Quyết định 2037/QĐ-UBND

Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2037/QĐ-UBND 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2037/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, TỒN ĐỌNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-TTT ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, TỒN ĐỌNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát 07 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, nhiều vụ việc đã được các cấp chính quyền giải quyết đúng pháp luật, đảm bảo hợp lý, hợp tình nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành trong tỉnh; phấn đấu hàng năm giải quyết dứt điểm trên 95% các vụ việc; hạn chế tối đa các tình huống phức tạp phát sinh, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận cao. Thanh tra tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp để trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất các biện pháp giải quyết vụ việc.

4. Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra trách nhiệm tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết vụ việc còn để tồn đọng, kéo dài.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối với các vụ việc đã kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ

Tiếp tục thực hiện Biên bản thống nhất phương án giải quyết giữa Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 02 vụ việc:

- Vụ tố cáo của ông Lê Văn Chí, Lê Văn Hạnh, Trần Quốc Phổ và một số công dân thôn Phú Mỹ, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu.

- Vụ khiếu nại của ông Nguyễn Quang Vinh, thôn Đông Hồng, xã Phú Cường, huyện Kim Động.

2. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng chưa kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ (có Phụ lục kèm theo)

2.1. Nội dung, phạm vi kiểm tra, rà soát:

- Ngoài các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chủ động báo cáo bổ sung các vụ việc khác để tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết.

- Kiểm tra, rà soát các vụ việc mà các sở, ngành đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng còn có ý kiến khác nhau.

- Đối với những vụ việc địa phương chưa giải quyết hết thẩm quyền, nhưng do tính chất phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xin ý kiến, thì Thanh tra tỉnh hướng dẫn địa phương giải quyết sau khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2. Phương thức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền.

- Thanh tra tỉnh thành lập Tổ công tác, xây dựng nội dung, chương trình làm việc với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để kiểm tra, rà soát các vụ việc; trao đổi, thống nhất ý kiến về quan điểm, nội dung, biện pháp giải quyết các vụ việc. Tổ công tác báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh về kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý.

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thống nhất với lãnh đạo các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để địa phương tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, có ý kiến khác nhau, phức tạp thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

2. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, báo cáo theo định kỳ hàng quý./.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, XEM XÉT GIẢI QUYẾT

STT

Tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo

Tóm tắt nội dung khiếu nại, tố cáo

Tóm tắt quá trình giải quyết vụ việc

Ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền

Kiến nghị, đề xuất xử lý

1

Bà Vũ Thị Dôi, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động

Khiếu nại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác minh xong có Báo cáo số 218/BC-TNMT ngày 27/12/2010 gửi UBND tỉnh.

Đã xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường xong còn có ý kiến chưa thống nhất.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, rà soát. Thống nhất, đề xuất phương án giải quyết vụ việc.

2

Bà Phạm Thị Lâm, số nhà 75 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên

Khiếu nại Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giải quyết tranh chấp đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác minh xong có Báo cáo số 48/BC-TNMT ngày 06/4/2011 gửi UBND tỉnh.

Đã xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường xong còn có ý kiến chưa thống nhất.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, rà soát. Thống nhất, đề xuất phương án giải quyết vụ việc.

3

Bà Ngô Thị Lụa, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên

Khiếu nại việc giải quyết đơn của Chủ tịch UBND thị xã Hưng Yên (nay là Thành phố Hưng Yên) tại Quyết định số 81/QĐ-CT ngày 26/8/2008.

- UBND tỉnh tiếp tục giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp giải quyết vụ việc.

- Thanh tra tỉnh có Tờ trình số 35/TTr-TTT ngày 10/12/2010 trình Chủ tịch UBND kết quả xác minh và đề xuất biện pháp giải quyết.

Còn có ý kiến chưa thống nhất trong việc giải quyết giữa Thanh tra tỉnh và UBND thành phố Hưng Yên.

Thanh tra tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát; xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Thống nhất, đề xuất phương án giải quyết vụ việc.

4

Bà Nguyễn Thị Tám, thôn Tây Lĩnh, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ

Không đồng ý với Kết luận số 55a/KL-TTT ngày 28/9/2012 của Thanh tra tỉnh về việc xem xét Kết luận thanh tra số 03/KLTTr-UBND ngày 14/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ đối với nội dung đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tám, thôn Tây Lĩnh, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ.

UBND tỉnh đã có Thông báo số 324/TB-UBND ngày 11/12/2012 thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch về một số nội dung giải quyết đơn thư của công dân.

 

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Tiên Lữ tiếp tục kiểm tra, rà soát. Thống nhất, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

5

Bà Trần Thị Điểm, thôn Thống Nhất, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ

Khiếu nại liên quan đến việc đòi bồi thường giải phóng mặt bằng

- UBND huyện Tiên Lữ đã có Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 17/10/2001 về giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Điểm. Nhưng bà Điểm không nhận được Quyết định số 1262/QĐ-UBND nên bà không thể thực hiện quyền khiếu nại theo quy định. Bà Điểm liên tục đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh đòi bồi thường 84 m2 đất và 3.000 con cá.

 

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Tiên Lữ tiếp tục kiểm tra, rà soát. Thống nhất, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

6

Ông Vũ Văn Hanh, xã Mai Động, huyện Kim Động

Tố cáo UBND xã Mai Động thu tiền đấu thầu đất làm nhà ở của hộ gia đình ông với số tiền là: 15.000.000 đồng trái so với quy định (vì hộ gia đình nhà ông là hộ được hưởng chế độ, chính sách liệt sỹ, được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước)

- UBND huyện Kim Động đã có Công văn số 183/UBND-TTr ngày 16/6/2010 trả lời đơn của ông Vũ Văn Hanh ở Đội 5, thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động.

- Ông Hanh không đồng ý và tiếp tục có đơn gửi UBND tỉnh đề nghị giải quyết, vụ việc đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, làm rõ nội dung đơn. Ngày 25/11/2011 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 195/BC-STNMT báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm tra làm rõ nội dung đơn của ông Vũ Văn Hanh.

- Ngày 21/12/2011, UBND tỉnh có văn bản số 2166/UBND-KT2 yêu cầu UBND huyện Kim Động chỉ đạo UBND xã Mai Động kiểm điểm tập thể lãnh đạo, cá nhân có sai phạm trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mai Động. UBND huyện Kim Động đã tiến hành kiểm điểm và báo cáo kết quả về UBND tỉnh tại Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 17/01/2012.

 

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, cùng các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Kim Động tiếp tục kiểm tra, rà soát. Thống nhất, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

7

Ông Nguyễn Văn Hóa, đại diện cho các hộ dân ở khu tập thể Công ty cổ phần giấy Thanh Long, thuộc địa phận xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ

Đề nghị giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa Công ty với các hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Công ty cổ phần giấy Thanh Long

- Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 37/KL-TTT ngày 24/8/2009 thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Công ty cổ phần giấy Thanh Long và Báo cáo số 04/BC-TTT ngày 10/01/2011;

- UBND tỉnh đã có các Thông báo: Số 471/TB-UBND ngày 15/10/2010 thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý đất đai khu tập thể Nhà máy giấy Thanh Long; số 561/TB-UBND ngày 22/12/2010 về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về cuộc họp bàn hướng giải quyết tranh chấp QSDĐ tại Công ty CP giấy Thanh Long;

- Sở Tài Nguyên & Môi trường đã có các Báo cáo: Số 176/BC-STNMT ngày 03/11/2010 về việc kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất và đề xuất phương án xử lý đất đai tại Công ty cổ phần giấy Thanh Long; số 21/BC-STNMT ngày 04/02/2011 về việc kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất và đề xuất phương án xử lý đất đai tại Công ty cổ phần giấy Thanh Long;

- Một số văn bản khác có liên quan đến vụ việc.

 

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Yên Mỹ tiếp tục kiểm tra, rà soát. Thống nhất, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2037/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2037/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2013
Ngày hiệu lực25/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2037/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2037/QĐ-UBND 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2037/QĐ-UBND 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2037/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Minh Ngọc
        Ngày ban hành25/10/2013
        Ngày hiệu lực25/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2037/QĐ-UBND 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2037/QĐ-UBND 2013 kiểm tra rà soát giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng

           • 25/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực