Quyết định 209/QĐ-UBND

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2017 cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 209/QĐ-UBND 2017 cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP CHUYỂN ĐỔI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển đổi Văn phòng công chứng Mai Lan;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 13/6/2017 về việc cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng một công chứng viên thành lập sang Văn phòng công chứng do hai công chứng viên hợp danh thành lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Văn phòng công chứng Mai Lan do một công chứng viên thành lập được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng Mai Lan do hai công chứng viên hợp danh thành lập.

Văn phòng công chứng Mai Lan có trụ sở tại số nhà 174, đường Quang Trung, tổ 23, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện)
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Anh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu209/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực23/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 209/QĐ-UBND 2017 cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 209/QĐ-UBND 2017 cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu209/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Hải Anh
        Ngày ban hành23/06/2017
        Ngày hiệu lực23/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 209/QĐ-UBND 2017 cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 209/QĐ-UBND 2017 cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng Tuyên Quang

            • 23/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực