Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre và Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2019/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2016/QĐ-UBND NGÀY 17/10/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2018/QĐ-UBND NGÀY 28/3/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư s144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một s nội dung của Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật quản lỷ, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 856/TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ- UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre

1. Sửa đi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau:

“4. Giám sát thi công xây dựng công trình và thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.”

2. Bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau:

“5. Thực hiện công tác mua sắm tài sản công tập trung cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; mua thuốc tập trung cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.”

Điều 2. Bãi bỏ Điều 3 của Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của y ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định thành lập các Ban Quản lý d án đầu tư xây dựng cấp tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thc hin

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thủ trưởng các sở, ngành tnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2019./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(31/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND Bến Tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND Bến Tre
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu21/2019/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýNguyễn Hữu Lập
     Ngày ban hành20/05/2019
     Ngày hiệu lực31/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 tháng trước
     (31/05/2019)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND Bến Tre

         • 20/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực