Quyết định 2173/QĐ-UBND

Quyết định 2173/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 2 thuộc Chương trình đầu tư phát triển rừng bền vững năm 2016 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Gia do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2173/QĐ-UBND dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 2 Ninh Gia Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG NĂM 2 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2016 CỦA BAN QLRPH NINH GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt định mức công trình lâm sinh của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Gia giai đoạn 2013 -2015;

Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt và phân bổ vốn Chương trình đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2016 cho các Ban quản lý rừng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 176/TTr-SNN ngày 01/8/2016; Văn bản số 1808/SNN-KH ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 2 thuộc Chương trình đầu tư phát triển rừng bền vững năm 2016 với nội dung như sau:

1. Tên công trình, chủ đầu tư:

- Tên công trình: Chăm sóc rừng trồng thông 3 lá năm 2;

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Gia (viết tắt là Ban QLRPH Ninh Gia).

2. Địa điểm thực hiện công trình: Tại một phần các tiểu khu 360, 669, 670 thuộc các xã: Đà Loan, Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, diện tích rừng trồng do Ban QLRPH Ninh Gia quản lý (diện tích thiết kế chăm sóc rừng trồng gồm 16 lô trên 09 khoảnh của 03 tiểu khu).

3. Mục tiêu của công trình: Mở rộng không gian dinh dưỡng cho cây rừng trồng sinh trưởng thành rừng, tăng độ che phủ, phát huy chức năng, hiệu quả phòng hộ của rừng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất; góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong khu vực.

4. Nội dung và quy mô công trình:

- Tổng diện tích: 20 ha;

- Chăm sóc rừng trồng: năm 2;

- Loài cây: Thông 3 lá.

5. Giá trị đầu tư: 100,00 triệu đồng (Một trăm triệu đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng: 89,857 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn xây dựng: 8,233 triệu đồng;

- Chi phí quản lý: 1,909 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư:

- Chương trình bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững năm 2016 với số tiền là 50,00 triệu đồng đã được phân bổ tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Nguồn ngân sách với số tiền là 50,00 triệu đồng theo Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

7. Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp tổ chức thực hiện.

8. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2016

9. Các nội dung khác liên quan đến kỹ thuật chăm sóc năm trồng: Chủ đầu tư thực hiện theo Báo cáo số 166/BC-SNN ngày 01/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng nội dung của Quyết định này và các quy định của Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Trưởng ban QLRPH Ninh Gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án chăm sóc rừng trồng năm 2 thuộc Chương trình đầu tư và phát triển rừng bền vững năm 2016 của Ban QLRPH Ninh Gia./-

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2173/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2173/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2016
Ngày hiệu lực05/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2173/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2173/QĐ-UBND dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 2 Ninh Gia Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2173/QĐ-UBND dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 2 Ninh Gia Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2173/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành05/10/2016
        Ngày hiệu lực05/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2173/QĐ-UBND dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 2 Ninh Gia Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2173/QĐ-UBND dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 2 Ninh Gia Lâm Đồng 2016

            • 05/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực