Quyết định 2096/QĐ-UBND

Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công, viên chức về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 2096/QĐ-UBND công viên chức pháp luật quốc tế đầu tư quốc tế Vĩnh Long 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2096/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 862/TTr-STP ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN”ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đưa ra định hướng, nhiệm vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề pháp luật quốc tế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các Sở, Ban, Ngành đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tạo sự chủ động, phối hợp của các cấp, các ngành trong củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai thực hiện Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, đơn vị gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể; Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh tế đối ngoại, ngăn ngừa, xử lý các vấn đề pháp lý trong thương mại và đầu tư quốc tế, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, của ngành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài

Trên cơ sở chương trình, tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và chương trình, tài liệu bồi dưỡng bổ sung kiến thức về pháp luật đầu tư nước ngoài, cam kết quốc tế về đầu tư của Việt Nam, xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài do các Bộ, ngành Trung ương biên soạn lại phù hợp với địa phương để tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của các Sở, Ban, Ngành nhằm bảo đảm thực hiện đúng, hiệu quả nhiệm vụ được giao về đầu tư nước ngoài, từ đó phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2020).

2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế tại các Sở, Ban, Ngành

Trên cơ sở chương trình, tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và chương trình, tài liệu bồi dưỡng bổ sung kiến thức pháp luật thương mại và đầu tư quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm xử lý các vấn đề pháp lý trong thương mại và đầu tư quốc tế; xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế trong đàm phán, thực hiện Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của các Bộ, ngành xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế tại các Sở, Ban, Ngành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2020.

3. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

- Cơ quan đầu mối: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức được tuyển chọn, giao nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Khi có Thông báo, chiêu sinh của Bộ Tư pháp hoặc Bộ Ngoại giao.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện làm việc cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Đăng ký thiết lập quyền đăng nhập một số trang thông tin, dữ liệu phần mềm và trọng tài quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế; các án lệ, thông lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư; bố trí kinh phí, nâng cấp trang thiết bị và điều kiện làm việc cho công chức, viên chức làm công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp làm đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung; Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Các cơ quan được phân công có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo lộ trình Kế hoạch. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch và hàng năm, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2096/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2096/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2016
Ngày hiệu lực15/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2096/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2096/QĐ-UBND công viên chức pháp luật quốc tế đầu tư quốc tế Vĩnh Long 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2096/QĐ-UBND công viên chức pháp luật quốc tế đầu tư quốc tế Vĩnh Long 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2096/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành15/09/2016
        Ngày hiệu lực15/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2096/QĐ-UBND công viên chức pháp luật quốc tế đầu tư quốc tế Vĩnh Long 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2096/QĐ-UBND công viên chức pháp luật quốc tế đầu tư quốc tế Vĩnh Long 2016 2020

            • 15/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực