Quyết định 2148/QĐ-UBND

Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Quản lý chất thải rắn tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Quyết định 2148/QĐ-UBND ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn tổng hợp Thừa Thiên Huế 2030 2050


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2148/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỔNG HỢP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn c Nghị định s 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Qun lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chất thi rắn;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của t chức phi hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Tha Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch qun lý chất thi rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Quản lý chất thải rắn tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Đại Viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

3. Các thành viên:

a) Ông Trần Ngọc Nam, Giám đốc SKhoa học và Công nghệ;

b) Ông Lê Bá Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Ông Nguyễn Đình Đc, Phó Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đc Sở Kế hoạch và Đu tư;

đ) Ông Trần Bá Mn, Phó Giám đốc Si chính;

e) Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế;

g) Ông Lê Tự Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Điều 2. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo, gm các thành viên có tên sau:

1. Tổ trưng: Bà Mai Thị Minh Thủy, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng.

2. Tổ phó: Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Các tổ viên:

a) Bà Võ Quế Hương, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành, Sở kế hoạch và Đầu tư;

b) Ông Ngô Thuần, Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công ngh;

c) Ông Thái Văn Phúc, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý và xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

d) Ông Ngô Phi Hùng, Chuyên viên Phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính;

đ) Ông Nguyễn Nhật Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế;

e) Bà Vũ Thị Thanh An, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường, Sở Công Thương.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc quản lý chất thải rắn tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng ban ban hành.

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo và Tgiúp việc cho Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

3. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, được sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

4. Ban chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước đtham khảo ý kiến khi cần thiết.

5. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực sdụng con du của cơ quan công tác để điều hành hoạt động ca Ban chỉ đạo.

6. T giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Nông nghip và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyn, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- C
VP, PCVP và CV: NN, YT, ĐC, TH;
- Lưu: VT, K
NNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2148/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2148/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2016
Ngày hiệu lực15/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2148/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2148/QĐ-UBND ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn tổng hợp Thừa Thiên Huế 2030 2050


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2148/QĐ-UBND ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn tổng hợp Thừa Thiên Huế 2030 2050
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2148/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành15/09/2016
        Ngày hiệu lực15/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2148/QĐ-UBND ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn tổng hợp Thừa Thiên Huế 2030 2050

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2148/QĐ-UBND ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn tổng hợp Thừa Thiên Huế 2030 2050

            • 15/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực