Quyết định 2144/QĐ-UBND

Quyết định 2144/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2144/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính khoa học công nghệ Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2144/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị đnh của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 05/12/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 48/TTr-SKHCN ngày 06/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP; Bộ KH&CN;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Đài PT&THHP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐTTP;
- Phòng: KSTTHC, KTGS&TĐKT;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2144/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

1

Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

05 ngày làm việc

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Theo quy định hiện hành của pháp lut

X

X

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BSUNG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2144/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH (02 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thc thực hiện ngoài nộp hồ, nhận kết quả trực tiếp

Căn c pháp lý

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND thành phố

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

 

25 ngày làm việc

UBND thành phố

Không

 

X

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018.

2

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

 

25 ngày làm việc

UBND thành phố

Không

 

X

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 thủ tục)

STT

Tên thủ tc hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thc hiện ngoài nộp hồ , nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Dch vụ bưu chính công ích

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHT LƯỢNG

1

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

01 ngày làm việc

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Không

X

X

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017;

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018;

- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2144/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2144/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2019
Ngày hiệu lực11/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(26/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2144/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2144/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính khoa học công nghệ Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2144/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính khoa học công nghệ Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2144/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/09/2019
        Ngày hiệu lực11/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (26/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2144/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính khoa học công nghệ Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2144/QĐ-UBND 2019 danh mục thủ tục hành chính khoa học công nghệ Hải Phòng

            • 11/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực