Quyết định 2185/QĐ-UBND

Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 3 thuộc Chương trình đầu tư phát triển rừng bền vững của Ban Quản lý rừng Lâm Viên do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2185/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình chăm sóc rừng trồng Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG NĂM 3 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2016 CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG LÂM VIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt định mức công trình lâm sinh của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng;

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng của Ban QLR Lâm Viên giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016;

Căn cứ Quyết định 666/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt và phân bổ vốn Chương trình đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2016 cho các Ban quản lý rừng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 240/TTr-SNN ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình chăm sóc rừng trồng năm 3 thuộc Chương trình đầu tư phát triển rừng bền vững năm 2016 với nội dung như sau:

1. Tên công trình, chủ đầu tư:

- Tên công trình: Chăm sóc rừng trồng (thông 3 lá) năm 3;

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý rừng Lâm Viên.

2. Địa điểm thực hiện công trình: Tại một phần tiểu khu 161 thuộc xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diện tích rừng trồng do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý (diện tích thiết kế chăm sóc rừng trồng gồm 06 lô trên 02 khoảnh của 01 tiểu khu).

3. Mục tiêu của công trình: Mở rộng không gian dinh dưỡng cho cây rừng trồng sinh trưởng thành rừng; tăng độ che phủ; phát huy chức năng, hiệu quả phòng hộ của rừng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất; hiệu quả sản xuất của chủ đầu tư; góp phần tạo công ăn việc làm; tăng thu nhập cho người dân trong khu vực.

4. Nội dung và quy mô công trình:

- Tổng diện tích: 21,2 ha;

- Chăm sóc: năm 3

- Loài cây: Thông 3 lá.

5. Giá trị đầu tư: 95,40 triệu đồng (Chín mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng: 82,711 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn xây dựng: 10,931 triệu đồng;

- Chi phí quản lý: 1,757 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư:

- Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững năm 2016 với số tiền 31,80 triệu đồng đã được phân bổ tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Nguồn ngân sách với số tiền là 63,60 triệu đồng theo Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đng.

7. Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp tổ chức thực hiện.

8. Thời gian thực hiện: năm 2016

9. Các nội dung khác liên quan đến kỹ thuật chăm sóc rừng trồng: Chủ đầu tư thực hiện theo Báo cáo số 363/BC-SNN ngày 29/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng nội dung của Quyết định này và các quy định của Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban quản lý rừng Lâm Viên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2185/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2185/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2016
Ngày hiệu lực07/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2185/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2185/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình chăm sóc rừng trồng Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2185/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình chăm sóc rừng trồng Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2185/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành07/10/2016
        Ngày hiệu lực07/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2185/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình chăm sóc rừng trồng Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2185/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình chăm sóc rừng trồng Lâm Đồng 2016

            • 07/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực