Quyết định 2157/QĐ-UBND

Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2157/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2157/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 330/TTr-TNMT ngày 14 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh)

TT

Têu dịch vụ sự nghiệp công

I

Hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lưu trữ

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

2

Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

3

Thông tin, tuyên truyền về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

4

Công tác chỉnh lý, bảo quản kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

II

Hoạt động thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám

1

Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích đo đại chính thửa đất, số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính, đo đạc tài sản gắn liền với đất

2

Đo đạc, lập bn đồ địa hình

3

Khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bng phương pháp ATK

4

Đo đạc cắm mốc, lập hồ sơ, xây dựng bản đồ, cắm địa giới hành chính; thành lập bản đồ hành chính

III

Hoạt động thuộc lĩnh vực đất đai

1

Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

2

Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

3

Điều tra, đánh giá đất đai

4

Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể

5

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

6

Xây dựng CSDL địa chính và xây dựng CSDL quản lý đất đai

7

Lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới

IV

Hoạt động thuộc lĩnh vực khoáng sản

1

Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản

2

Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ

3

Điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản

4

Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cm hoạt động khoáng sản

IV

Hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước

1

Lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

2

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước; đánh giá hiện trạng xả nước thải và khnăng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

3

Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt, nước dưới đất

4

Khoanh định vùng cm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

5

Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

6

Khoanh vùng hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

7

Quan trắc tài nguyên nước

VI

Khí tưng thủy văn và biến đi khí hậu

1

Điều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát tác động và dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

2

Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu

3

Giám sát biến đổi khí hậu, dự báo và cảnh báo thiên tai

4

Xây dựng kế hoạch truyền thông hỗ trợ thông tin cho cộng đồng dân cư miền núi và ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

VII

Hoạt động lĩnh vực biển, đảo và đầm phá

1

Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo (đầm phá)

2

Điều tra cơ bn về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

3

Thống kê, lập hồ sơ tài nguyên biển và hải đảo

4

Xây dựng hệ thống thông tin, CSDL tài nguyên, môi trường biển và hi đảo

5

Quan trắc về tài nguyên và môi trường biển

VIII

Hoạt động lĩnh vực Môi trường

1

Lập và điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

2

Điều tra, lập danh mục, đánh giá khả năng xâm nhập để có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

3

Điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá và lập báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học

4

Quy hoạch bảo vệ môi trường

5

Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường

6

Hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh và môi trường nước mặt lục địa

7

Hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit

8

Hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước biển, khí thải và phóng xạ

9

Thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước bin) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bn đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trc bổ sung số liệu ngoài thực địa

10

Ứng phó, khc phục sự cố môi trường

11

Điều tra, khảo sát và đánh giá về môi trường (xác định thiệt hại nếu có)

12

Lập báo cáo hiện trạng môi trường; chuyên đề về môi trường

13

Quan trắc, đánh giá mức độ suy gim chất lượng nước, thiệt hại do sự cố ô nhiễm nguồn nước gây ra; phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt

14

Quan trắc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

15

Qun lý và vận hành hệ thống quan trắc tự động

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2157/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2157/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2017
Ngày hiệu lực19/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2157/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2157/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2157/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2157/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành19/09/2017
        Ngày hiệu lực19/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2157/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2157/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Huế

            • 19/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực