường bay mới của các Hãng hàng không tới Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và các ấn phẩm của Báo Hải Phòng.

8. Các sở, ngành, cơ quan; địa phương, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ được quy định tại văn bản này, xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ các Hãng hàng không theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền lợi của các Hãng hàng không

1. Các hãng hàng không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về mở đường bay mới, các nội dung theo quy định này và hướng dẫn của các sở, ngành có liên quan.

2. Căn cứ theo quy định này, gửi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố về các nội dung hỗ trợ. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Công văn đề nghị hỗ trợ của Hãng hàng không; cấp phép bay của Cục Hàng không Việt Nam; cam kết của Hãng hàng không về tần suất bay, loại máy bay khai thác, thời gian duy trì đường bay.

3. Cung cấp cho các đơn vị liên quan các thông tin, tài liệu giới thiệu về đường bay mới do Hãng khai thác phục vụ công tác hỗ trợ tuyên truyền, qung bá.

4. Trường hợp các Hãng hàng không được nhận hỗ trợ theo quy định này nhưng không duy trì việc khai thác đường bay mới theo cam kết thì phải có trách nhiệm bồi hoàn lại khoản kinh phí hỗ trợ đã nhận theo tỷ lệ như sau:

a) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với thời gian khai thác như cam kết và nhận hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 6 của Quy định này nhưng thực tế khai thác, dưới 1 năm (dưới 12 tháng), phải bồi hoàn lại 100% khoản kinh phí mà thành phố đã hỗ trợ.

b) Các hãng hàng không cam kết mở và khai thác đường bay mới với thời gian khai thác tối thiểu là 03 năm và nhận hỗ trợ theo quy định tại điểm a và b, khoản 1 và khoản 2, Điều 6 của Quy định này nhưng thực tế khai thác được từ 1 năm (12 tháng) đến dưới 3 năm (36 tháng), phải bồi hoàn lại khoản hỗ trợ bằng phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ đã nhận so với mức hỗ trợ áp dụng đối với các hãng hàng không mở các đường mới nhưng không cam kết tần suất chuyến bay, thời gian khai thác tối thiểu là 01 năm, theo quy định tại điểm c, khoản 1 và khoản 2, Điều 6 của Quy định này./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2025/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2025/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2025/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2025/2016/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ mở đường bay mới đi cảng Cát Bi Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2025/2016/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ mở đường bay mới đi cảng Cát Bi Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2025/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành19/09/2016
        Ngày hiệu lực30/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2025/2016/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ mở đường bay mới đi cảng Cát Bi Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2025/2016/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ mở đường bay mới đi cảng Cát Bi Hải Phòng

            • 19/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực