Quyết định 2137/QĐ-UBND

Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2137/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2137/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 30/5/2017 và Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 298/BC-SKHĐT ngày 08/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam với các nội dung như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình

2.152.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

Trọn gói

60 ngày

2

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán

2.000.000

Chỉ định thầu

Quý II/2018

60 ngày

3

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt xây lắp

85.089.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

60 ngày

4

Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế

29.478.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

60 ngày

5

Tư vấn lập Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình

1.445.594.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý II/2017

30 ngày

6

Tư vấn thm tra thiết kế BVTC - dự toán và khảo sát địa chất công trình

138.494.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

15 ngày

7

Tư vấn thẩm định giá thiết bị

57.700.000

Chỉ định thầu

Quý II/2017

15 ngày

8

Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị xây lắp

985.374.000

Tự thực hiện

Quý III/2017

Theo tiến độ thi công xây dựng

9

Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế

117.912.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Theo tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị

10

Tư vấn Kiểm toán

523.599.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý II/2018

45 ngày

11

Bảo hiểm công trình

73.886.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Trọn gói

Theo tiến độ thi công xây dựng

12

Phòng chống, mối mọt

400.000.000

Chỉ định thầu

Quý III/2017

Trọn gói

Phù hợp theo tiến độ thi công xây dựng

13

Xây dựng hạng mục: Xây mới Khối Khoa ngoại, Khối Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, hành lang nối Khoa ngoại với hành lang hiện trạng; Cải tạo tầng 4 Khoa khám; Các hạng mục phụ trợ; cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp

47.011.414.000 Trong đó: Xây dựng, thiết bị (41.341.468.000 đồng); Hạng mục chung (1.202.798.000 đồng); Dự phòng trượt giá (2.339.935.000 đồng) và phát sinh khối lượng (2.127.213.000 đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý III/2017

Đơn giá cố định

540 ngày

14

Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế

15.549.645.000 Trong đó: chi phí thiết bị (14.739.000.000 đồng); chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (810.645.000 đồng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý III/2017

Trọn gói

350 ngày

Tổng cộng

66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu:

+ Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

+ Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; BQLDA ĐTXD tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2137/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2137/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2017
Ngày hiệu lực14/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2137/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2137/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2137/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2137/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành14/06/2017
        Ngày hiệu lực14/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2137/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2137/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu Cải tạo nâng cấp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

            • 14/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực