Quyết định 2056/QĐ-UBND

Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2056/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo hộ chính sách Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2056/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN SINH HOẠT CHO HỘ NGHÈO, HCHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện”; Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện”;

Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính về việc: “Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội”; Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về việc: “Ban hành về việc điều chnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2084/STC-QLNSHX ngày 28/5/2019 về việc: “Điều chnh mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội”, kèm theo Công văn số 919/SLĐTBXH-BTXH ngày 24/4/2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa về việc: “Tham gia ý kiến điều chỉnh hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội” và Công văn số 807/BCTĐ-STP ngày 24/5/2019 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc: “Thẩm định văn bản”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để các ngành các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách thực hiện; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Định mức tiêu thụ điện, đơn giá và mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hàng tháng

a) Định mức tiêu thụ điện hỗ trợ: Mỗi hộ nghèo, hộ chính sách chỉ được hưởng một mức hỗ trợ điện tiêu thụ cho sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính là: 30 KWh/hộ/tháng.

b) Đơn giá để tính tiền điện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hàng tháng: Được tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 ban hành tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương nhân (x) với thuế giá trị gia tăng theo quy định là: (1.678,0 đng/kwh x 110%) = 1.845,8 đng/kwh.

c) Mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hàng tháng là: [(1.678,0 đng/kwh x 110%) x 30kwh] = 55.000,0 đng/hộ/tháng (Làm tròn số là: Năm mươi lăm nghìn đồng cho một hộ, cho một tháng).

2. Đối tượng được hỗ trợ, điều kiện được hỗ trợ và phương thức hỗ trợ thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công Thương; Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC. Thn201941 (15).

KT. CH TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2056/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2056/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(29/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2056/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2056/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo hộ chính sách Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2056/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo hộ chính sách Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2056/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Anh Tuấn
        Ngày ban hành31/05/2019
        Ngày hiệu lực31/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (29/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2056/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo hộ chính sách Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2056/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo hộ chính sách Thanh Hóa

            • 31/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực