Quyết định 2140/QĐ-UBND

Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2140/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường cải tạo môi trường khai thác đá vôi Sơn La 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2140/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC BẢN HỒNG NGÀI, XÃ HỒNG NGÀI, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 556/TTr-STNMT ngày 29 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; Chủ dự án Công ty Cổ phần đầu tư Vạn An; địa chỉ trụ sở tại tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với các thông tin về dự án như sau:

1. Phạm vi, quy mô, công suất

1.1. Phạm vi

Thuộc khu vực bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; tổng diện tích đất sử dụng 32.062 m2 trong đó diện tích khu vực khai thác 20.000 m2, khu vực phụ trợ 12.062 m2.

1.2. Quy mô, công suất

- Công suất khai thác 25.000 m3 đá nguyên khai/năm tương đương với 30.000 m3 đá thành phẩm/năm; tuổi thọ mỏ 35 năm; thời gian khai thác 30 năm (từ năm 2016 đến năm 2046); tổng vốn đầu tư 6.852.000.000 đồng.

- Trình tự khai thác: Khai thác theo trình tự từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong cho đến khi hết biên giới khai trường.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án

2.1. Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của Pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và thiết kế các hạng mục công trình của dự án.

2.2. Tổ chức việc xây dựng, khai thác theo đúng tọa độ, diện tích, trữ lượng, thiết kế mỏ và thiết kế các hạng mục công trình của Dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chống trôi lấp đất đá thải ra môi trường xung quanh.

2.3. Bố trí, thiết kế và vận hành bãi thải, theo đúng thiết kế của dự án, bảo đảm các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, sử dụng.

2.4. Trong quá trình khai thác khoáng sản phải tuân theo các quy định của Pháp luật về khoáng sản và an toàn, kiểm soát bức xạ.

2.5. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải, chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo đúng các quy định. Quản lý chất thải nguy hại theo quy định.

2.6. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật trong quá trình khai thác, không để xảy ra các sự cố môi trường trong khu vực; các quy định về phòng chống cháy nổ, ứng cứu sự cố, rủi ro, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của Dự án.

2.7. Bãi thải để chứa khối lượng đất đá thải của mỏ được bố trí tại khu vực moong khai thác cũ Công ty (tại bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên theo giấy phép khai thác số 1692/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La) cách khu dự án 600m theo theo hướng Tây Bắc. Chiều cao trung bình của lớp thải 5m, được lu lèn, góc sườn bãi thải (30 - 35)o. Diện tích của bãi thải 2.500 m2 (50m x 50m). Yêu cầu thực hiện đúng quy định về các giải pháp trong quản lý chất thải của bãi thải.

Điều 2. Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án với nội dung sau:

1. Giải pháp cải tạo phục hồi môi trường

- Tiến hành cải tạo theo phương án:

Dỡ bỏ trạm nghiền sàng, các công trình phụ trợ, san gạt phủ đất trồng cây khu vực đáy mỏ sau đó bàn giao lại quỹ đất cho địa phương.

- Tại khu vực khai thác:

Ổn định bở mỏ sau khi kết thúc khai thác; phá bỏ các mỏm đá nguy hiểm; lập hàng rào, biển báo xung quanh moong khai thác; đáy mỏ tại cao trình +830m sẽ được phủ đất màu trồng cây tạo cảnh quan.

- Khu vực mặt bằng phụ trợ:

Tháo dỡ các công trình công nghiệp và dân dụng không còn nhu cầu sử dụng; cải tạo, san gạt mặt bằng sân công nghiệp; giữ nguyên đê chắn, lưới bảo vệ ngăn không cho đất đá lăn tràn ra mặt đường.

- Tại khu vực bãi thải:

Sau khi tiến hành lấy đất thải từ bãi thải phục vụ công tác hoàn thổ tại mặt bằng sân công nghiệp và khu vực đáy mỏ, khối lượng đất thải còn lại ở bãi thải sẽ được lu nèn, tạo độ dốc an toàn (30o - 35o), chiều cao trung bình của lớp thải 4m, giật cấp 2,5m sau đó trồng cây trên mặt bằng với diện tích mặt bằng là 2.000 m2. Làm rãnh thoát nước quanh khu vực bãi thải sau khi đã hoàn nguyên.

2. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường, phương thức ký quỹ

- Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường: 919.083.000 đồng; Số lần ký quỹ: 30 lần;

- Số tiền ký quỹ lần đầu là: 137.862.000 đồng; số tiền ký quỹ hàng năm là 26.939.000 đồng (chưa bao gồm yếu tố trượt giá), việc ký quỹ phải thực hiện trước ngày 30 tháng 01 của năm ký quỹ.

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các điều kiện nêu tại các Khoản 2, Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa Dự án vào vận hành chính thức theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

4. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và 2 Điều 1 của Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La.

5. Lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường (sau khi cải tạo phục hồi môi trường xong) theo quy định, gửi cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt.

6. Tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định này và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường và lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Điều 4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 5. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 3 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận thực hiện công tác ký quỹ và cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án.

Điều 6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt; công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường và yêu cầu tại Quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Vạn An; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Tổng cục Môi trường;
- Như­ Điều 7;
- Trung tâm Công báo;
- Bộ phận một cửa VP UBND tỉnh;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận - PCVP;
- L­ưu: VT, HS, Biên KT. 25 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2140/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2140/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2016
Ngày hiệu lực05/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2140/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2140/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường cải tạo môi trường khai thác đá vôi Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2140/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường cải tạo môi trường khai thác đá vôi Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2140/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành05/09/2016
        Ngày hiệu lực05/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2140/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường cải tạo môi trường khai thác đá vôi Sơn La 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2140/QĐ-UBND đánh giá tác động môi trường cải tạo môi trường khai thác đá vôi Sơn La 2016

            • 05/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực