Quyết định 206/QĐ-UBND

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 206/QĐ-UBND quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước;

Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

Căn cứ Nghị định số 45/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ hướng dẫn việc nhập khẩu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng các chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C42);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC
, MH,

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng áp dụng

a) Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương, Chi cục Hải quan Sơn La trong việc kiểm soát các hoạt động được quy định tại khoản 1, Điều này.

b) Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác liên ngành).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công; tránh chồng chéo, sót lọt, cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

2. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở Công thương, Cục Hải quan và Sở Y tế trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Chi cục Hải quan Sơn La được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định, nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh, sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hợp pháp, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy.

2. Trao đổi thông tin, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Chương II

NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp kiểm soát các hoạt động xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

1. Công an tỉnh và các sở: Công thương, Y tế, Chi cục Hải quan Sơn La trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương và cá nhân hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Lập danh sách và theo dõi các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, đặc biệt là các loại tiền chất có nguy cơ cao trên lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý tiền chất như: vận chuyển; bảo quản; xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp; sản xuất; hệ thống sổ sách, chứng từ định mức tiêu hao các loại tiền chất trên từng đơn vị sản phẩm để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

c) Thường xuyên báo cáo và liên hệ với Bộ Công Thương để nắm danh sách các doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại Sơn La.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế

a) Lập danh sách và theo dõi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc thuộc diện quản lý của Sở Y tế.

b) Tăng cường công tác hướng dẫn và quản lý các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện; Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

4. Tránh nhiệm của Chi cục Hải quan Sơn La

a) Trong quá trình làm thủ tục giám sát công tác nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, khi phát hiện những sai phạm không đúng với nội dung được quy định trong giấy phép, Chi cục Hải quan cửa khẩu phải báo cáo ngay cho Chi cục Hải quan Sơn La để phối hợp với Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời thông báo cho cơ quan cấp phép biết và xin ý kiến chỉ đạo, xử lý của Bộ Công an.

b) Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để phát hiện các hành vi lợi dụng các hoạt động này để đưa các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và ma túy vào trong nước cũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp.

c) Định kỳ hàng tháng, Chi cục Hải quan Sơn La tổng hợp số liệu các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, ma tuý, gửi cho Công an tỉnh và các Sở: Công Thương, Y tế để theo dõi, quản lý.

5. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Công Thương, Chi cục Hải quan Sơn La thực hiện kiểm tra, giám sát đối với công tác xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, không để thất thoát hoặc để tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, sản xuất và sử dụng ma túy bất hợp pháp.

b) Tổ chức điều tra, xác minh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm của tổ chức, doanh nghiệp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quy chế này. Các ngành chức năng, thông qua công tác quản lý, giám sát, khi phát hiện nguồn tin, tài liệu hoặc các hành vi sai phạm, có trách nhiệm thông báo cho Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

2. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Chi cục Hải quan Sơn La có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, xây dựng Kế hoạch, nội dung, lịch trình công tác kiểm tra, giám sát và tập hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 2968 của tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Hải quan Sơn La, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh Sơn La nắm, chỉ đạo.

2. Tổ Công tác liên ngành gồm lãnh đạo và cán bộ các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương, Chi cục Hải quan Sơn La được điều động phối hợp tham gia công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Sơn La, do Công an tỉnh chủ trì để thực hiện Quy chế này. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành mình để đề xuất kế hoạch kiểm tra, kiểm soát; khi phát hiện vi phạm thuộc lĩnh vực của ngành nào thì ngành đó tiến hành xử lý; đồng thời báo cáo, trao đổi kết quả xử lý về UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh và các ngành thành viên của Tổ công tác liên ngành.

3. Hàng năm, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổng kết, đánh giá và tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh báo cáo kết quả việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh để Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm nắm, chỉ đạo; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

4. Kinh phí phục vụ các hoạt động của Tổ công tác liên ngành và triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý do Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng lập dự toán; Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định.

5. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, có gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương trao đổi với Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 206/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2016
Ngày hiệu lực26/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 206/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 206/QĐ-UBND quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 206/QĐ-UBND quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu206/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành26/01/2016
        Ngày hiệu lực26/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 206/QĐ-UBND quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 206/QĐ-UBND quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý Sơn La

         • 26/01/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/01/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực