Quyết định 2050/QĐ-UBND

Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2050/QĐ-UBND 2013 Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản thuỷ sản Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TRỰC THUỘC CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2009 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tại Thông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản huyện Vân Hồ

Trạm quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Sơn La, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, điều hành về chuyên môn và quản lý về tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Sơn La.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

1. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham gia phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản.

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn huyện.

- Tham gia với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo về đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

- Tư vấn về việc đáp ứng các quy định về đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản.

- Thực hiện các hoạt động sự nghiệp theo các chương trình giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ việc kiểm tra công nhận điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường tiêu thụ hoặc xuất khẩu.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ việc kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thuỷ sản sản xuất tại các cơ sở trên địa bàn quản lý trước khi đưa ra tiêu thụ tại thị trường ở địa phương.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ việc thẩm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩm nông lâm thuỷ sản tiêu thụ trên địa bàn không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và đề xuất kiến nghị, giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ việc kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở và chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông lâm thuỷ sản phi thực phẩm. Giám sát, thẩm tra, truy xuất nguyên nhân và kiến nghị giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông lâm thuỷ sản không dùng làm thực phẩm.

- Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn.

- Hướng dẫn, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ và tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản cho kỹ thuật viên và nông dân.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức thực nghiệm và ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của địa phương.

- Giúp UBND huyện xây dựng, củng cố và quản lý mạng lưới cộng tác viên quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở.

- Thực hiện điều tra, thống kê, lưu trữ cơ sở dữ liệu và báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định và khi có yêu cầu của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản và UBND huyện.

Quản lý viên chức, người lao động, quản lý tài chính, tài sản theo thẩm quyền được Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản phân công và quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản phân công hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức gồm: 01 Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và các kiểm tra viên.

- Số lượng người làm việc của Trạm được UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2050/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2050/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2013
Ngày hiệu lực13/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2050/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2050/QĐ-UBND 2013 Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản thuỷ sản Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2050/QĐ-UBND 2013 Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản thuỷ sản Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2050/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành13/09/2013
        Ngày hiệu lực13/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2050/QĐ-UBND 2013 Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản thuỷ sản Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2050/QĐ-UBND 2013 Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản thuỷ sản Sơn La

           • 13/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực