Quyết định 2163/QĐ-UBND

Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2163/QĐ-UBND kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống lao Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG LAO ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 109/TTr-SYT ngày 30/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Giảm số người mắc bệnh lao, chết do lao và giảm sự lây nhiễm lao, khống chế bệnh lao đa kháng thuốc để hướng tới loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu đến hết năm 2015:

- Giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 43 người trên 100.000 dân;

- Số người chết do bệnh lao dưới 1,5 người trên 100.000 dân;

- Tỷ lệ mắc lao đa kháng thuốc dưới 2% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

b) Mục tiêu đến hết năm 2020:

- Giảm số người mắc lao trong cộng đồng xuống dưới 30 người trên 100.000 dân;

- Giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 1 người trên 100.000 dân;

- Khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc với tỷ lệ dưới 1,0% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

c) Tầm nhìn đến năm 2030:

Duy trì thành quả phòng, chống bệnh lao đạt được vào năm 2020, tiếp tục giảm số người mắc, số người chết do bệnh lao số người mắc bệnh lao trong cộng đồng giảm xuống dưới 20 người trên 100.000 người dân vào năm 2030.

3. Các chỉ tiêu dự kiến của giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020:

Chỉ tiêu

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Số người mắc bệnh lao các thể trên 100.000 dân

≤ 43

≤ 38

≤ 36

≤ 34

≤ 32

≤ 30

Số người chết do bệnh lao trên 100.000 dân

≤ 1,5

≤ 1,3

≤ 1,3

≤ 1,2

≤ 1,1

≤ 1,0

Tỉ lệ % mắc lao đa kháng thuốc trên tổng số bệnh nhân lao mới phát hiện

≤ 2,0

≤ 1,8

≤ 1,6

≤ 1,4

≤ 1,2

≤ 1,0

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Giải pháp truyền thông:

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách về phòng, chống bệnh lao;

- Tuyên truyền về bệnh lao và công tác phòng, chống lao để người dân, đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa không mặc cảm, kỳ thị đối với bệnh lao và chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao do ngành y tế cung cấp;

- Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, người bệnh, người nhà người bệnh tham gia tích cực vào tuyên truyền về bệnh lao để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và chủ động phòng, chống bệnh lao;

- Khuyến khích, tạo điều kiện để cộng đồng xã hội tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh lao.

2. Giải pháp chuyên môn kỹ thuật và dịch vụ phòng, chống bệnh lao:

a) Tăng cường phát hiện lao sớm và điều trị có hiệu quả bệnh lao:

- Cơ sở y tế các tuyến chủ trì, phối hợp với các cơ sở y tế ngoài công lập tổ chức cung cấp và hướng dẫn, giám sát việc cung cấp dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng cho mọi người dân;

- Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa, người di biến động dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh lao với khuyến khích tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội hỗ trợ cho người bệnh lao được sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh lao thuận lợi.

b) Đy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới vào khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao:

- Xây dựng kế hoạch, chủ động tiếp cận các kỹ thuật đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng nhằm phcập dịch vụ khám phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh lao toàn diện cũng như sử dụng các kỹ thuật truyền thống để khám, chữa và phòng bệnh lao có hiệu quả trong điều kiện của địa phương;

- Nghiên cứu, triển khai thí điểm áp dụng các mô hình tiếp cận mới trước khi triển khai phcập các dịch vụ phòng, chống lao cho người dân thông qua hệ thống y tế công lập và ngoài công lập với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng. Thường xuyên rà soát, đánh giá các mô hình đã được thí điểm và chủ động nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm tăng khả năng cung ứng dịch vụ cũng như tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các dịch vụ khám, chữa bệnh lao có chất lượng hơn.

3. Giải pháp về cung ứng thuốc và hậu cần kỹ thuật phòng, chống bệnh lao:

- Triển khai và hoàn thiện cơ chế quản lý, cung ứng thuốc chữa bệnh lao và hậu cần kỹ thuật phối hợp cho công tác phòng, chống bệnh lao kịp thời;

- Thi hành các chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân lao;

- Củng cố và tăng cường cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tham gia phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh lao;

- Theo dõi tình hình kháng thuốc và phản ứng có hại của thuốc điều trị bệnh lao.

4. Giải pháp về nguồn tài chính cho công tác phòng, chống bệnh lao:

Kinh phí cho phòng, chống lao được đảm bảo từ ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế; đồng thời, tăng cường huy động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Giải pháp về nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống bệnh lao:

- Đề xuất, thực hiện chính sách ưu tiên về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức và người lao động làm công tác phòng, chống lao của địa phương;

- Đa dạng hóa loại hình đào tạo chuyên khoa; cập nhật kiến thức phòng, chống bệnh lao cho các thầy thuốc đa khoa và chuyên khoa, bồi dưỡng y khoa liên tục thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo, hướng dẫn trực tiếp;

- Nâng cao năng lực quản lý về phòng, chống bệnh lao cho cán bộ quản lý các cấp thông qua các chương trình đào tạo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước;

- Lồng ghép hoạt động phòng, chống bệnh lao với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh phi mạn tính và các hoạt động y tế dự phòng khác.

6. Giải pháp về kiểm tra giám sát:

- Tổ chức thực hiện cơ chế theo dõi, báo cáo để lượng giá, đánh giá và kiểm soát chất lượng dịch vụ phòng, chống bệnh lao ở tất cả các cơ sở y tế;

- Nâng cao năng lực giám sát dịch tễ bệnh lao và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bệnh lao các tuyến thông qua các chương trình đào tạo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước;

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bệnh lao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế:

- Hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng chống lao, hướng dẫn, theo dõi và giám sát thực hiện; tổng hợp kết quả triển khai Chiến lược trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và các địa phương trong tỉnh triển khai, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan thực hiện các chế độ thu hút, đãi ngộ cho cán bộ làm công tác phòng, chống lao các tuyến;

- Hàng năm, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hoạt động theo quy định; đề xuất các giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an toàn cho cán bộ và triển khai các kỹ thuật mới trong chn đoán, điều trị bệnh lao và bệnh lao đa kháng thuốc.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tổ chức thực hiện chính sách ưu tiên về đào tạo, thu hút, đãi ngộ cán bộ y tế làm công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế đề xuất bố trí kinh phí hoạt động và các giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển mạng lưới và công tác phòng, chống lao của tỉnh.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan triển khai các quy định phòng, chống bệnh lao cho người lao động tại nơi làm việc, cho lao động nữ và nhóm lao động di biến động dễ bị tổn thương và các chính sách hỗ trợ người lao động bị mắc bệnh lao;

- Tổ chức triển khai, giám sát và kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người mắc bệnh lao là người lao động trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

5. Công an tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh lao tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh quản lý, chú trọng tới công tác phòng, chống bệnh lao trong các nhà tạm giữ, trại giam.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí thường xuyên phối hợp với Sở Y tế thực hiện hoạt động thông tin truyền thông phòng, chống bệnh lao.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu triển khai lồng ghép các nội dung phòng, chống lao trong các chương trình ngoại khóa; tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về phòng, chống bệnh lao cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp bằng các hình thức phong phú và hiệu quả.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện lồng ghép tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; các tác phẩm, tiểu phẩm để người dân hiểu, dễ thực hiện và chủ động tham gia phòng, chống bệnh lao.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân để thực hiện kế hoạch này; xây dựng kế hoạch phòng, chống lao của địa phương;

- Cùng với nguồn ngân sách của trung ương, của tỉnh cấp theo kế hoạch, hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đầu tư cho công tác phòng, chống lao tại địa phương;

- Chỉ đạo các phòng, ban và đoàn thể tại địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng chống lao; định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Y tế.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch này tại địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (BV Phổi TW);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2163/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2163/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2014
Ngày hiệu lực13/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2163/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2163/QĐ-UBND kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống lao Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2163/QĐ-UBND kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống lao Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2163/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành13/10/2014
        Ngày hiệu lực13/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2163/QĐ-UBND kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống lao Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2163/QĐ-UBND kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống lao Lâm Đồng

           • 13/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực