Quyết định 216/QĐ-UBND

Quyết định 216/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Nam Sách Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN NAM SÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1416/TT-STNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nam Sách với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Nam Sách

xã Nam Hồng

xã Phú Điền

xã Hiệp Cát

xã Thái Tân

(1)

(2)

(3)=(4...22)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

11.100,58

468,26

358,85

414,90

679,40

849,44

1

Đất nông nghiệp

6.952,62

206,23

236,08

265,77

393,40

501,25

1.1

Đất trồng lúa

4.419,35

143,46

179,74

179,88

226,96

230,60

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4.341,60

143,46

179,74

174,59

225,42

229,13

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

553,27

6,68

0,19

2,07

25,62

131,29

1.3

Đất trồng cây lâu năm

949,33

20,90

26,79

48,45

37,62

60,30

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

989,58

35,19

29,36

31,17

95,90

79,06

1.5

Đất nông nghiệp khác

41,09

-

-

4,20

7,30

-

2

Đất phi nông nghiệp

4.147,96

262,04

122,77

149,13

286,00

348,19

2.1

Đất quốc phòng

5,25

1,11

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

0,52

0,46

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

35,18

35,18

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

14,48

2,64

-

-

-

-

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

160,17

24,02

-

0,93

10,14

7,18

2.7

Đất phát triển hạ tầng

1.821,03

89,65

52,37

73,65

108,17

152,03

 

Đất giao thông

1.030,67

58,34

39,77

51,42

59,23

68,26

 

Đất thủy lợi

679,15

9,94

9,12

16,02

43,19

79,53

 

Đất công trình năng lượng

2,83

0,53

0,05

0,09

0,15

-

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

0,75

0,27

0,02

0,03

0,03

0,03

 

Đất cơ sở văn hóa

0,99

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở y tế

7,13

1,90

0,13

0,37

0,40

0,19

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

53,12

8,93

1,50

2,27

2,53

2,00

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

42,67

8,67

1,49

3,06

2,64

1,89

 

Đất chợ

3,72

1,07

0,29

0,39

-

0,13

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

2,32

-

-

-

-

0,04

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

10,89

0,47

0,59

1,11

0,57

0,33

2.10

Đất ở tại nông thôn

947,09

-

42,99

36,72

55,54

46,33

2.11

Đất ở tại đô thị

77,77

77,77

-

-

-

-

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

16,18

5,57

0,46

0,52

0,84

0,40

2.13

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

0,30

0,30

-

-

-

-

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

11,90

0,91

1,43

0,33

0,29

1,41

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

120,91

9,66

6,74

7,48

5,04

5,75

2.16

Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ gốm

53,79

-

-

-

31,85

16,00

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

11,01

0,53

0,23

1,35

0,69

0,92

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

9,55

-

-

-

-

-

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

14,30

2,43

0,40

1,24

0,48

0,22

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

699,47

6,85

11,80

23,28

69,55

108,22

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

134,42

4,50

5,76

2,52

2,85

9,36

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

1,43

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

-

-

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

xã Hợp Tiến

xã Nam Chính

xã Nam Trung

xã Nam Tân

xã An Bình

xã An Lâm

xã An Sơn

(1)

(2)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

646,85

427,87

397,12

606,83

644,03

616,06

554,76

1

Đất nông nghiệp

443,09

306,16

275,57

378,05

413,23

431,44

386,51

1.1

Đất trồng lúa

328,41

219,09

202,29

181,56

345,16

272,83

275,33

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

328,38

218,16

202,08

180,97

345,16

272,83

274,25

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6,66

3,14

4,19

34,62

7,78

2,23

19,85

1.3

Đất trồng cây lâu năm

45,16

27,69

40,10

49,30

33,48

87,72

37,05

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

60,36

53,24

28,98

107,37

23,81

68,45

54,28

1.5

Đất nông nghiệp khác

2,50

3,00

-

5,21

3,00

0,21

-

2

Đất phi nông nghiệp

203,77

121,71

121,55

228,78

230,80

184,61

168,25

2.1

Đất quốc phòng

-

0,60

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

0,69

0,47

-

-

-

-

-

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

2,78

0,73

7,38

5,22

1,12

0,45

-

2.7

Đất phát triển hạ tầng

106,92

72,26

66,05

105,84

88,60

101,09

99,79

 

Đất giao thông

72,80

42,64

41,92

36,94

40,41

66,24

53,80

 

Đất thủy lợi

30,18

22,87

18,23

65,61

44,28

26,45

42,52

 

Đất công trình năng lượng

0,02

0,06

0,01

0,03

0,02

0,18

0,06

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

0,02

0,05

0,03

0,02

0,02

0,03

0,02

 

Đất cơ sở văn hóa

-

0,81

-

0,18

-

-

-

 

Đất cơ sở y tế

0,16

0,63

0,25

0,12

0,13

1,32

0,18

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

2,18

2,16

2,98

1,50

2,15

4,29

1,54

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

1,29

3,04

2,48

1,44

1,40

2,58

1,67

 

Đất chợ

0,27

-

0,15

-

0,19

-

-

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

0,96

-

-

-

1,33

-

-

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,46

0,76

0,66

0,58

1,10

0,36

0,45

2.10

Đất ở tại nông thôn

64,77

38,61

35,09

37,01

73,76

57,41

40,88

2.11

Đất ở tại đô thị

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,52

0,51

1,19

0,66

0,56

0,70

0,59

2.13

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

0,73

1,14

0,58

0,16

0,23

0,70

0,53

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

7,22

5,34

4,67

4,44

6,17

10,02

5,53

2.16

Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ gốm

-

-

-

0,85

-

-

0,51

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,51

0,33

0,22

0,46

0,43

0,73

0,38

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,28

0,18

0,40

1,74

0,27

0,73

0,15

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

7,30

-

-

58,44

46,26

5,62

15,81

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

10,63

0,78

5,31

13,38

10,97

5,51

3,63

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

1,29

-

3

Đất chưa sử dụng

-

-

-

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

xã Quốc Tuấn

xã Hồng Phong

xã Thanh Quang

xã Nam Hưng

xã Đồng Lạc

xã Cộng Hòa

xã Minh Tân

(1)

(2)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

617,09

460,62

378,50

495,13

687,32

1,128,70

668,87

1

Đất nông nghiệp

447,79

306,38

200,42

270,26

452,92

690,19

347,89

1.1

Đất trồng lúa

350,09

215,87

118,13

183,43

279,55

330,41

156,55

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

350,09

215,87

117,48

183,06

279,55

264,82

156,55

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

2,82

0,92

11,02

36,00

4,19

177,53

76,47

1.3

Đất trồng cây lâu năm

55,39

59,87

34,86

21,03

110,55

92,12

60,94

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

35,50

29,72

36,41

25,82

53,13

90,13

51,72

1.5

Đất nông nghiệp khác

4,00

-

-

3,97

5,50

-

2,20

2

Đất phi nông nghiệp

169,29

154,24

178,09

224,87

234,40

438,51

320,98

2.1

Đất quốc phòng

-

-

-

0,01

2,18

1,35

-

2.2

Đất an ninh

-

-

0,06

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

-

1,54

2,05

-

0,67

-

6,42

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

3,71

3,50

27,23

0,63

29,16

26,82

9,16

2.7

Đất phát triển hạ tầng

88,23

76,85

62,91

85,41

104,59

163,80

122,84

 

Đất giao thông

50,79

51,23

34,86

36,49

74,95

87,64

62,94

 

Đất thủy lợi

33,92

21,49

22,83

44,50

23,01

69,44

56,01

 

Đất công trình năng lượng

0,01

0,04

0,06

0,18

1,28

0,04

0,04

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

0,04

0,02

0,04

0,03

0,02

0,03

-

 

Đất cơ sở văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở y tế

0,19

0,11

0,15

0,13

0,45

0,12

0,21

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

1,67

2,21

3,50

2,76

2,29

3,96

2,70

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

1,55

1,75

0,69

1,19

2,54

2,38

0,94

 

Đất chợ

0,06

-

0,78

0,13

0,05

0,19

-

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,57

0,25

0,37

0,17

0,93

1,01

0,16

2.10

Đất ở tại nông thôn

57,84

45,12

36,45

39,88

67,87

81,36

89,46

2.11

Đất ở tại đô thị

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,53

0,56

0,50

0,61

0,64

0,43

0,41

2.13

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

0,92

0,34

-

0,13

0,48

1,19

0,40

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

4,23

3,52

6,38

5,12

9,77

6,64

7,20

2.16

Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ gốm

-

-

1,89

2,69

-

-

-

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,61

0,53

0,57

0,16

1,32

0,34

0,68

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

-

-

-

-

-

-

9,55

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,83

0,19

0,73

1,73

0,78

0,65

0,87

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

-

9,38

38,78

73,33

14,70

150,50

59,65

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

11,82

12,46

0,19

15,00

1,31

4,28

14,18

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

0,14

-

3

Đất chưa sử dụng

-

-

-

-

-

-

-

 

b) Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Nam Sách

Xã Nam Hồng

Xã Phú Điền

Xã Hiệp Cát

Xã Thái Tân

(1)

(2)

(3)=(4)+..+(22)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp

152,54

3,83

7,27

2,15

11,92

1,83

1.1

Đất trồng lúa

110,02

2,54

7,27

2,15

10,22

1,64

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

110,02

2,54

7,27

2,15

10,22

1,64

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

15,16

-

-

-

-

0,19

1.3

Đất trồng cây lâu năm

9,61

0,83

-

-

0,80

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

17,75

0,46

-

-

0,90

-

1.5

Đất nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

13,74

0,74

0,98

-

0,22

-

2.1

Đất quốc phòng

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

-

-

-

-

-

-

23

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất phát triển hạ tầng

12,29

0,04

0,92

-

0,22

-

 

Đất giao thông

7,96

0,02

-

-

0,15

-

 

Đất thủy lợi

3,24

0,02

0,92

-

-

-

 

Đất công trình năng lượng

-

-

-

-

-

-

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở văn hóa

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở y tế

0,13

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

0,24

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

0,60

-

-

-

0,07

-

 

Đất chợ

0,12

-

-

-

-

-

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất ở tại nông thôn

0,54

-

-

-

-

-

2.11

Đất ở tại đô thị

0,09

0,09

-

-

-

-

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,44

0,41

-

-

-

-

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

0,03

0,03

-

-

-

-

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,02

-

-

-

-

-

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

0,33

0,17

0,06

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Hợp Tiến

Xã Nam Chính

Xã Nam Trung

Xã Nam Tân

Xã An Bình

Xã An Lâm

Xã An Sơn

(1)

(2)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp

10,37

3,62

12,58

1,72

1,38

1,09

5,37

1.1

Đất trồng lúa

7,30

2,66

12,22

1,05

1,38

0,19

4,52

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

7,30

2,66

12,22

1,05

1,38

0,19

4,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,08

-

0,03

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1,66

0,31

0,01

-

-

-

0,55

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

1,33

0,65

0,32

0,67

-

0,90

0,30

1.5

Đất nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

0,34

0,47

0,77

-

-

-

0,86

2.1

Đất quốc phòng

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất phát triển hạ tầng

0,34

0,47

0,64

-

-

-

0,35

 

Đất giao thông

0,24

0,10

0,19

-

-

-

-

 

Đất thủy lợi

-

0,37

0,12

-

-

-

0,33

 

Đất công trình năng lượng

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở y tế

-

-

0,13

-

-

-

-

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

-

-

0,20

-

-

-

0,02

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

0,10

-

-

-

-

-

-

 

Đất chợ

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất ở tại nông thôn

-

-

-

-

-

-

0,51

2.11

Đất ở tại đô thị

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

-

-

0,03

-

-

-

-

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

-

-

0,10

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Quốc Tuấn

Xã Hồng Phong

Xã Thanh Quang

Xã Nam Hưng

Xã Đồng Lc

Xã Cộng Hòa

Xã Minh Tân

(1)

(2)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp

8,26

4,94

4,99

3,63

1,25

4,58

61,76

1.1

Đất trồng lúa

7,56

4,08

3,70

2,42

0,75

4,58

33,79

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

7,56

4,08

3,70

2,42

0,75

4,58

33,79

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

-

-

-

-

-

-

14,86

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,70

0,86

0,68

0,96

0,15

-

2,10

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

-

-

0,61

0,25

0,35

-

11,01

1.5

Đất nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

0,05

-

0,56

0,43

-

-

8,32

2.1

Đất quốc phòng

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất cụm công nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất phát triển hạ tầng

0,02

-

0,54

0,43

-

-

8,32

 

Đất giao thông

-

-

0,42

-

-

-

6,84

 

Đất thủy lợi

-

-

-

-

-

-

1,48

 

Đất công trình năng lượng

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở y tế

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

0,02

-

-

-

-

-

-

 

Đất cơ sở thdục thể thao

-

-

-

0,43

-

-

-

 

Đất chợ

-

-

0,12

-

-

-

-

2.8

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất ở tại nông thôn

0,03

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất ở tại đô thị

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

-

-

0,02

-

-

-

-

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

-

-

-

-

-

-

-

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

-

-

-

-

-

-

-

c) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Nam Sách

Xã Nam Hồng

Xã Phú Điền

Xã Hiệp Cát

Xã Thái Tân

(1)

(2)

(3)-(4)+(...)+(22)

(4)

(5)

(6)

ơ)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

210,68

17,35

7,27

2,30

11,92

17,83

1.1

Đất trồng lúa

146,03

14,98

7,27

2,15

10,22

1,64

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

36,06

-

-

-

-

16,19

1.3

Đất trồng cây lâu năm

10,75

1,86

-

0,11

0,80

-

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

17,84

0,51

-

0,04

0,90

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

81,79

9,99

6,00

4,20

18,65

3,20

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

51,37

9,99

6,00

-

10,20

3,20

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

22,98

-

-

4,20

1,30

-

2.3

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác

6,00

-

-

-

6,00

-

2.4

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác

0,29

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1,15

-

-

-

1,15

-

3

Đất phi NN không phải là đất ở chuyển sang đất ở

4,96

0,60

-

-

0,10

-

4

Chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp

10,00

1,09

0,98

-

0,12

-

4.1

Đất giao thông/ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

0,40

0,40

-

-

-

-

4.2

Đất giao thông/ đất thủy lợi

3,84

-

-

-

-

-

4.3

Đất giao thông/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

0,08

-

-

-

-

-

4.4

Đất giao thông/ đất chợ

0,40

-

-

-

-

-

4.5

Đất giao thông/ đất cơ sở thể dục thể thao

0,17

-

-

-

0,05

-

4.6

Đất thủy lợi/ đất thương mại, dịch vụ

0,06

-

-

-

-

-

4.7

Đất thủy lợi/ đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,20

0,20

-

-

-

-

4.8

Đất thủy lợi/ đất giao thông

2,63

0,02

0,80

-

-

-

4.9

Đất thủy lợi/ đất bãi thải, xử lý chất thải

0,12

-

0,12

-

-

-

4.10

Đất thủy lợi/ đất cơ sở thể dục thể thao

0,10

-

-

-

-

-

4.11

Đất cơ sở thể dục thể thao/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

0,43

-

-

-

-

-

4.12

Đất cơ sở thể dục thể thao/ đất sinh hoạt cộng đồng

0,07

-

-

-

0,07

-

4.13

Đất ở tại đô thị/ đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,04

0,04

-

-

-

-

4.14

Đất ở tại nông thôn/ đất giao thông

0,51

-

-

-

-

-

4.15

Đất ở tại nông thôn/ đất sinh hoạt cộng đồng

0,03

-

-

-

-

-

4.16

Đất ở tại đô thị/ đất giao thông

0,05

0,05

-

-

-

-

4.17

Đất xây dựng trụ sở cơ quan/ đất thương mại, dịch vụ

0,15

0,15

-

-

-

-

4.18

Đất xây dựng trụ sở cơ quan/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

0,03

-

-

-

-

-

4.19

Đất nghĩa địa/ đất giao thông

0,03

0,03

-

-

-

-

4.20

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất thương mại, dịch vụ

0,30

-

-

-

-

-

4.21

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất cơ sở sản xuất kinh doanh

0,20

0,20

-

-

-

-

4.22

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất giao thông

0,06

-

0,06

-

-

-

4.23

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất chợ

0,10

-

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Hợp Tiến

Xã Nam Chính

Xã Nam Trung

Xã Nam Tân

Xã An Bình

Xã An Lâm

Xã An Sơn

(1)

(2)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

10,49

3,62

17,08

1,72

1,38

1,09

5,37

1.1

Đất trồng lúa

7,42

2,66

16,72

1,05

1,38

0,19

4,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,08

-

0,03

-

-

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1,66

0,31

0,01

-

-

-

0,55

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

1,33

0,65

0,32

0,67

-

0,90

0,30

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

9,50

6,30

-

4,60

3,00

4,00

-

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

7,00

3,30

-

-

-

4,00

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

2,50

3,00

-

4,60

3,00

-

-

2.3

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

0,34

0,27

0,45

-

-

-

0,02

4

Chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp

0,01

0,20

0,23

-

-

-

0,84

4.1

Đất giao thông/ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Đất giao thông/ đất thủy lợi

-

-

-

-

-

-

-

4.3

Đất giao thông/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

-

-

0,08

-

-

-

-

4.4

Đất giao thông/ đất chợ

-

-

-

-

-

-

-

4.5

Đất giao thông/ đất cơ sở thể dục thể thao

-

0,10

0,02

-

-

-

-

4.6

Đất thủy lợi/ đất thương mại, dịch vụ

0,01

-

-

-

-

-

-

4.7

Đất thủy lợi/ đất cơ sở sản xuất kinh doanh

-

-

-

-

-

-

-

4.8

Đất thủy lợi/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

0,33

4.9

Đất thủy lợi/ đất bãi thải, xử lý chất thải

-

-

-

-

-

-

-

4.10

Đất thủy lợi/ đất cơ sở thể dục thể thao

-

0,10

-

-

-

-

-

4.11

Đất cơ sở thể dục thể thao/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

-

-

-

-

-

-

-

4.12

Đất cơ sở thể dục thể thao/ đất sinh hoạt cộng đồng

-

-

-

-

-

-

-

4.13

Đất ở tại đô thị/ đất xây dựng trụ sở cơ quan

-

-

-

-

-

-

-

4.14

Đất ở tại nông thôn/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

0,51

4.15

Đất ở tại nông thôn/ đất sinh hoạt cộng đồng

-

-

-

-

-

-

-

4.16

Đất ở tại đô thị/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

-

4.17

Đất xây dựng trụ sở cơ quan/ đất thương mại, dịch vụ

-

 

-

-

-

-

-

4.18

Đất xây dựng trụ sở cơ quan/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

-

-

0,03

-

-

-

-

4.19

Đất nghĩa địa/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

-

4.20

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất thương mại, dịch vụ

-

-

-

-

-

-

-

4.21

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất cơ sở sản xuất kinh doanh

-

-

-

-

-

-

-

4.22

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

-

4.23

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất chợ

-

-

0,10

-

-

-

-

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Quốc Tuấn

Xã Hồng Phong

Xã Thanh Quang

Xã Nam Hưng

Xã Đồng Lạc

Xã Cộng Hòa

Xã Minh Tân

(1)

(2)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

 

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

8,26

8,44

9,99

4,26

9,9

4,58

67,88

1.1

Đất trồng lúa

7,56

7,58

6,20

3,05

9,35

4,58

37,51

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

-

-

2,50

-

-

-

17,26

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,70

0,86

0,68

0,96

0,15

-

2,10

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

-

-

0,61

0,25

0,35

-

11,01

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

-

3,28

-

3,97

-

4,40

0,70

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

-

3,28

-

-

-

4,40

-

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

-

-

-

3,68

-

-

0,70

2.3

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất nuôi trồng thủy sản chuyn sang đất nông nghiệp khác

-

-

-

0,29

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất phi NN không phải là đất ở chuyển sang đất ở

0,02

-

0,16

-

 

-

3,00

4

Chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp

0,03

-

0,45

0,43

-

-

5,62

4.1

Đất giao thông/ đất cơ sở SX phi nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Đất giao thông/ đất thủy lợi

-

-

-

-

-

-

3,84

4.3

Đất giao thông/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

-

-

-

-

-

-

-

4.4

Đất giao thông/ đất chợ

-

-

0,40

-

-

-

-

4.5

Đất giao thông/ đất cơ sở thể dục thể thao

-

-

-

-

-

-

-

4.6

Đất thủy lợi/ đất thương mại, dịch vụ

-

-

0,05

-

-

-

-

4.7

Đất thủy lợi/ đất cơ sở sản xuất kinh doanh

-

-

-

-

-

-

-

4.8

Đất thủy lợi/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

1,48

4.9

Đất thủy lợi/ đất bãi thải, xử lý chất thải

-

-

-

-

-

-

-

4.10

Đất thủy lợi/ đất cơ sở thể dục thể thao

-

-

-

-

-

-

-

4.11

Đất cơ sở thể dục thể thao/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

-

-

-

0,43

-

-

-

4.12

Đất cơ sở thể dục thể thao/ đất sinh hoạt cộng đồng

-

-

-

-

-

-

-

4.13

Đất ở tại đô thị/ đất xây dựng trụ sở cơ quan

-

-

-

-

-

-

-

4.14

Đất ở tại nông thôn/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

-

4.15

Đất ở tại nông thôn/ đất sinh hoạt cộng đồng

0,03

-

-

-

-

-

-

4.16

Đất tại đô thị/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

-

4.17

Đất xây dựng trụ sở cơ quan/ đất thương mại, dịch vụ

-

 

-

-

-

-

-

4.18

Đất xây dựng trụ sở cơ quan/ đất cơ sở giáo dục đào tạo

-

-

-

-

-

-

-

4.19

Đất nghĩa địa/ đất giao thông

-

-

-

-

-

-

-

4.20

Đất có mặt nước chuyên dùng/ đất thương mại, dịch vụ

-

-

-

-

-

-

0,30

2. Nội dung chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Nam Sách theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, do Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Tài nguyên và Môi trường Quyết thắng lập, UBND huyện Nam Sách ký ngày 12/12/2016 và Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 15/12/2016.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 trên, UBND huyện Nam Sách có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt và đúng trình tự, thẩm quyền quy định của pháp luật đất đai; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. (Hoàn 15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Cương

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu216/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2017
Ngày hiệu lực16/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Nam Sách Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Nam Sách Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu216/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Anh Cương
        Ngày ban hành16/01/2017
        Ngày hiệu lực16/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Nam Sách Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 216/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Nam Sách Hải Dương

            • 16/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực