Quyết định 2180/QĐ-UBND

Quyết định 2180/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 theo Quyết định 124/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2180/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo 124/QĐ-TTg Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 124/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020; Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 451/TTr-SNV ngày 23 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, An Lão và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm mục tiêu, yêu cầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Trường Chính trị tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, An Lão và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 124/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

TÊN LỚP - NỘI DUNG HỌC

ĐỐI TƯỢNG

SỐ LỚP

TỔNG SỐ HỌC VIÊN
(người)

THỜI GIAN

THỜI ĐIỂM MỞ LỚP

KINH PHÍ PHÂN BỔ
(1.000 đ)

GHI CHÚ

A

ĐÀO TẠO BỔ TÚC VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

6

 

 

8.280

 

1

Huyện An Lão

Cán bộ, công chức xã

 

3

9 tháng

2016

4.140

Hỗ trợ tiền học phí, tài liệu

2

Huyện Vân Canh

 

2

9 tháng

2016

2.760

3

Huyện Vĩnh Thạnh

 

1

9 tháng

2016

1.380

B

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN MÔN

 

7

 

 

83.300

 

1

Huyện An Lão

Cán bộ, công chức xã

 

2

12 tháng

2016

23.800

Hỗ trợ tiền học phí, tài liệu và hỗ trợ học viên

2

Huyện Vân Canh

 

5

12 tháng

2016

59.500

C

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

 

37

 

 

133.200

 

1

Huyện An Lão

Cán bộ cấp xã

 

16

12 tháng

2015 - 2016

57.600

Hỗ trợ học viên

2

Huyện Vĩnh Thạnh

 

9

12 tháng

2015 - 2016

32.400

3

Huyện Vân Canh

 

10

12 tháng

2015 - 2016

36.000

4

Huyện Tây Sơn

 

2

12 tháng

2015 - 2016

7.200

D

ĐÀO TẠO TIẾNG DÂN TỘC

01

40

 

 

282.410

 

 

Đào tạo tiếng dân tộc Bana

Cán bộ, công chức cấp xã huyện Vĩnh Thạnh

01

40

90 ngày

Quý III

282.410

Sở Nội vụ chủ trì thực hiện

Đ

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG

6

240

 

 

433.800

 

1

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

Cán bộ, công chức cấp xã (4 huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Tây Sơn)

02

80

3 ngày

Quý IV

144.600

Sở Nội vụ chủ trì thực hiện

2

Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; quản lý thời gian, công việc cá nhân

02

80

3 ngày

Quý IV

144.600

3

Kỹ năng tham mưu, đề xuất giải quyết công việc

02

80

3 ngày

Quý IV

144.600

E

CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

12.010

 

 

TỔNG CỘNG

 

330

 

 

953.000

 

Tổng kinh phí thực hiện: 953.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi ba triệu đồng).

UBND tỉnh đã cấp bổ sung cho Sở Nội vụ theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 22/3/2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2180/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2180/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2180/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2180/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo 124/QĐ-TTg Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2180/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo 124/QĐ-TTg Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2180/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2180/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo 124/QĐ-TTg Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2180/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo 124/QĐ-TTg Bình Định 2016

            • 27/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực